wyrazy obce

 
Znajdziesz tu informacje o pisowni, wymowie, znaczeniu lub pochodzeniu słów, które zostały zapożyczone do polszczyzny. Dowiesz się, czy dane słowo weszło już do naszego języka, albo dlaczego wejść do niego nie może. Poznasz kalki językowe i sposoby zapożyczeń.
 • Grymuar albo grimoire
  7.10.2016
  Mam pytanie odnośnie słowa grimoire. Mianowicie spolszcza się grimuar czy grymuar? Czy obie formy są poprawne?
  Francuski grimoire oznacza magiczną księgę. Jako zapożyczenie do języka polskiego występuje dość rzadko – pojawia się w formie oryginalnej (grimoire), jak i spolszczonej. Ta druga powinna brzmieć grymuar (taka też jest notowana dwukrotnie przez NKJP), nie zaś *grimuar, gdyż polszczyzna nie znosi połączenia ri.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Nazwiska zakończone na scharfes S
  6.10.2016
  Proszę o wyjaśnienie zasad odmiany w tekstach polskich nazwisk niemieckich kończących się na , w konkretnym wypadku nazwiska Knieß. Czy będzie to forma Knieß’a, Knieß’owi itd. czy Knießa, czy Kniessa? W żadnym ze słowników bądź poradników, do których udało mi się dotrzeć, nie znalazłem odpowiedniej reguły.
  Z wyrazami szacunku

  Apostrof stosuje się do oddzielania tematów obcych wyrazów (pospolitych lub nazw własnych osobowych) kończących się niewymawianą głoską od rodzimych końcówek gramatycznych, np. studiował w college’u, powieść Rabelais’go, czytał Joyce’a. Znak ß jest ligaturą małych liter s i z pisma staroniemieckiego. Znak określa się po niemiecku jako Es-Zett lub scharfes S. Czytany jest jak polskie [s]. Grafem ß jest więc wymawiany, a zatem nie ma konieczności oddzielania go od polskich końcówek fleksyjnych znakiem apostrofu, por.

  Niemiecki kanclerz przedsięwziął tymczasem kroki w sferze obsady stanowisk, mianując Bawarczyka Josepha Straußa na stanowisko ministra obrony.

  Po powrocie urządził w Wiedniu laboratorium finansowane z środków prywatnych, w którym pracował wespół z technikami Eugenem Reißem i Siegmundem Straußem.

  Jeśli w zestawie fontów, którym się posługujemy, jest znak ß, nie ma potrzeby – w wypadku nazwy własnej – transliterowania go do postaci: ss. Nie będzie to stało w sprzeczności z uchwałą ortograficzną Rady Języka Polskiego, która stwierdza: „Niemiecką literę ß w tekstach polskich oddaje się przez «ss». W uzasadnionych wypadkach można pozostać przy zapisie ß”. Zachowanie oryginalnej formy zapisu nazwiska należy uznać za taki właśnie uzasadniony wypadek.

  Adam Wolański
 • O mitologicznych imionach i nazwach japońskich
  24.09.2016
  Pytanie związane jest z odmianą przez przypadki wieloczłonowych imion lub nazw pochodzących z japońskiej mitologii bądź nią zainspirowanych. Czy w przypadku imion i nazw w rodzaju: Hikonagisa Takeugaya Fukiaezu no Mikoto, Itsuse no Mikoto lub Nobitsura Kage należy odmienić wszystkie części składowe? Jeśli tak, to jak miałoby to wyglądać? (Szczególnie kłopotliwy do odmiany wydaje się człon KageKage’a? Kagego?)

  Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź
  J.K.
  Wieloczłonowe imiona lub nazwy pochodzące z japońskiej mitologii rzeczywiście mogą nastręczać nam wielorakich trudności ortograficzno-gramatycznych. Gdyby chcieć takie imiona i nazwy deklinować i kierować się wygłosem ich poszczególnych członów, to w wypadku określenia Hikonagisa Takeugaya Fukiaezu no Mikoto dwa pierwsze (Hikonagisa Takeugaya) trzeba by podciągnąć pod paradygmat żeński, trzeci (Fukiaezu) musiałby pozostać bez odmiany, ponieważ kończy się na -u, czwarty zaś (no Mikoto) podlegałby odmianie męskiej przez przypadki jak inne imiona czy nazwiska pochodzenia niesłowiańskiego (no Mikota, no Mikotowi, no Mikocie jak Picasso, Picassowi, o Piccasie).
