wszystkie

 
Można tu znaleźć wszystko cokolwiek dotyczy języka i interesuje Państwa. Od pisowni, odmiany, przez znaczenia, składnię, czy frazeologię, po pochodzenie i pragmatykę.
 • Mimimaksowy
  17.10.2016
  W matematyce rozważa się zagadnienia minimaksowe, czyli w dużym uproszczeniu takie, w których maksymalizacja jednej zmiennej wiąże się z minimalizacją drugiej. Czy dobrze mi się wydaje, że wobec tego pisownia mini-maksowy byłaby bardziej zgodna z zasadami ortografii? Przy ograniczeniach formularza pytaniowego trudno to bliżej wyjaśnić, ale znane mi przykłady wskazują, że pod tym terminem kryje się pewna symetria, a więc równorzędność problemu maksymalizowania i minimalizowania.

  Czytelnik
  Internauta chciałby zapisywać słowo minimaksowy z łącznikiem między członami (jako mini-maksowy, czyli ‘i minimalny, i maksymalny’), tzn. podciągnąć jego ortografię pod pisownię przymiotników złożonych o członach równorzędnych znaczeniowo typu słodko-gorzki, biało-czerwony, polsko-angielski. Muszę przyznać, że w takim rozumowaniu jest sporo racji. Odrzucając jednak taką ewentualność, stawiam odważną tezę: „A może w omawianym adiectivum równorzędność członów została jednak oddana, tylko że w nieco zawoalowanej formie?”.
  Przeanalizujmy to wspólnie (zastrzegam się, że to jedynie moja hipoteza…).
  Skrótem słowa minimum jest min. (z kropką), a skrótem słowa maksimum (maximum) – maks. (z kropką), max. (z kropką) – vide Wielki słownik ortograficzny PWN pod red. E. Polańskiego (Warszawa 2016, s. 651 i s. 687). Wyrazy mini i maksi (maxi) to leksemy samodzielne, nieodmienne (ibidem).
  Gdyby więc rygorystycznie podejść do sprawy, to skrót złożenia rzeczownikowego o członach współrzędnych minimum-maksimum (a. minimum-maximum) powinien przybrać postać graficzną z łącznikiem min.-maks. (lub min.-max.), a nie: minimaks. (minimax.). Czyż nie? (zwróćmy jeszcze uwagę na kropkę po maks, max).
  Niewykluczone jednak, że w przeszłości człony złożenia połączono inaczej – zamiast łącznika (-) dano między nie spójnik i będący w złożeniach jego (dywizu) ekwiwalentem. W ten sposób mogła powstać i z czasem się upowszechnić forma minimaks (już bez kropek, min- + interfiks -i + -maks) i jej wariant minimax (min- + interfiks -i + -max; por. np. nazwę programu muzycznego w radiowej „Trójce” Minimax), dająca się płynniej niż [minmaks] wymówić. Od niej z kolei utworzono derywat przymiotnikowy minimaksowy (może też przysłówek minimaksowo).
  A zatem w rzeczywistości w omawianym przymiotniku (i rzeczowniku, przysłówku) chodzi o równorzędność semantyczną minimalizacji i maksymalizacji, tyle że ukrytą (spójnik i zamiast łącznika). Pisownia mini-maksowy, o której wspomina internauta, byłaby więc gramatycznie redundantna…
  Wielki słownik ortograficzny PWN pod red. E. Polańskiego (Warszawa 2016, s. 687) odnotowuje wyłącznie słowo minimaksow (mat.), np. twierdzenie minimaksowe>, a z szybkiej kwerendy internetowej wynika, że pisze się także kryterium minimaksowe (Savage’a), algorytm minimaksowy, minimaksowe programowanie celowe, metoda minimaksowa czy strategia minimaksowa.
  Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Wielka Rewolucja Francuska
  16.10.2016
  W jaki sposób zapisywać powinniśmy Wielką Rewolucję Francuską? Wielkimi literami czy małymi?
  Zasada [105] Wielkiego słownika ortograficznego PWN pod red. E. Polańskiego (2006) głosi, że nazwy wydarzeń historycznych zapisujemy małą literą.
  Wielka Rewolucja Francuska (podobnie jak Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa) stanowi jednak wyjątek – jej pełną nazwę zapisujemy wielkimi literami. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nazwę skróconą: rewolucja francuska pisze się już małymi literami.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Poseł i senator
  16.10.2016
  Czy każdego deputowanego do izby niższej parlamentu innego kraju można nazwać posłem, a do izby wyższej – senatorem?
  A jak to wygląda gdy parlament jest unikameralny lub trikameralny (jak np. w Bośni i Hercegowinie)?
  Nazwa poseł i odnosi się przede wszystkim do deputowanego sejmu polskiego, a senator – do członków tych izb wyższych, które w swoich krajach nazywane są senatami (np. francuskiej).
  Potocznie oba słowa służą do nazwania parlamentarzystów niższej i wyższej izby w różnych krajach, co oczywiście w tekstach oficjalnych (szczególnie specjalistycznych) nie powinno się zdarzać. Oficjalnie członka parlamentu nienoszącego nazwy sejm nazywamy deputowanym. Czasem posługujemy sie wyrazem, który został utworzony od nazwy izby, np. kongresmen ‘członek Kongresu USA’.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Samozagęszczalny czy samozagęszczający?
  16.10.2016
  Która forma będzie poprawna – beton samozagęszczalny czy beton samozagęszczający?
  Przymiotniki samozagęszczający i samozagęszczalny są bliskoznaczne – ich budowa wskazuje na to, że obiekt nazwany określanym przez nie rzeczownikiem (tu: beton) sam się zagęszcza.
  Oba są też utworzone poprawnie. Samozagęszczający powstał na wzór takich słów jak samopiszący, samoopalający, samosterujący czy samonaprowadzający, natomiast samozagęszczalny – podobnie jak samopowtarzalny, samospłacalny czy samoutwardzalny.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Dwa typy orzeczenia imiennego
  15.10.2016
  Szanowni Państwo,
  czy istnieje jakakolwiek różnica pomiędzy dwoma zdaniami: Bieganie jest zabawą i Bieganie to zabawa pod względem stylu, częstotliwości użycia lub inna?

  Z poważaniem
  Anna Pachocka
  Między zdaniami, które Pani przytoczyła, w zasadzie nie ma żadnej różnicy stylistycznej. Podobnie jest z parami zdań: Ten wazon jest pamiątką i Ten wazon to pamiątka, Ten film to arcydzieło> i Ten film jest arcydziełem itd. O frekwencji obu tych konstrukcji nie mogę się wypowiadać, ponieważ nie dysponuję wiarygodnymi danymi.
  Różnica stylistyczna między konstrukcją orzeczenia imiennego „jest + rzeczownik w narzędniku” a „to + rzeczownik w mianowniku” występuje natomiast w zdaniach z podmiotem osobowym. O ile bowiem zdania typu Jan jest Polakiem, On jest lekarzem, Maria jest biologiem uznamy za neutralne stylistyczne, o tyle ich odpowiedniki z „to + rzeczownik w mianowniku”: Jan to Polak, On to lekarz, Maria to biolog w niektórych sytuacjach mogą uchodzić za nieco nienaturalne.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Nietakt studenta
  15.10.2016
  Szanowni Państwo,
  ostatnio byłem świadkiem sytuacji, w której student zwrócił się do pani profesor: Czy jest dziś na wydziale pani mąż?. Chodzi oczywiście o to, że mąż pani profesor również pracuje na uczelni. Wobec różnicy w hierarchii ja bym na jego miejscu zapytał neutralnie o pana profesora X. W moim odczuciu taka wypowiedź jak jego niejako eksponuje sytuację prywatną osoby wyżej usytuowanej, co odbieram jako nietaktowne. Ale może jestem przewrażliwiony, dlatego proszę o opinię.

  Czytelnik
  Ma Pan całkowitą rację – student zachował się niestosownie. Dla niego profesor X jest profesorem X, a nie mężem pani profesor X. Jako że rozmowa toczyła się na uczelni, a nie na gruncie prywatnym, on zaś występował w roli studenta, a nie przyjaciela rodziny, to nie powinien był wprowadzać kategorii rodzinnych do relacji z profesorem i jego małżonką.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Zagadkowe spuścić po brzytwie
  15.10.2016
  Szanowni Państwo,
  skąd wzięło się wyrażenie spuścić po brzytwie?
  Czy jest to regionalizm?

  Czy można ją wiązać z niemieckim słowem: abziehen – zieh ab!.

  Nie udało mi się znaleźć frazeologizmu spuścić (kogoś) po brzytwie w żadnym słowniku języka polskiego – ani ogólnym, ani frazeologicznym. Wyniki kwerendy internetowej jednak potwierdzają istnienie tego zwrotu – przykładów jego użyć jest całkiem sporo, nie mają one charakteru gwarowego. Znaczy on ‘uwolnić się od czyjejś obecności, pozbyć się kogoś, spławić kogoś’. Notuje je też słownik dwujęzyczny (polsko-niemiecki) – w takim właśnie znaczeniu.
  Przyznam, że nie wiem, z czym należy wiązać powstanie tego zwrotu. O spuszczaniu po brzytwie pisze portal Sztuka golenia, jednak z zamieszczonego tam opisu nie wynika, dlaczego uwolnienie się od czyjejś obecności, pozbycie się kogoś zostało nazwane właśnie w ten sposób.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Jestem Polakiem – dlaczego narzędnik?
  15.10.2016
  Mój kolega z Włoch zapytał mnie, dlaczego polskie zdanie typu Jestem Włochem, Jestem Polakiem zawiera narzędnik, nie zaś jak w innych językach, które podlegają deklinacji, z mianownikiem (niem. Ich bin italienisch, wł. Sono Italiano). W łacinie widzimy podobną zależność – Jestem człowiekiem, Ecce homo.

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Z pozdrowieniami
  Albert Gorzelak
  Narzędnikowe orzeczenie imienne ustabilizowało się dopiero w XIX wieku. Jak pisze Krystyna Pisarkowa w Historii składni języka polskiego (Wrocław 1984, s. 247):

  Historia tej części zdania [orzecznika] ma kilka faz. W pierwszej fazie mianownik (rzeczownika) zostaje wyparty przez narzędnik (rzeczownika), zaś przymiotniki pozostają w mianowniku. W następnym stadium narzędnik przechodzi w mianownik rzeczownika, zaś mianownik przymiotnika zostaje wyparty przez narzędnik (przymiotnika). W końcu także narzędnik przeskakuje w mianownik, zaś mianownik zastępuje się narzędnikiem.

  A zatem nie przez cały okres rozwoju polszczyzny posługiwaliśmy się konstrukcją narzędnikową przy orzeczniku rzeczownikowym (Jestem Polakiem). Na pytanie o przyczyny pojawienia się tu narzędnika, w zasadzie nie ma odpowiedzi. Wspomniana już badaczka historii składni języka polskiego wskazuje:
  […] zmiana od mianownika do narzędnika i prawdopodobnie do mianownika! – brak nam dokładnych badań współczesności – dokonywała się i trwa od początku zapisanej polszczyzny i wcale nie została zamknięta. Brak tu niestety krytycznego sprawdzenia, czy rzeczywiście motywy semantyczne nie odegrały roli (choćby zmiennej) w różnych okresach.
  Klemensiewicz odrzuca próby rozwiązań semantycznych. Pytanie, prawdopodobnie słuszne, czy repartycja mian.[ownika] i narz.[ędnika] nie jest związana ze znaczeniem konkretnych leksemów, wydaje mu się błędne. Skoro według starych gramatyków mianownik oznaczał cechę stałą, to czemu dziś – pyta – możliwe jest zdanie z narzędnikiem: jestem Polakiem?; czemu formy absolutne zawsze mają narzędnik? [K. Pisarkowa, Historia składni języka polskiego, Wrocław 1984, s. 47]

  Gwoli sprostowania – w łacinie w konstrukcji z orzeczeniem imiennym rzeczownik przybiera postać mianownika (Iulius Marci amicus estamicus to mianownik), a nie narzędnika. W języku włoskim zaś rzeczowniki się nie deklinują. Niemieckie zdanie, które Pan przywołał: Ich bin italienisch, zawiera przymiotnik; odpowiednie zdanie z rzeczownikiem (rzeczywiście w mianowniku) brzmiałoby: Ich bin Italianer.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Dwoje zajęć
  14.10.2016
  Nurtuje mnie problem łączenia z liczebnikami rzeczowników, które w odpowiednim znaczeniu nie mają liczby pojedynczej, jak: zajęcia, życzenia, zawody, ćwiczenia, zakupy, konsultacje itp.
  Z porady o tytule zajęcia wynikałoby, że należy unikać łączenia takich rzeczowników z liczebnikami, z Dwoje zwłok zaś, że liczebniki zbiorowe są na miejscu. Jak to w końcu jest?
  Dodam, że nie mam pomysłu na opisowe obejście problemu w takich zdaniach jak Mam jutro 3 zajęcia.

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Porada prof. Bańki dotycząca zajęć miała charakter bardziej deskryptywny niż preskryptywny – opisywała sposób użycia języka bez jego oceny i bez wskazówki normatywnej. Gdyby mnie ktoś zapytał, jak należy mówić o „dwóch jednostkach” zajęciowych (a właściwie: gdy mnie ktoś o to pyta), powiedziałabym (mówię), że rzeczownik zajęcia (podobnie jak drzwi, skrzypce, schody, plecy – jeśliby je ktoś chciał liczyć – mistrzostwa itd.) łączymy z liczebnikami zbiorowymi:
  Dwoje zajęć się nie odbyło,
  Zatrzymał się na dwojgu światłach,
  Zdobywał medale na trojgu kolejnych mistrzostwach,
  Lekarz sądowy przyglądał się pięciorgu zwłokom.

  Nic bowiem się w tej kwestii nie zmieniło – rzeczowniki niemające liczby pojedynczej łączą się z liczebnikami zbiorowymi.
  Gdyby mnie jednak ktoś zapytał, jaki jest uzus, powiedziałabym, że użytkownicy języka często nie znają tej zasady i mówią dwa mistrzostwa, cztery światła. Ale przecież poradnie językowa jest – jak sama nazwa wskazuje – od tego, żeby radzić. A zatem radzę: mówmy dwoje zajęć!
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Siostra bliźniaczka
  14.10.2016
  Czy siostra bliźniaczka to pleonazm?

  Pozdrawiam
  Czytelniczka
  Niewątpliwie mamy tu powtórzenie treści – ze znaczenia słowa bliźniaczka wynika to, że jest to czyjaś siostra. Nie jest to jednak wyrażenie błędne (nie wszystkie pleonazmy są niepoprawne; pisaliśmy o tym wielokrotnie).
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Pobiec na jednej nodze
  14.10.2016
  Szanowni Państwo,
  zastanawia mnie etymologia zwrotu pobiec na jednej nodze. Mówi się tak, kiedy ktoś ma pobiec szybko, chociaż wydawałoby się, że jeśli ktoś pobiegnie na jednej nodze to potrwa to dłużej, niż gdyby miał biec na przykład na dwóch.

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Frazeologia jest dosyć przewrotna – rzeczywiście, bieganie na jednej nodze właściwie jest niemożliwe, a zatem wydaje się, że zwrot pobiec na jednej nodze (‘pójść, udać się w jakieś miejsce bardzo szybko, nie zwlekając’) nie ma motywacji.
  Jeśli jednak wyobrazimy sobie, że dostawianie nogi do nogi po to, żeby móc się poruszać, zajmuje cenne ułamki sekund, to – właśnie za sprawą przewrotności obrazu frazeologicznego – zwrot ten ma sens: ktoś, kto „biegnie na jednej nodze”, robi to tak szybko, że nie traci czasu na to, by dostawiać jedną nogę do drugiej.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Nazwy urzędów jednoosobowych w regulaminach wewnętrznych
  14.10.2016
  Moje pytanie dotyczy reguły 18.28. WSO. W jakich dokumentach można stosować regułę pisowni wielką literą nazwy urzędów jednoosobowych? Czy aktami prawnymi w tym rozumieniu będą również regulaminy wewnętrzne, obowiązujące tylko w konkretnej instytucji? Czy w tych dokumentach będzie można napisać np., że decyzję w tym zakresie podejmuje Minister Ochrony Środowiska, jeśli nie mamy na myśli konkretnej osoby.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Sytuacja opisana w pytaniu nie spełnia w sposób ścisły obu przesłanek określonych w regule [85] 18.28 WSO zatytułowanej Nazwy urzędów jednoosobowych w aktach prawnych. Z jednej strony bowiem regulamin wewnętrzny określonej instytucji nie jest aktem prawnym sensu stricto, z drugiej – nie odnosi się do konkretnej osoby.
  Akt prawny to rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upoważniony. Akty prawne to takie dokumenty jak: konstytucja, umowy międzynarodowe (ratyfikowane), rozporządzenia, dyrektywy i decyzje Unii Europejskiej, ustawy, rozporządzenia z mocą ustaw (dekrety), uchwały (akty wewnętrzne wiążące), rozporządzenia i zarządzenia oraz akty prawa miejscowego wydawane przez wojewodę, sejmik wojewódzki, radę powiatu, starostę, radę miasta, radę gminy i burmistrza. Regulamin to pochodna prawa stanowionego, na którą składa się zbiór obowiązków, nakazów, zakazów itd. Określa wewnętrzne zasady postępowania i życia organizacji, instytucji lub grupy społecznej.
  Twórcy reguły [85] 18.28 sankcjonowali w niej określoną praktykę legislacyjną wynikającą z zasad techniki prawodawczej. Dopuścili również zwyczajową pisownię wielkimi literami nazw urzędów jednoosobowych w dokumentach innych niż akty normatywne, pod warunkiem wszakże, że nazwa taka odnosi się do konkretnej osoby i występuje w pełnym brzmieniu, np. Zebranie otworzył Naczelnik Gminy Repki Jan Kowalski.
  Wydaje się, iż nie będzie błędem objęcie tą regułą wszelkich tekstów zawierających sformułowane w języku prawnym i zapisane w postaci przepisów normy, które ustalają sposób postępowania w jakiejś dziedzinie, obowiązujące członków jakiejś instytucji, zgromadzenia itp.

  Adam Wolański
 • Dlaczego pięta?
  14.10.2016
  Szanowni Państwo,
  zastanawia mnie rola pięty we frazeologii. Mamy chwalipiętę, wiercipiętę. Słyszałem też powiedzenie niech ci pójdzie w pięty (nawiasem mówiąc, nie wiem, co właściwie znaczy).
  Czy wiadomo, skąd owa pięta się wzięła? Co do chwalipięty, przyszło mi kiedyś do głowy, że może ma to coś wspólnego z piętą Achillesa, tj. chwalipięta 'chwali nawet swój potencjalnie słaby punkt’. Ale to pewnie tylko moja fantazja.

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  W budowie somatycznej człowieka (w porządku wertykalnym) pięta stopy znajduje się w najniższym położeniu na osi góra – dół, a więc jest najbardziej spośród wszystkich elementów ciała człowieka oddalona od głowy (odległość głowa – stopa pozostaje największa). Stąd niewykluczone, że właśnie ów fakt służył naszym przodkom do obrazowego oddawania myśli w powiedzeniach i przenośniach (por. zwrot od stóp do głów a. od głów do stóp).
  O takim podejściu do sprawy świadczyłby chociażby zwrot nie dorastać komuś do pięt (‘nie dorównywać komuś, być na znacznie niższym poziomie od kogoś’) – do pięt, czyli przenośnie ‘do punktu ciała człowieka położonego najniżej’.
  Tym samym dałoby się uzasadnić inny zwrot – coś poszło w pięty komuś (‘ktoś poczuł się urażony czyimiś słowami lub działaniami, które sprawiły mu przykrość’) – w pięty, tzn. ‘bardzo daleko, głęboko, aż „na sam dół” ciała człowieka’.
  Z drugiej strony stopa odgrywa ważną rolę w stabilizacji ciała i poruszaniu się. Jeśli ktoś – w sensie dosłownym – porusza, wierci piętą (piętami), to przestępuje z nogi na nogę, naciska na piętę (pięty), unosząc palce stopy (stóp). Owo dosłowne zachowanie człowieka znalazło z czasem odbicie w określeniu wiercipięta, nazywającym przenośnie ‘osobę nieumiejącą usiedzieć w spokoju, czyli wiercącą się na pięcie’.
  Łatwo też wyobrazić sobie niemetaforyczny sen przysłowia deptanie komuś po piętach, a w przenośni ‘chodzenie za kimś, niedawanie mu spokoju’.
  Tzw. słownik warszawski (Warszawa 1908, t. IV, s. 183) odnotowywał jeszcze zwrot piętą wiercić (1.’ ze strachu a. w kłopocie stać jak na rozżarzonych węglach, jak na szpilkach, być w opałach, kręcić się jak piskorz’; 2. ‘biegać po bruku, szlifować bruki, być wiercipiętą’), opatrując go cytatami: „Chłop ręce łamie, próżno piętą wierci, myśli uciekać”; „Nieborak ze strachy piętą wierci” oraz „U dworu tylko piętą wierci i więcej na marmurze wysłuży, aniżeli żołnierz w polu”.
  Natrafimy tam również na archaizmy piętami się bić w tył (‘prowadzić leniwcze życie’) i podnieść piętę na kogoś (‘powstać przeciw komu’).
  O ile – jak wspomniałem – wiercipięta ma związek ze zwrotem piętą wiercić a. wiercić piętą, o tyle chwalipięta nie powstał z powiedzenia chwalić piętę (cóż by bowiem to miało znaczyć…). Jest to słowo o wiele późniejsze, poświadczone w zasobie leksykalnym polszczyzny dopiero w połowie lat 50. i zarejestrowane po raz pierwszy przez Słownik języka polskiego PAN pod redakcją W. Doroszewskiego (Warszawa 1958, t. I, s. 933).
  Zdaniem dr Krystyny Długosz-Kurczabowej mamy tutaj do czynienia z eufemizmem, powstałym per analogiam do złożeń czasownikowo-rzeczownikowych typu storczypięta (‘ten, co się chełpi, pyszni’), obipięta (‘ten, kto się obija, włóczy’) i właśnie wiercipięta. Neologizm chwalipięta wymyślono po to, by zastąpił niezbyt parlamentarne słowo… chwalidupa. W związku z tym trudno się doszukiwać związków chwalipięty z frazeologizmem pięta achillesowa.
  Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Psychiczny a psychologiczny
  12.10.2016
  Szanowni Państwo,
  zastanawiam się czasem, kiedy coś jest psychiczne, a kiedy psychologiczne. Na przykład: Moje problemy ze snem mają podłoże psychiczne/psychologiczne, Nad moim rywalem mam przewagę psychiczną/psychologiczną.

  Z wyrazami szacunku
  Słowotwórczo rzecz ujmując, psychiczny to ‘taki, który ma związek z psychiką’ (np. problemy psychiczne), a psychologiczny – ‘taki, który dotyczy psychologii’ (np. badania psychologiczne).
  Zakresy łączliwości tych dwóch przymiotników często jednak są zbieżne, a problem w ich wyznaczeniu wynika, jak sądzę, z tego, że znaczenie niesione przez słowo psychologiczny mieści w sobie (przynajmniej częściowo) sens tego, co wyraża psychiczny. Skoro bowiem psychologiczny to ‘taki, który dotyczy psychologii’, a psychologia to ‘nauka o procesach psychicznych’, to i psychologiczny w pewien sposób odnosi się do psychiki, a nie tylko do psychologii.
  Jak wskazuje kwerenda w NKJP, w znaczeniu ‘dotyczący psychiki’ przymiotników tych używa się zamiennie – jest reakcja psychiczna, jak i reakcja psychologiczna (to drugie połączenie, muszę przyznać, razi mnie nieco, ale być może jest to tylko kwestia przyzwyczajenia); są różnice psychiczne i różnice psychologiczne, jest nacisk psychiczny i nacisk psychologiczny, jest sytuacja psychiczna i sytuacja psychologiczna, są wreszcie mechanizmy psychiczne i mechanizmy psychologiczne itd. Przyznam, że mnie bliższe jest używanie przymiotnika psychologiczny tylko w znaczeniu ‘odnoszący się do psychologii’ (a nie: ‘związany z psychiką’), ale – jak widać – praktyka jest inna. Sądzę, że oba typy połączeń są aprobowane społecznie.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Mydlić komuś oczy
  11.10.2016
  Interesuje mnie etymologia powiedzenia mydlić komuś oczy.
  Mydlić komuś oczy to ‘rozmyślnie wprowadzać kogoś w błąd, nie mówiąc mu prawdy’. Frazeologizm ten nazywa więc udawanie, że działa się z dobrą intencją, podczas gdy w rzeczywistości jest ona zła.
  Każdy z nas zapewne zna z doświadczenia wrażenie powstałe w sytuacji, gdy do oczu dostanie się trochę mydła – oczy szczypią i przez chwilę nie możemy nic zobaczyć. Doświadczenie to stało się zapewne podstawą stworzenia frazeologizmu mydlić komuś oczy – ten, kto tak z nami postępuje, z jednej strony sprawia wrażenie przychylnego nam (bo mydlenie to robienie czegoś dobrego – pozbawianie brudu), a z drugiej strony uniemożliwia dostrzeżenie prawdy (bo efektem mydlenia oczu jest brak możliwości widzenia).
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
  1. 11.10.2016
   Frazeologizm mydlić komuś oczy jest dość wiekowy, pochodzi jeszcze z czasów jagiellońskich i wiąże się z nim ciekawa anegdota:
   Otóż dwóch krakowskich rzezimieszków postanowiło zastosować „numer na mydło”. Być może nawet go wymyślili. Zastukali do drzwi pewnego bogatego mieszczanina, podając się za renomowanych golibrodów. Naiwny jegomość wpuścił ich do środka i poddał się zabiegowi, podczas którego cwaniacy zachlapali mu oczy mydłem i czmychnęli, zabierając przy okazji parę drobiazgów. Sprawa miała swój finał na Wawelu, gdzie jegomość przybył ze skargą. Zapytany o wygląd złodziejaszków, oświadczył, że nie widział ich dobrze, bo mu zamydlili oczy. Prawdopodobnie cały Wawel pękał ze śmiechu, a powiedzenie stało się nieśmiertelne (za: „Nowy Kalendarz Polski 2016”, Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2015, kartka z datą 8 października).
   Patrycjusz Pilawski
 • Jednak (,) gdy
  11.10.2016
  Szanowni Państwo,
  kiedy należy stawiać przecinek pomiędzy wyrazami jednak i gdy? Spotkałam się z przykładami zdań, w których oba wyrazy są rozdzielone przecinkiem, i z przykładami, w których nie są.
  Jaka reguła sprawia, że w przykładzie Obecnie matki z dziećmi na ręku za pociechy nie płacą. Jednak, gdy wprowadzają wózek do autobusu lub tramwaju, muszą zapłacić pełen bilet wyrazy jednak i gdy są rozdzielone przecinkiem, a w innych nie są?

  Z poważaniem
  Anna Pachocka

  W przytoczonym w pytaniu zdaniu przecinka między jednak i gdy nie powinno być, ponieważ działa tu reguła cofania przecinka przed spójnikami zestawionymi (podobnie jak w wypadku następujących połączeń: podczas gdy, właśnie gdy, dopiero gdy, w chwili gdy, teraz gdy, wtedy gdy, potem gdy).
  Przecinek jest jednak konieczny w wypowiedzeniach, w których na słowo jednak pada akcent zdaniowy, por. Karty kredytowej nie użyjemy jednak, gdy upłynęła data jej ważności.

  Adam Wolański
 • Esgieh
  11.10.2016
  Chciałem zapytać, jak oddać w pisowni popularną, potoczną wersję brzmieniową skrótowca SGH, tj. [esgieh]. Czy można pisać zarówno SGH-u, jak i Esgiehu oraz esgiehu? Jeśli już, to ja bym stosował tylko wielką literę, ale gdy kiedyś zapytałem w poradni o Fejsa/fejsa, prof. Bańko nie widział problemu z małą literą ze względu na potoczność.
  Przy okazji: dlaczego na końcu porady pojawia się urla itp. Czemu nie uerela jak esemesa?
  Potoczna wersja skrótowca odnoszącego się do Szkoły Głównej Handlowej (=SGH, wymowa: es-gie-HA) to Esgieh. W odróżnieniu od skrótowca oficjalnego wersja potoczna się odmienia, por. studiować na Esgiehu, kierować się ku Esgiehowi, mecz z Esgiehem. Niekiedy skrótowce są używane w znaczeniu nazw pospolitych i wówczas zapisujemy je małymi literami. Dzieje się tak jednak głównie wówczas, gdy kontekst wskazuje, iż nie mamy do czynienia z nazwami jednostkowymi, por. np. W mieście są dwie cepelie i jedna desa.
  Co się zaś tyczy urla: w języku potocznym i profesjolekcie informatyków skrótowiec ten traktowany jest zazwyczaj jako głoskowiec (odczytywany jako: url), a nie literowiec (odczytywany jako: u-er-EL).

  Adam Wolański
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego