znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Lista haseł

 • reprezentatywny «mający cechy charakterystyczne dla jakiejś zbiorowości»
  • reprezentatywnie • reprezentatywność
 • reprezentować
  1. «występować i działać w czyimś imieniu»
  2. «być wyrazicielem czegoś, np. jakichś poglądów, idei lub wartości»
 • reprint «nowe wydanie książki będące wierną kopią oryginału, wykonane bez powtórnego składania tekstu»
  • reprintowy
 • reprobacja daw. «dezaprobata, potępienie, nagana»
 • reprodukcja
  1. «kopia oryginału wykonana w dowolnej skali metodą drukarską lub fotograficzną; też: wykonanie takiej kopii»
  2. «odtworzenie czegoś»
  3. «rozmnażanie zwierząt i roślin w celach hodowlanych»
  4. «ciągłe odtwarzanie środków produkcji w celu jej stałego kontynuowania»
  5. «odtworzenie czegoś w pamięci jako składnik przypomnienia»
  • reprodukcyjny • reprodukować
 • reprodukcja ludności «proces odtwarzania stanu i struktury ludności związany z ilością urodzeń i zgonów»
 • reproduktor «dorosły, zdolny do rozpłodu samiec zwierząt hodowlanych»
 • reprografia «sporządzanie reprodukcji dokumentów»
  • reprograficzny
 • reprojekcja «rodzaj projekcji, w której półprzezroczysty ekran projekcyjny umieszczony jest między obserwatorem i urządzeniem projekcyjnym»
 • reprymenda «ostre upomnienie»
 • reprywatyzacja «przywrócenie byłym właścicielom lub ich spadkobiercom mienia przejętego przez państwo»
  • reprywatyzacyjny • reprywatyzować
 • repryza
  1. «końcowy odcinek formy sonatowej, w którym drugi temat pojawia się w tonacji pierwszego»
  2. «każde powtórzenie danego fragmentu muzycznego»
  3. «krótka scenka cyrkowa»
  • repryzowy
 • republika
  1. «forma ustroju państwowego, w którym najwyższe organy władzy są powoływane w drodze wyborów na czas określony»
  2. «państwo mające taki ustrój»
  • republikański
 • republika bananowa «małe, niestabilne społecznie i politycznie państwo»
 • republikanizm «pogląd uznający republikę za najlepszą formę rządu»
  • republikanin • republikanka



Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88