  Kłopotem dodatkowym pozostaje jednak zakończenie -ya przed samogłoską członu drugiego (Takeugaya), co w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku wymusza zapis: Takeugai jak Goya – Goi).
  W dowolnej frazie miejscownikowej z użyciem tych personaliów należałoby zatem napisać np.: Ciągle rozmyślam o Hikonagisie Takeugai Fukiaezu no Mikocie. Tylko że z tych form przypadków zależnych (Takeugai, Mikocie) trudno by było potem wywieść brzmienia mianownikowe Takeugaya, Mikoto, gdyż równie dobrze może chodzić o warianty nominatywne Takeugai oraz Mikota, Mikot lub Mikoc.
  Tak czy inaczej – człon Takeugaya proponuję odmieniać, człon no Mikota albo odmieniać, albo nie. Sam napisałbym zatem: Ciągle rozmyślam o Hikonagisie Takeugai Fukiaezu no Mikocie a. no Mikoto.
  Warto może jeszcze dodać, że imię Mikoto noszą w Japonii częściej kobiety niż mężczyźni. Wówczas Mikito żeńskie pozostaje oczywiście nieodmienne.
  Co się zaś tyczy nazw osobowych Itsuse no Mikoto i Nobitsura Kage, to interesujące nas człony Itsuse i Kage kończą się na -e, dlatego łatwo je włączyć do wzorca fleksyjnego przymiotnikowego (Itsusego, Itsusemu itd., Kagego, Kagemu itd.). Można je jednak pozostawić w postaci mianownikowej (vide: nazwisko przymiotnikowe na -i Kasai: Noriakiego Kasaiego a. Kasai, Wielki słownik ortograficzny PWN, red. E. Polański, Warszawa 2016, s. 540).
  Człon Nobitsura deklinuje się rzecz jasna żeńsko (Nibitsury, Nobitsurze itd.). Polecam więc pisownię: Rozczytuję się ostatnio o Itsusem no Mikocie a. Mikoto oraz o Nobitsurze Kagem a. Kage.
  Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Szarbel czy Charbel?
  22.09.2016
  Szanowni Państwo,
  czy syriackie (syryjskie) imię Szarbel powinno transkrybować się polskim alfabetem, czy – jak się przyjęło, moim zdaniem, błędnie – francuskim: Charbel?
  Dodam, że wg uproszczonej transkrypcji orientalistycznej oraz transkrypcji dr. Zagórskiego zapis powinien być przez digraf „sz” w takim wypadku.

  Proszę o opinię w tej sprawie.

  Z poważaniem
  Bartłomiej Grysa
  Jak rozumiem, chodzi nie o polski czy francuski alfabet, lecz o polskie bądź francuskie zasady transkrypcji, której to zadaniem jest łatwe odtworzenie przybliżonego brzmienia obcego wyrazu osobie nie znającej owego obcego języka.
  W tekstach w języku polskim przeznaczonych dla polskiego czytelnika powinniśmy stosować polskie zasady transkrypcji. Tyle mówi ogólna reguła. Czasami jednak zdarza się tak, iż obcy wyraz zapisywany innym pismem niż łacinka wejdzie do polszczyzny w pisowni odpowiadającej innym niż polskie zasadom transkrypcji. Tak się stało np. z Usamą ibn Ladinem, który za sprawą anglojęzycznej transkrypcji powszechnie występuje w mediach jako Osama bin Laden bądź Osama ben Laden. Podobnie jest, niestety, ze św. Charbelem vel Szarbelem. Nie ma jednak przeciwwskazań, by promować lepszą dla rodzimego odbiorcy polską transkrypcję.
  Adam Wolański
 • Support
  9.07.2016
  Wszystkie słowniki notują wyłącznie odmianę supportu. Chciałbym się dowiedzieć, czy istnieje możliwość użycia końcówki -a w odniesieniu do muzyka na wzór rzeczownika ideał(-a a. -u). Kiedy można stosować końcówkę -u dla osób? Można poprosić o jakieś inne przykłady?
  Przy okazji chciałbym spytać, skąd wzięła się wymowa [seport] (jedyna w moim Wielkim SWO z 2003 roku) i w jakim rejonie tak mówią.
  Szybka kwerenda w wyszukiwarce internetowej potwierdza, że podobnie jak Pan, jakaś część użytkowników stosuje fleksyjne odróżnienie rzeczowników męskich o charakterze abstrakcyjnym od identycznie brzmiących nazw osobowych. Tak jak odróżniamy geniusz, ideał ‘cechy’ od geniusza, ideała ‘osób’ (w pierwszym wypadku mamy dopełniacz: geniuszu, ideału, w drugim: geniusza, ideała), tak chcielibyśmy odróżniać nazwę support ‘zespół muzyczny’ od nazwy support ‘muzyk’: pierwsza z nich ma w dopełniaczu -u (supportu), a druga – niezgodnie (na razie?) z zapisem słownikowym – -a. Moim zdaniem używanie nazwy osobowej z końcówką -a jest całkiem naturalne i zgodne z systemem języka.
  Wymowa [seport] jest zbliżona do oryginalnej wymowy angielskiej. W angielskim wyrazie support (‘wsparcie’) pierwszą samogłoską jest tzw. szwa (w alfabecie fonetycznym: |ə|), czyli samogłoska średnio centralna, trochę podobna do polskiego |e| ścieśnionego (w polszczyźnie ogólnej głoski tej nie ma). Tak więc bliższa oryginałowi jest wymowa [seport] niż stosowana w naszym języku [saport]. Zapewne gdy powstawał słownik, w którym znalazł Pan zapis realizacji fonetycznej tego zapożyczenia: [seport], było ono w tak niewielkim stopniu przyswojone przez polszczyznę, że wydawało się, iż utrwali się z wymową oryginalną. Jak się jednak okazało, zaczęliśmy je wymawiać inaczej niż Brytyjczycy czy Amerykanie – jako [saport], i taka też forma jest notowana (obok dawnej: [seport]) przez nowsze słowniki.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Zapis i odmiana nazwy firmowej
  6.07.2016
  Wg statutu Firma Spółki brzmi: „AQUA” Spółka Akcyjna, Spółka może używać skrótu „AQUA” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Czy w tej sytuacji w dokumentach jest dopuszczalna jakakolwiek odmiana nazwy spółki (Aquie, Aquą, Aquy)? W trakcie potocznej rozmowy zdarza się odmienić tą nazwę, ale jak to jest z oficjalnymi dokumentami? Czy dopuszczalne jest stosowanie w piśmie „Aqua”, skoro w statucie jest „AQUA” S.A.?
  Łacińska aqua funkcjonuje w polszczyźnie wzorcowej na prawach wyrazu cytatu. Zachowuje oryginalną pisownię, wymowę [akwa], nie odmienia się. Skoro więc w dokumentach założycielskich firmy przyjęto taką nazwę, to – nie wdając się w ogóle w rozważania natury prawnej i pozostając w sferze dociekań czysto językowych – pozostaje ona nieodmienna w tekstach w języku polskim. Jeśli w tekście nazwa ta występuje w funkcji innej niż podmiot, najlepiej poprzedzać ją odmiennymi rzeczownikami typu: spółka bądź firma, np. w spółce AQUA, do firmy AQUA.
  Stosowanie pisma tekstowego (Aqua) zamiast wersalików (AQUA) w oficjalnych dokumentach (poza tymi składanymi do sądów, Urzędu Patentowego i tym podobnych instytucji, w których wymagana jest bezwzględna zgodność zapisu nazwy z nazwą statutową) na pewno błędem nie będzie.
  Adam Wolański
 • Periscop, Snapchat
  22.05.2016
  Szanowna Redakcjo,
  wciąż zmieniające się media społecznościowe poszerzają zasób naszego słownictwa, np. poprzez takie nazwy narzędzi wideo jak: Periscope i Snapchat. Czy odmiana Periscope będzie analogiczna do odmiany YouTube, czyli: Periscope'a, Periscope'owi, Periscope, Periscope'em, o Periscopie (a. ndm – to jest najczęściej spotykany zapis w Internecie)? A słowo Snapchat będzie się odmieniało tak, jak Twitter?
  Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za odpowiedź.
  Analogie, które Pani przywołała, są bardzo trafne. Nazwa Periscope, podobnie jak You Tube, zakończona jest na niewymawiane e, co sprawia, że w odmianie stosujemy apostrof oddzielający końcówkę od tematu, a w miejscowniku zamieniamy p na pi, co powoduje zanik końcowego (tematycznego) e.
  Rzeczownik Snapchat ma w zakończeniu wymawianą spółgłoskę, a więc odmieniamy go tak jak każdy polski rzeczownik zakończony na t, np. płot.
  Obie nazwy powinno się odmieniać – nie ma powodu, by pozostawiać je bez odmiany.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Raczej fundraising, fundraiser, fundraiserka
  11.05.2016
  Wraz z profesjonalizacją organizacji pozarządowych w Polsce coraz częściej wśród pracowników pojawia się stanowisko pochodzące z języka angielskiego – fundraiser. Jaka powinna być jego poprawna pisownia w języku polskim? Właśnie fundraiser czy też fund-raiser, fund raiser? A dziedzina, którą się zajmuje, to: fundraising, fund-raising, fund raising – czy też jeszcze jakiś inny zapis jest poprawny?
  Terminu fundraising (ang. ‘zbieranie pieniędzy, kwestowanie, gromadzenie funduszy’, od fund ‘fundusz, środki, pieniądze’, to raise ‘zebrać’) używa się na określenie wszelkich działań służących zdobywaniu pieniędzy lub darowizn rzeczowych na cele społeczne i charytatywne (np. dla domów dziecka czy hospicjów) przez proszenie o wsparcie osób prywatnych, firm, fundacji dobroczynnych, instytucji rządowych czy samorządowych. Zajmują się tym odpowiednio przeszkoleni fundraiserzy i fundraiserki (ang. fundraisers) zrzeszeni głównie w Polskim Stowarzyszeniu Fundraisingu należącym do Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (European Fundraising Association, EFA).
  Jeśli chodzi o pisownię, to w polskich tekstach najczęściej spotyka się postać graficzną fundraising, fundraiser, fundraiserzy, fundraiserki, ale w angielszczyźnie możliwy jest – okazuje się – oboczny zapis fund-raising, fund-raiser, fund-raisers oraz fund raising, fund raiser, fund raisers.
  Wydaje się, że najlepiej postawić na wariant zleksykalizowany (chyba wygodniejszy w użyciu…) fundraising, fundraiser, fundraiserzy, fundraiserki.
  Teoretycznie można by się pokusić o spolszczenie pomawianych anglicyzmów, ale wówczas trzeba by się zastanowić, czy lepsze są hybrydy fundrajzing, fundrajzer, fundrajzerka, fundrajzerzy, fundrajzerki (jak np. keczup = ketchup), czy polonizmy oparte na całkowitej wymowie angielskiej fandrejzing, fandrejzer, fandrejzerka, fandrejzerzy, fandrejzerki.
  Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Day careo day carze
  8.05.2016
  Od jakiegoś czasu popularne stało się słowo daycare (lub day care) 'opieka dzienna dla dzieci'. Jak zapisać miejscownik tego rzeczownika? O daycarze?

  Z góry pięknie dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam
  Iwona
  Jeśli już ktoś musi używać tego wyrażenia, to istotnie w miejscowniku powinien napisać: day carze (daycarze).
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Benfica, celica
  30.03.2016
  Szanowni Państwo,
  jak powinno się odmieniać obcojęzyczne nazwy własne, w których występuje c, np. np.: benfica, celica (są to nazwy odmian roślin ozdobnych). Niektórzy piszą: benfici, celici, ale mnie się to wydaje dziwne i mówię benfiki itd.
  Mamy tu do czynienia z rozbieżnością między wymową a pisownią – tematyczne c jest wymawiane jako [k]: [benfika], [celika]. Nie jest to przeszkodą w odmianie tych wyrazów w tych przypadkach, w których nie dochodzi do oboczności k:ki. A zatem w celowniku, bierniku, narzędniku i miejscowniku dodajemy odpowiednią końcówkę do tematu benfic-, celic-. Otrzymamy zatem formy: C. benfice, celice (wym. [benfice, celice], jak: matce), B. benficę, celicę (wym. [benfikę], [celikę], jak matkę), N. benficą, celicą (wym. [benfiką], [celiką], jak matką), Ms. (o) benfice, (o) celice (wym. [benfice], [celice], jak matce).
  Inaczej jest w dopełniaczu, w którym pod wpływem końcówki -i głoska |k| ulega zmiękczeniu i powstaje |ki|. W takiej sytuacji musimy zamienić (w pisowni) c na k, ponieważ w innym wypadku formy dopełniacza tych nazw wymawialibyśmy: [benfici], [celici] – z |ć|, nie zaś z |ki|. A zatem poprawny zapis dopełniacza to: benfiki, celiki.
  Podobnie zachowują się inne nazwy obce o podobnym zakończeniu: mówimy o filmach Vittoria de Siki (w mianowniku: de Sica) i o golach strzelonych przez piłkarzy Benfiki Lizbona (w mianowniku: Benfica Lizbona).
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Kongo
  21.03.2016
  Jak należy odmieniać nazwy krajów, które nie są spolszczone? Jeżeli osoba urodziła się w Kongo, czy można powiedzieć, że jest Kongijką / Kongijczykiem? Czy ich kultura jest kongijska? Czy można powiedzieć: jadę do Konga czy raczej: jadę do Kongo?

  Z góry bardzo dziękuję za pomoc!
  Nazwa Kongo jest całkowicie spolszczona: zapisujemy ją po polsku, wymawiamy zgodnie z polskimi zasadami (a więc np. z akcentem na przedostatniej sylabie), odmieniamy ją oraz tworzymy od niej słowa pochodne.
  Odmienia się tak jak każdy rzeczownik rodzaju nijakiego zakończony na -o: do Konga, ku Kongu, przez Kongo, z Kongiem, w Kongu. Mieszkaniec Konga to Kongijczyk, a mieszkanka to Kongijka. Przymiotnik odnoszący się do nazwy kraju to kongijski.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • ul. Ilji Miecznikowa
  6.03.2016
  Zgodnie z jedną z przedwojennych reform pisowni zbitkę ji zastąpiono ii. Jak jednak traktować to w obcych, choć spolszczonych, nazwach własnych pochodnych od imienia Ilja? O ile w mojej głębokiej młodości miałem więcej okazji do spotykania się w piśmie z otczestwem Iliicz/Iljicz, o tyle teraz jest mniej odpowiedniej literatury, za to dość często bywam na ulicy Ilii/Ilji Miecznikowa. Czy twardy jer w oryginale znosi przywołaną na początku zasadę?
  Kłopot z ukraińskim imieniem Илья (po polsku Eliasz) bierze się z tego, że transkrybując je, ль oddajemy przez l, a я przez ja. W związku z tym powstaje forma Ilja. Ponieważ jednak reforma ortografii polskiej z lat 1934–1935 (na co słusznie zwraca uwagę internauta) zniosła zasadę z 1918 r. mówiącą o tym, że „w wyrazach obcych (głównie zapożyczonych z języka greckiego i łacińskiego lub z języków romańskich, a także w nielicznych wyrazach swojskich, urobionych na sposób obcy, a wreszcie mających pochodzenie słowiańskie) pisze się j po spółgłosce w zgłoskach niepoczątkowych, np. Serbja, Benjamin, medaljon, pocztyljon, goljat itp.” (zawartą w Głównych zasadach pisowni polskiej według punktów ustalonych przez Akademję Umiejętności w Krakowie) – również imię Ilja powinno przejść w Ilia (połącznie liter l i j nie wchodzi przecież w grę, nie piszemy Anglja…).
  Nie wszyscy się jednak do tego współcześnie stosują i dlatego spotyka się obydwie wersje pisowni personaliów ukraińskiego i francuskiego zoologa i mikrobiologa, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w 1908 roku (zmarł w1916 r.): Ilja Iljicz Miecznikow i Ilia Iljicz Miecznikow (Илья Ильич Мечников).
  W wypadku wersji Ilja cząstka -ja występuje po spółgłosce l, a zatem w przypadkach zależnych jota pozostaje (D., C, Ms. Ilji, B. Ilję, N. Ilją). Napiszemy więc np. wspomnienie o Ilji Iljiczu Miecznikowie. Kiedy zaś zdecydujemy się na brzmienie i postać graficzną Ilia, w D., C. Ms. musi być Ilii, w B. Ilię, a w N. Ilią (analogicznie: wspomnienie o Ilii Iljiczu Miecznikowie).
  Choć Wielki słownik ortograficzny PWN pod redakcją E. Polańskiego (Warszawa 2010, s. 484) zamieszcza hasło Miecznikow wyłącznie z imieniem Ilja (Ilja Miecznikow, Ilji Miecznikowa), w praktyce natrafiamy i na zapis Ilja, i na zapis Ilia. Na przykład na stronie internetowej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego czytamy, że znajduje się przy ul. Ilji Miecznikowa 1 , ale na Google’u – że przy ul. Ilii Miecznikowa 1 (hasło: Wydział Biologii UW).
  Na potwierdzenie owej oboczności (mającej charakter uzualny) Wielki słownik ortograficzny PWN podaje pisownię Ilia a. Ilja Erenburg (s. 207) oraz Ilia a. Ilja Ilf (s. 301).

  PS „Imię Ilja należałoby przekształcić na (tradycyjną zresztą w językach białoruskim, rosyjskim, serbskim, chorwackim i macedońskim) Ilija” (cytuję za: Opinie językowe, „Ilja”, Rada Języka Polskiego, 2003 r.).
  Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  1. 6.03.2016
   Dodam, że w nowym WSO, który ukaże się w Wydawnictwie Naukowym PWN już za kilka tygodni, zarówno imię Miecznikowa, jak i imiona Prigogine’a i Riepina (tu z kolei tylko Ilia w WSO 2010...) będą zapisywane wariantywnie: Ilia (a. Ilja), zatem analogicznie jak w hasłach Erenburg i Ilf.
   Michał Gniazdowski
 • Ten superfortress czy ta superfortress?
  31.12.2015
  Szanowni Państwo,
  moje pytanie dotyczy nazwy amerykańskich samolotów Superfortress i Stratofortress. Przede wszystkim chciałbym prosić o pomoc w ustaleniu, jaki to rodzaj gramatyczny: męski czy żeński. Czy Stratofortress się rozbił (jak battledress), czy się rozbiła (jak miss)? A także czy słowo to jest odmienne? Ze Stratofortressem (jak z battledressem) czy ze Stratofortress (jak z miss)?
  Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Teoretycznie mamy takie możliwości:
  1. przypisujemy nazwie taki rodzaj gramatyczny, jaki ma w oryginale (jeśli go w oryginale ma)
  2. przypisujemy nazwie taki rodzaj gramatyczny, jaki ma jej tłumaczenie – lecz używamy nazwy nieprzetłumaczonej
  3. przypisujemy nazwie taki rodzaj gramatyczny, jaki ma jej tłumaczenie – i używamy nazwy przetłumaczonej
  4. przypisujemy nazwie taki rodzaj gramatyczny, jaki jest zgodny z polską deklinacją na podstawie zakończenia fonetycznego nazwy (jeśli to zakończenie spółgłoskowe, to przypisujemy rodzaj męski)
  5. nie przypisujemy bezpośrednio nazwie rodzaju gramatycznego, lecz poprzedzamy ją określnikiem wskazującym na typ obiektu (np. samolot, rakieta, działo) i rodzaj gramatyczny poszczególnych składników zdania (czasowników, przymiotników, zaimków) uzgadniamy z rodzajem gramatycznym tego określnika.
  W praktyce najczęściej chyba stosuje się rozwiązania 2), 3), 5) – i tak bym też postąpiła w wypadku nazw, o które Pan pyta: przypisałabym im r. żeński ze względu na „fortecę”, która jest polskim odpowiednikiem członu fortress; ewentualnie przetłumaczyłabym Superfortress na Superfortecę (choć już z tłumaczeniem drugiej nazwy miałabym kłopot – Warstwowa Forteca to twór co najmniej nieudany). Może najchętniej jednak pisałabym o tym amerykańskim potężnym samolocie Superfortress/ Stratofortress, który wyleciał, przeleciał, odleciał.
  Agata Hącia
 • korporacyjna eskalacja
  3.06.2015
  Szanowny Panie Profesorze,
  mam pytanie dotyczące znaczenia słowa eskalacja, które rozpowszechniło się w slangu korporacyjnym i oznacza tam tyle, co zwrócić się do kogoś wyżej w hierarchii służbowej w celu przyspieszenia/załatwienia jakiejś sprawy. Osobiście odczuwam pewien zgrzyt, ponieważ dla mnie było ono zawsze zarezerwowane dla procesów nie podlegających świadomej kontroli jednostki, pozbawionych celowości, podobnie jak nie ma specjalnego sensu powiedzieć do kogoś: „Ewoluuj”.
  Eskalacja w słownikach polskich to stopniowe zwiększanie się siły lub zakresu czegoś, zwykle czegoś niepożądanego, por. eskalacja przemocy, konfliktów, roszczeń. Znaczenie, o którym Pani pisze, jest bardzo odległe od dotychczasowego, więc może być przyczyną nieporozumień. Póki jest używane tylko w zamkniętym środowisku, pół biedy, ale poza nim nie powinno pojawiać się bez komentarza.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • dziwna składnia
  30.05.2015
  Mam wątpliwości co do poprawności składni dwóch zdań. Są to fragmenty tłumaczeń czytanych przez zawodowych lektorów; pochodzą z anglojęzycznych seriali amerykańskich. Oto one:
  1. Gra, w którą pożałujesz, że zagrałeś.
  2. Mamy zatrzymać Bauera w miejscu, gdzie sądzi, że trzymają Walsh.
  W moim mniemaniu taka składnia brzmi dziwacznie i jest niepoprawna, a w najlepszym razie mocno naciągana (być może wnikająca z kalek językowych z angielskiego). Czy mam rację?
  Lektor może był zawodowy, ale tłumacz amator albo niechluj. Przypuszczenie, że mechanicznie przetłumaczył angielskie zdania, jest uzasadnione.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • dlaczego walkower?
  30.05.2015
  Moje uszanowanie!
  Chciałem zapytać o słowo walkower. Ciekawi mnie, dlaczego chyba wszystkie inne zapożyczenia sportowe z angielskiego (aut, korner, golkiper) są pisane zgodnie z wymową, a walkower zgodnie z pisownią.
  Serdecznie pozdrawiam
  Angielskie w nie jest przyswajane fonetycznie. Oddajemy je graficznie tak jak w oryginale, a wymawiamy dwojako: według pisowni, np. Waszyngton, wadery, także walkower, lub zgodnie z angielską wymową, np. weekend, whisky, tweed. Pierwszy sposób dotyczy starszych zapożyczeń.
  Odstępstwa od tej zasady są rzadkie, trafiają się tylko w języku potocznym lub celowo nienormatywnym, por. przykłady z formą łikend na stronach WWW.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • proktor
  15.05.2015
  Szanowni Państwo,
  czytam powieść rozgrywającą się w XIX-wiecznym Paryżu, m.in. w Liceum Ludwika Wielkiego. W skład kadry tej szkoły wchodzi nie tylko dyrektor, profesorowie i wychowawcy, ale także proktor. Domyślam się, że chodzi o odpowiednik stanowiska prorektora na uczelni, ale ciekawi mnie, dlaczego nigdzie nie znajduję śladu tego słowa. Słowniki i Sieć zgodnie milczą w tej sprawie, wspominając jedynie o urządzeniu z przemysłu tytoniowego.
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Zajrzałem do kilku starszych słowników polszczyzny – bezskutecznie. Słowo jest niewątpliwie zapożyczeniem: czy współczesnym (z angielskiego proctor, co podobno skrótem od procurator), czy dawnym, trudno powiedzieć bez wiedzy, o jaką powieść chodzi. W angielskim proctor ma kilka znaczeń, z nich jedno (lub dwa, zależnie od słownika) odnosi się do realiów uniwersyteckich. Ponieważ jednak realia te są w różnych krajach różne, proctor (proktor) nie upowszechnił się w polszczyźnie.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • nasze swojskie gate
  3.05.2015
  Szanowni Państwo,
  od pewnego czasu na warszawskich lotniskach obserwuję modę na słowo gate. W Modlinie pasażerowie przechodzą przez gate. Na Okęciu „(...) gate zamykany jest na 15 minut przed planowaną godziną odlotu. Niezgłoszenie się do gate'u w tym terminie (...)”.
  Rozumiem, że takie oznaczenie bramek jest ułatwieniem dla obcokrajowców, ale czy użycie tego słowa w komunikacie sformułowanym w całości w języku polskim nie jest przesadą?
  Z poważaniem
  Sońka Gałka
  Nie zwróciłem uwagi na takie komunikaty, jeszcze całkiem niedawno na Okęciu słyszałem, że „pasażer XY jest proszony o jak najszybsze udanie się do wyjścia numer Z” (albo tak jakoś, ale na pewno bez gate). Może nie jest tak źle, jak się Pani wydaje? Czekając na rozwój wydarzeń, uczmy się już odmieniać gate: idziemy do gate'u, przypatrujemy się gate'owi, umawiamy się pod gate'em i spotykamy się... w gacie. Słowo obce, ale ta ostatnia forma znajoma.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • continuum czy kontinuum?
  29.04.2015
  Szanowny Panie Profesorze,
  piszę artykuł na temat modeli zarządzania dokumentacją: records life cycle i records continuum. Terminy te tłumaczę jako model cyklu życia dokumentacji i model continuum dokumentacji. Czy powinienem używać formy continuum, czy raczej kontinuum? W NKJP przeważa kontinuum (113 : 55), lecz w zastosowaniach naukowych częstsza jest chyba forma pierwsza (np. hipoteza continuum czy continuum czasoprzestrzenne).
  Serdecznie pozdrawiam ze słonecznego Wiednia i ukłony łączę
  Warianty o obcej pisowni często sugerują specjalistyczną wiedzę i wyższe kompetencje. Widać w tym pewną harmonię między formą a treścią: obca forma jest percepcyjnie trudniejsza, co odpowiada trudnościom, jakie musi pokonać specjalista zmagający się z jakimś problemem lub laik, który próbuje mu dorównać. Poza tym obce formy często dowartościowują nadawcę, ponieważ brzmią bardziej prestiżowo. W artykule naukowym continuum będzie więc jak najbardziej na miejscu.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Joomla
  27.03.2015
  Witam Szanowny skład Poradni Językowej.
  Słowo Joomla – czy jest to forma męska czy żeńska? Jaka zasadą należałoby się kierować w poprawnej pisowni. Przykłady w zdaniu:
  a) Joomla jest elastyczna, wszystko zależy od tego, jaki chcesz osiągnąć efekt końcowy.
  b) System Joomla jest elastyczny, wszystko zależy od tego, jaki chcesz osiągać efekt końcowy.
  Jak ustosunkować się do samej wymowy Joomla, czy można użyć formy spolszczonej fonetycznie?
  Pozdrawiam serdecznie
  Postać graficzna tego wyrazu każe traktować go jako rzeczownik żeński i odmieniać jak drumla. Niezależnie od tego, czy wymawiać będziemy [dżumla] (tak w różnojęzycznych wersjach Wikipedii), czy literowo (co mało prawdopodobne), czy wreszcie kompromisowo [jumla] – wskazany wyżej wzorzec odmiany pozostaje aktualny. Słowo to jest znane w Polsce przede wszystkim informatykom, którzy angielszczyznę znają chyba lepiej niż przeciętny użytkownik polszczyzny, więc przypuszczam, że wymawiają je [dżumla] i jeśli jakaś wymowa się upowszechni, to pewnie właśnie ta.
  Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego