wszystkie

 
Można tu znaleźć wszystko cokolwiek dotyczy języka i interesuje Państwa. Od pisowni, odmiany, przez znaczenia, składnię, czy frazeologię, po pochodzenie i pragmatykę.
 • Urodzony dn. 10/20 maja 1589 r.
  22.11.2015
  Drodzy Państwo,
  mam dylemat, jak zapiać poprawnie datę w poniższym zdaniu:
  Leonardo da Vinci (ur. 15. 04. 1452–23?, zm. 04. 1519) wybitny, wszechstronnie uzdolniony człowiek Renesansu.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Ślę serdeczności
  Rozumiem, że dylemat tyczy problemu z dziedziny rachuby czasu i jest związany z konwersją dat z kalendarza juliańskiego („starego porządku”) na gregoriański („nowego porządku”).
  Wprowadzanie kalendarza gregoriańskiego dokonywało się w różnych państwach w różnym czasie, co oznacza, że te same wydarzenia historyczne mogą mieć w dokumentach z owego okresu różną datę w poszczególnych krajach, a te same daty mogą oznaczać zupełnie odmienny czas. Przykładowo rewolucja październikowa, która według obowiązującego wówczas w Rosji starego porządku juliańskiego rozpoczęła się 25 października 1917 roku, datowana była w Europie i USA na dzień 7 listopada 1917 roku (według rachuby nowego stylu). Z kolei data śmierci Williama Shakespeare’a i Miguela de Cervantesa przypada na dzień 23 kwietnia 1616 roku, choć w rzeczywistości Shakespeare zmarł dziesięć dni po Cervantesie (3 maja według nowego stylu). Anglicy bowiem do zapisu daty śmierci Shakespeare’a używają stosowanej wówczas w Wielkiej Brytanii rachuby starego stylu.
  Zbliżony problem związany z datowaniem dotyczy Leonarda da Vinci. W roku, w którym się urodził, obowiązywał powszechnie kalendarz juliański. Kalendarz gregoriański został bowiem wprowadzony dopiero w 1582 r. Dokumenty sporządzano zatem wedle kalendarza juliańskiego. I tak dziadek późniejszego malarza i wynalazcy zanotował w pamiętniku, że Leonardo przyszedł na świat 15 kwietnia, w sobotę, trzy godziny po zachodzie słońca. Sprawę komplikuje dodatkowo to, że wówczas we Florencji początek doby nie zaczynał się o północy, lecz liczony był od zachodu słońca. W tamtym regionie zachód słońca w połowie kwietnia przypada na godzinę 18.40, co oznacza, że w dzisiejszym rozumieniu kalendarza juliańskiego była godzina 21.40 dnia… 14 kwietnia. Konwersja na obowiązujący współcześnie kalendarz gregoriański (dla owych czasów plus 9 dni) daje datę 23 kwietnia.
  Zasadniczo w odniesieniu do wielu wydarzeń z wieków od XV do XVII nie dokonuje się konwersji na obowiązujący współcześnie styl. Podaje się datę oryginalną, ewentualnie z dopiskiem, że jest to data starego stylu. Dlatego też we wszystkich wydawnictwach encyklopedycznych jako datę urodzin Leonarda da Vinci znajdujemy dzień 15 kwietnia, a nie 23 kwietnia.
  Jeśli z jakichś powodów zależy nam na wyeksponowaniu daty nowego i starego porządku, możemy postąpić w dwojaki sposób. Po pierwsze, można odmienne elementy daty oddzielić ukośnikiem (najpierw podajemy elementy daty według starego stylu, a potem według nowego stylu), np.
  10/20 maja 1589 r., 25 października/7 listopada 1917 r.
  Po drugie, można elementy daty według starego stylu podawać w nawiasach po elementach daty nowego stylu, np.
  7 XI (25 X starego stylu) 1917 r.
  Adam Wolański
 • Skrótowce oznaczające jednostki organizacyjne sił zbrojnych
  22.11.2015
  Bardzo proszę o poradę w sprawie skrótów nazw oddziałów wojskowych.
  Czy dla nazwy 2. Dywizja Piechoty Legionów Armii Krajowej prawidłowy będzie zapis 2. DPLeg. AK?
  Czy dla nazwy 3. Pułk Piechoty Legionów Armii Krajowej prawidłowy będzie zapis 3. ppleg. AK?
  Czy dla nazwy 72. Pułk Piechoty Armii Krajowej prawidłowy będzie zapis 72. pp AK?
  Bardzo proszę o rozstrzygnięcie moich wątpliwości i wskazanie prawidłowych form skrótów.
  W piśmiennictwie z dziedziny wojskowości, w szczególności historiografii wojskowej, stosuje się zwyczajowo dwojaki zapis skrótowców oznaczających jednostki organizacyjne sił zbrojnych. Skrótowce odnoszące się do nazw własnych pododdziałów i oddziałów (np. batalionów, dywizjonów i pułków) zapisuje się małymi literami, a do związków taktycznych i operacyjnych (brygad, dywizji, korpusów itd.) – wielkimi. Ma to na celu uniknięcie nieporozumień, od razu bowiem wiadomo, że
  16 bpd to 16 Batalion Powietrznodesantowy im. gen. bryg. Mariana Zdrzałki,
  a
  6 BPD to 6 Brygada Powietrznodesantowa im. gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego.
  Jeśli skrótowce odnoszące się do dwóch różnych jednostek miałyby mieć taki sam zapis, różnicuje się je zwyczajowo, por. np.
  20 Dywizja Piechoty to 20 DP,
  a
  2 Warszawska Dywizja Pancerna to 2 DPanc (toponimiczny człon przymiotnikowy nie wchodzi zwyczajowo w skład skrótowca).
  W omawianych tu skrótowcach kropki są konwencjonalnie pomijane na mocy reguły interpunkcyjnej, która mówi, iż jeśli z kontekstu jednoznacznie wynika, że użyto liczebnika porządkowego, to po cyfrze arabskiej nie trzeba stawiać kropki ani w formie mianownikowej, ani w pozostałych przypadkach gramatycznych. Tendencja do skrótu sprawia jednak, że coraz więcej mamy w polszczyźnie skrótów zapisywanych wielkimi literami. Dotyczy to również skrótów jednostek wojskowych traktowanych jako wyrażenia pospolite, a nie nazwy własne, por. np. DP obok dyw. piech. W konsekwencji może się zdarzyć, że w jednym tekście (np. legendzie do mapy) pojawi się zapis 3 DP – raz w odniesieniu do trzech dywizji piechoty, innym razem w odniesieniu do Trzeciej Dywizji Piechoty. Jeśli miałoby dochodzić do nieporozumień z tego powodu, warto rozważyć użycie kropki w skrótowcach od nazw własnych.
  Przywołane w pytaniu jednostki wojskowe mają następujący zapis skrótowców:
  2 Dywizja Piechoty Legionów Armii Krajowej 2 DP Leg. AK,
  3 Pułk Piechoty Legionów Armii Krajowej 3 pp Leg. AK,
  72 Pułk Piechoty Armii Krajowej72 pp AK,
  przy czym wyrażenie Legiony Armii Krajowej skracane jest do postaci: Leg. AK.
  Adam Wolański
 • Powtórzenie zaimka
  22.11.2015
  Dzień dobry,
  chciałbym dowiedzieć się, czy w języku polskim dopuszczalne jest wielokrotne powtórzenie zaimka względnego poprzedzonego spójnikiem, np.
  Zakupiłem dom, który jest stary, i który się rozpada, i który jest pełen robactwa i który będzie trzeba solidnie wyremontować.
  Jak powinna wyglądać poprawnie zastosowana interpunkcja w tego rodzaju konstrukcji zdaniowej?
  Z poważaniem
  P. M.
  Nie ma normatywnych przeciwwskazań, by powtarzać zaimek względny który, gdy odnosi się on do tego samego rzeczownika w zdaniu głównym, a zdania podrzędne, które rozpoczyna, są na tym samym poziomie współrzędności wobec siebie. Przytoczone w pytaniu zdanie spełnia ten warunek.
  Norma nie wypowiada się na temat liczby dopuszczalnych powtórzeń. Zawsze jednak warto zadać sobie pytanie, czemu miałyby służyć owe powtórzenia. Czy wypowiedzenie nie mogłoby się bez nich obyć? Czy po ich wyeliminowaniu zdanie zmieni znaczenie lub straci coś w warstwie stylistycznej?
  Zasadniczo nie stosuje się przecinków przed spójnikami łącznymi, rozłącznymi i wyłączającymi, które łączą dwa współrzędne w stosunku do siebie zdania podrzędne, por.
  Kupiłem dom, który jest stary i który się rozpada.
  Gdy wspominane spójniki występują w większej liczbie i pełnią taką samą funkcję składniową, przy kolejnych wystąpieniach poprzedza się je przecinkami, por.
  Kupiłem dom, który jest stary i który się rozpada, i który jest pełen robactwa, i który będzie trzeba solidnie wyremontować.
  Adam Wolański
 • Ze - z
  21.11.2015
  Czy powinno być ze wstępnych ustaleń wynika, czy z wstępnych ustaleń wynika?
  Proszę o pomoc, ponieważ w internecie widnieje jedna jak i druga wersja i nie wiem, która jest poprawna.
  Dziękuję i pozdrawiam :)
  Poprawna (i możliwa do wymówienia) jest tylko wersja: ze wstępnych ustaleń wynika. Przed wyrazem rozpoczynającym się spółgłoską w lub f, po której następują inne spółgłoski, mówimy (a zatem też piszemy) ze i we, a nie z i w, np. we wtorek, we Wrocławiu, ze wstydu, ze wzgórza.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Halloween
  21.11.2015
  Szanowni Państwo,
  Halloween piszemy wielką czy małą literą?
  Z pozdrowieniem
  Czytelnik
  Sprawa nie jest jednoznaczna. WSO podaje pisownię od wielkiej litery, co należy tłumaczyć tym, że Halloween to nazwa święta (por. Encyklopedia PWN: Halloween, All Hallows’ Eve, Evening, święto obchodzone w krajach anglosaskich 31 X, w wigilię dnia Wszystkich Świętych).
  W Polsce Halloween nie urosło do rangi święta, lecz jest zwyczajem. Krótko mówiąc i bardzo upraszczając sprawę, „pożyczyliśmy” od Amerykanów tylko formę, bez treści. Dlatego w odniesieniu do zabaw, które urządzają polskie dzieci w ostatnich dniach października, pisałabym to słowo pisać małą literą, np. Dzieci w przedszkolu na Mokotowie urządziły sobie halloween – przebrały się za duchy.
  Pisownia wielką literą byłaby uzasadniona w zdaniach typu Z Halloween wiążą się wierzenia związane z duszami zmarłych.
  Rozróżnienie: święto – zwyczaj praktykowany w to święto obecne jest w zapisie innych słów, np. BARBÓRKA, np.:
  W tym roku hucznie obchodzono Barbórkę,
  ale Górnicy spotkali się na wieczornej barbórce.
  Jeśli przygotowuje się Pan do jakiegoś dyktanda, to oczywiście obowiązuje Pana zapis zgodny z WSO, czyli wyłącznie Halloween. Natomiast dla własnych potrzeb stosowałabym na Pańskim miejscu odróżnienie: święto – zwyczaj praktykowany w to święto.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Halloween
  21.11.2015
  Szanowni Państwo,
  Halloween piszemy wielką czy małą literą?
  Z pozdrowieniem
  Czytelnik
  Sprawa nie jest jednoznaczna. WSO podaje pisownię od wielkiej litery, co należy tłumaczyć tym, że Halloween to nazwa święta (por. Encyklopedia PWN: Halloween, All Hallows’ Eve, Evening, święto obchodzone w krajach anglosaskich 31 X, w wigilię dnia Wszystkich Świętych).
  W Polsce Halloween nie urosło do rangi święta, lecz jest zwyczajem. Krótko mówiąc i bardzo upraszczając sprawę, „pożyczyliśmy” od Amerykanów tylko formę, bez treści. Dlatego w odniesieniu do zabaw, które urządzają polskie dzieci w ostatnich dniach października, pisałabym to słowo pisać małą literą, np. Dzieci w przedszkolu na Mokotowie urządziły sobie halloween – przebrały się za duchy.
  Pisownia wielką literą byłaby uzasadniona w zdaniach typu Z Halloween wiążą się wierzenia związane z duszami zmarłych.
  Rozróżnienie: święto – zwyczaj praktykowany w to święto obecne jest w zapisie innych słów, np. BARBÓRKA, np.:
  W tym roku hucznie obchodzono Barbórkę,
  ale Górnicy spotkali się na wieczornej barbórce.
  Jeśli przygotowuje się Pan do jakiegoś dyktanda, to oczywiście obowiązuje Pana zapis zgodny z WSO, czyli wyłącznie Halloween. Natomiast dla własnych potrzeb stosowałabym na Pańskim miejscu odróżnienie: święto – zwyczaj praktykowany w to święto.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Przecinek po pomimo
  21.11.2015
  Szanowni Państwo,
  chciałem zapytać, czy ze względu na rozpoczęcie zdania od przyimka pomimo trzeba wstawić przecinek w zdaniu:
  Pomimo zwiększonych podatków i stałych prześladowań(,) prosty lud nie miał odwagi zbuntować się przeciwko tyranii ?
  A także, czy poprawna będzie forma z wtrąceniem
  Prosty lud, pomimo zwiększonych podatków i stałych prześladowań, nie miał odwagi zbuntować się przeciwko tyranii ?
  Dziękuje serdecznie!
  Oba zdania są zdaniami pojedynczymi. Element Pomimo zwiększonych podatków i stałych prześladowań jest w nich okolicznikiem (okolicznikiem przyzwolenia). Takich części nie oddziela się przecinkiem od grupy składającej się z podmiotu i orzeczenia, a zatem w pierwszym zdaniu przecinek jest niepotrzebny.
  Gdyby zamiast okolicznika pojawiło się zdanie podrzędne (np. Mimo że podniesiono podatki... ), to należałoby je oddzielić przecinkiem od zdania nadrzędnego: prosty lud nie miał odwagi...
  W zdaniu drugim okolicznik rozbija grupę „podmiot + orzeczenie”, a zatem powinien być zamknięty przecinkami z obu stron.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Odmiana nazwy hotelu i nazwy miejscowości
  21.11.2015
  „Przyjęcie weselne odbędzie się w Gościniec Szumny w Jaworze Nałęże”
  . Moje pytanie brzmi czy te zdanie jest prawidłowo napisane? Dostałem właśnie zaproszenia z drukarni.
  Dziękuję.
  Tekst: „Przyjęcie weselne odbędzie się w Gościniec Szumny w Jaworze Nałęże” sprawia wrażenie, jakby był pisany przez osobę, która nie ma elementarnych umiejętności językowych. Występujące w nich nazwy powinny być odmienione, a zatem jedyna poprawna wersja zdania to: „Przyjęcie weselne odbędzie się w Gościńcu Szumnym w Jaworzu Nałężu”.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Kurde
  21.11.2015
  Szanowni Państwo,
  bardzo proszę o informację czy nieuprzejme słowo kurde jest partykułą wzmacniającą, czy też wulgaryzmem? Osobiście zakwalifikowałbym to wyrażenie jako wulgarne ale nie mam co do tego pewności.
  Zastanawia mnie także pochodzenie tego słowa. Może Państwo wiedzą coś na ten temat?
  Z wyrazami szacunku,
  Bartłomiej Pukacki, Poznań
  Kurde to nie partykuła, lecz wykrzyknik. Z punktu widzenia gramatyki nie ma znaczenia nacechowanie stylistyczne i ekspresywne słowa – inaczej mówiąc: można sobie wyobrazić istnienie partykuły, która ma charakter wulgarny.
  Wykrzyknik kurde jest łagodniejszym odpowiednikiem wulgaryzmu zaczynającego się na k
  i jako nawiązanie do niego powstał. To, czy jest odbierany jako wulgarny, zależy od wrażliwości osoby, która miałaby się z nim zetknąć. Część osób uważa go za słowo wulgarne, część już takiego nacechowania nie widzi.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Z broną w lesie
  18.11.2015
  W rozmowie z osobą z Białostocczyzny padł frazeologizm jak z broną w lesie. Zastanawiam się, co oznacza, skąd pochodzi i czy ma charakter regionalny, czy może po prostu nie miałem dotąd okazji go usłyszeć.
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Z obrazowymi porównaniami miewamy często taki kłopot, że nie jesteśmy w stanie ujrzeć tego obrazu, dla kogoś może oczywistego. Taki też jest w przypadku jak z broną w lesie. Bez czasownika nie umiem sobie wyobrazić, czy ktoś na przykład wszedł w (gęsty) las z broną ciągniętą przez konia, więc bardzo się trudzi, a brona zahacza o drzewa i korzenie. Może on sam taszczy bronę, niczym drzwi do lasu (staropolskie słowo brona oznaczało bramę), więc może robi coś absurdalnego.
  Może to potwierdzać jedyny internetowy cytat, jaki odnalazłem:
  Kiedyś nieomal w środku starego lasu znalazłem ząb od brony. Stare ludowe przysłowie mówi: wybrać się jak z broną do lasu. A jednak :) :) Pozdrawiam Mrand [http://odkrywca.pl/, 18.04.2004]
  Nieracjonalność wybierania się z broną do lasu polegałaby na tym, że proces zamieniania lasu w pole, które można zabronować, jest długi – najpierw karczowanie, wywożenie pni, orka, a bronowanie jako zwieńczenie mozołu.
  Zbiory przysłów notują porównanie idzie mu to jak z bronami w lesie ze Śląska Cieszyńskiego i z Kaszub, a Słownik gwar polskich PAN ukuł do tych przykładów definicję „idzie komu opornie, ciężko, z trudem, jak po grudzie”.
  Pańskie pytanie zatem poszerza geografię frazeologizmu, który wstępnie gotów jestem uznać za archaiczny i ponadregionalny. Pozostałych Czytelników zachęcam do zapytania w swoich środowiskach. Wspólnie pogłębimy naszą wiedzę o polszczyźnie.
  Artur Czesak, Uniwersytet Jagielloński
 • Podtytuły czasopism
  18.11.2015
  Szanowni Państwo,
  prosiłabym o informację, w jaki sposób zapisuje się podtytuły czasopism. Czy wszystkie człony powinny być zapisane wielkimi literami, np. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, czy wielką literą otwiera się tylko nowe zdanie, tj. Konteksty. Polska sztuka ludowa?
  Dziękuję za pomoc.
  Podtytuły gazet i czasopism pisze się tak jak tytuły książek, a więc wielką literą zapisuje się tylko człon pierwszy, pozostałe zaś człony – o ile nie są nazwami własnymi – pisze się małą literą. Na przykład:
  Cogito. Szkoła – matura – studia – życie
  Dziennik. Polska – Europa – świat
  Meblarstwo. Komponenty i technologie
  Tele Świat. Magazyn telewizyjny.
  Przez podtytuł gazety lub czasopisma należy rozumieć formułę występującą każdorazowo przy tytule głównym w obrębie winiety tytułowej (układ graficzny może sprawiać, że nie zawsze jest bezpośrednio po tytule głównym) lub w stopce redakcyjnej.
  Na marginesie trzeba stwierdzić, iż tytuły i podtytuły prasowe nie są zasadniczo zdaniami gramatycznymi (choć wyjątki mogą się zdarzać, por. np. Mówią Wieki czy Żyjmy Dłużej). W zależności od przyjętej terminologii określa się je mianem równoważników zdania, oznajmień bądź zawiadomień (ten ostatni termin został utworzony przez Walerego Pisarka, znanego języko- i prasoznawcę).
  Adam Wolański
 • Redagowanie pism urzędowych
  18.11.2015
  Szanowni Państwo,
  Redagowanie pism urzędowych – która z form jest poprawna:
  Otrzymują:
  1. Adresat.
  2. A/a.

  Otrzymują:
  1. adresat,
  2. a/a.

  Otrzymują:
  1. Adresat
  2. A/a
  Odpowiadając jednym słowem – żadna. Wszystkie wersje dyskwalifikuje użycie ukośnika w skrócie wyrażenia ad acta. Ale nie jest to jedyna usterka.
  Wariantów poprawnych może być kilka. Nie będziemy ich jednak wyliczać. Ograniczymy się do skomentowania błędów i usterek w wariantach przytoczonych w pytaniu.
  1. Użycie kropek bądź nawiasów po cyfrach wyliczenia jest sprawą przyjętej konwencji. Zalecenia mówiące o tym, że po cyfrze z kropką rozpoczynamy zapis od wielkiej litery, a po cyfrze z nawiasem zamykającym możemy zacząć od małej litery, nie znajdują potwierdzenia w praktyce edytorskiej.
  2. Jeśli powodem użycia wielkiej litery w wyrazie adresat jest początek wyliczenia akapitowego (samodzielne wypowiedzenie), to w takim kontekście wielka litera jest zbyteczna. W wyliczeniach akapitowych można jej użyć, gdy mamy do czynienia ze zdaniami (rzadziej dłuższymi równoważnikami zdań), a nie pojedynczym wyrazem niebędącym nazwą własną. Nie ma też konieczności użycia wielkiej litery w wyrazie adresat ze względów grzecznościowych, ponieważ dopisek na końcu pisma urzędowego nie jest bezpośrednim zwrotem do odbiorcy.
  3. Skrót od wyrażenia ad acta ma formę aa. Zasadniczo nie stawia się tego typu skrótów na początku wypowiedzenia i w konsekwencji nie zmienia pierwszej litery skrótu na wielką (uzus w tym zakresie bywa różny).
  4. Kropki na zakończenie każdego z kilkuliterowych elementów wyliczenia są zbyt mocnym znakiem zamykającym. Byłby aprobowane, gdyby każdy akapit był przynajmniej zdaniem gramatycznym. Jeśli zdecydujemy się kończyć kolejne akapity przecinkiem, to oczywiście po ostatnim punkcie wyliczenia stawiamy kropkę. Przy tak krótkich wyliczeniach akapitowych w pismach urzędowych w ogóle nie ma konieczności stosowania znaków interpunkcyjnych zamykających akapit, ponieważ środki typograficzne (podział na akapity i niepełne wiersze) są wystarczającym delimitatorem tekstu.
  Adam Wolański
 • Zbieg znaków interpunkcyjnych
  18.11.2015
  Szanowni Państwo,
  mam wątpliwości co do zaleceń WSO w przypadku zbiegu cudzysłowu z wielokropkiem. Wydają się całkiem logiczne:
  tylko że praktyka jest chyba inna. Choćby tutaj: http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/b-wielokropek-b;1526.html (i w wielu miejscach).
  Czy zgodnie z WSO nie powinno być: Bo wiesz… zamiast Bo wiesz…?
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Praktyka edytorska – jak to się czasami zdarza – jest rzeczywiście inna. Przed cudzysłowem zamykającym umieszczamy nie tylko wielokropek należący do cytatu (a więc oznaczający urwanie wypowiedzi oryginalnej), np.
  Bohater S. Żeromskiego mówił: „Do nóg panu dziedzicowi!... Pan kapitan... książę... darował ci...”
  ,
  lecz także wielokropek oznaczający urwanie przytoczenia przez autora cytującego obcy tekst, przy czym – ponieważ wielokropek ten jest niemal zawsze ujęty w nawias okrągły, a jeszcze częściej kwadratowy – nie może być wątpliwości, iż urwania nie było w pierwotnym tekście, np.
  W „Encyklopedii języka polskiego” czytamy: „Wiele elementów gwarowych znajduje się w utworach A. Dygasińskiego, M. Konopnickiej, H. Sienkiewicza […]”.
  Dopuszczane przez słowniki i poradniki interpunkcyjne użycie wielokropka bez nawiasów po cudzysłowie na oznaczenie ucięcia przytaczanego tekstu przez cytującego jest stosunkowo rzadko spotykane. Nie występuje w zasadzie w tekstach specjalistycznych, gdzie wszelkie ingerencje – nie tylko ucięcia – w tekst cytatu są oznaczane w nawiasach, zazwyczaj kwadratowych.
  Pod wskazanym URL-em znajdujemy odpowiedź dotyczącą użycia bądź nieużycia spacji w zbiegu z wielokropkiem. Zasadniczo porada nie dotyczy zbiegu wielokropka i cudzysłowu.
  Adam Wolański
 • Spolszczanie obcych nazwisk
  18.11.2015
  Mam pytanie czysto hipotetyczne. Czy jest możliwe w przyszłości (a może już teraz?) spolszczanie nazwisk z języków pisanych łacinką. Do pytania natchnęło mnie znalezione na azerskiej stronie Wikipedii nazwisko francuskiego pisarza Michela Houellbecqua, które to w wersji azerskiej brzmi po prostu: Mişel Uelbek (cóż za „oszczędność” liter).
  Teoretycznie możemy sobie wyobrazić takie spolszczenia, lecz w praktyce tendencja jest zupełnie odwrotna. Dawniej spolszczano nazwy osobowe (imiona, nazwiska, pseudonimy). Do dziś możemy się posługiwać tymi formami, np. William Szekspir (zamiast: Shakespeare, tu oczywiście imię ma postać oryginalną), Marcin Luter (zamiast: Martin Luther), Jan Jakub Russo (zamiast: Jean-Jacques Rousseau), Jerzy Waszyngton (zamiast: George Washington), Molier (zamiast: Molière) czy Wolter (zamiast: Voltaire). Z czasem polszczenie ograniczało się do posługiwania się polskim odpowiednikiem obcego imienia. Dlatego po dziś dzień możemy pisać w tekstach niespecjalistycznych: Edward Manet, Fryderyk Schiller, Henryk Ibsen, Jan Sebastian Bach czy Karol Darwin.
  Współcześnie obowiązuje zasada zachowywania oryginalnej postaci imienia i nazwiska osoby, której dane zapisuje się urzędowo alfabetem łacińskim (pewne wyjątki mogą dotyczyć drobnych adaptacji związanych z brakiem czcionek z obcymi znakami diakrytycznym, co przy współczesnym rozwoju komputerowych technik typograficznych w zasadzie się nie zdarza). I nie ma żadnych sygnałów, aby praktyka ta miał się zmienić.
  Powód takiej sytuacji jest zasadniczy – względy praktyczne. Oryginalny zapis pozwala nam na jednoznaczne oznaczenie samej osoby oraz na odnalezienie jej w rozmaitych systemach wyszukiwawczych – od bibliotecznych począwszy, na policyjnych bazach danych skończywszy. Należy mieć na względzie to, że każde takie spolszczenie obcej nazwy osobowej będzie swego rodzaju uproszczeniem. Przy pomocy polskiego alfabetu staramy się bowiem oddać brzmienie nazwy pochodzącej z odmiennego systemu fonetycznego. Przykładowo: jak należałoby oddać za pomocą polskiego alfabetu nieistniejącą w polszczyźnie angielską samogłoskę [æ]. Jedni zrobiliby to za pomocą litery , inni – . I tak od razu funkcjonowałyby dwie wersje zapisu obcej nazwy. A takich problemów byłyby dziesiątki, jeśli nie setki czy tysiące. Analogiczny problem mamy właśnie z nazwami osobowymi zapisywanymi oryginalnie pismem innym niż łacińskie. Istnieją różne systemy romanizacji pism niełacińskich, co powoduje mnogość wariantów nazwy osobowej odnoszącej się do jednego człowieka. Jedna z międzynarodowych agencji informacyjnych policzyła, iż w sieci funkcjonuje ponad sto wersji zapisu nazwiska, które w arabskim zapisuje się jako القذافي, a w piśmie łacińskim m.in. jako: Gadafi, Gadaffi, Gaddafi, Gaddaffi, Gadhafi, Gadhaffi, Ghadafi, Ghadaffi, Ghaddafi, Ghaddaffi, Ghadhafi, Ghadhaffi, Kadafi, Kadaffi, Kaddafi, Kadhafi, Khadafi, Khaddafi, Khaddaffi, Khadhafi, Khadhaffi, Qadafi, Qadaffi, Qaddafi, Qaddaffi, Qadhafi, Qadhaffi, Qadhdhafi lub Qathafi. Czy zatem korzyści z łatwego odczytania danej nazwy wynagrodziłyby kłopoty z identyfikacją tej osoby i odszukaniem informacji o niej?
  Adam Wolański
 • Ozdóbeczka
  18.11.2015
  W poradzie http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/kosciol-kosciolek-kosciolek-koscioleczek;13419.html można przeczytać, że (i dlaczego) nie kościółeczek, tylko kościołeczek. Czy analogicznie będzie: nie ozdóbeczka tylko ozdobeczka? ,br/>
  Głoska zapisywana za pomocą graficznego znaku ó jest umotywowana historycznie w formie zdrobniałej ozdóbka pochodzącej od rzeczownika ozdoba. W języku polskim w takich parach (bez względu na to, czy są to formy staropolskie, czy powstałe lub zapożyczone w późniejszych czasach) pojawia się alternacja samogłoskowa o do ó (por. woda : wódka, wdowa : wdówka) będąca wynikiem opisanego już przez dr Krystynę Długosz-Kurczabową wzdłużenia zastępczego.
  W zdrobnieniu drugiego stopnia od rzeczownika ozdoba nie ma historycznych przesłanek do takiej alternacji, ponieważ w hipotetycznej formie staropolskiej byłyby w niej dwa jery, z których jeden zwokalizowałby się kosztem drugiego, żaden nie spowodowałby jednak wzdłużenia zastępczego, jak w wyrazie ozdóbka. Zwróćmy jednak uwagę, że jest to rzeczownik powstały dawno po procesie wzdłużenia zastępczego (nie jest zresztą notowany przez żaden słownik czy Narodowy Korpus Języka Polskiego, choć powszechny w języku internautów). Formą o wiele bardziej naturalną jest zatem ozdóbeczka, zachowująca bez alternacji rdzeń bazy, a utworzona na wzór rzeczowników wdóweczka, wódeczka, w których ó również nie jest uzasadnione historycznie. Jest to zatem sytuacja nieco inna niż w wypadku wyrazu kościołeczek, notowanego chociażby w Słowniku języka polskiego J. Karłowicza, A. A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego z lat 1900&ndash1927, a jeszcze wcześniej w pismach I. Kraszewskiego, czyli znacznie starszy niż ozdóbeczka.
  Monika Kresa, Uniwersytet Warszawski
 • Szop pracz
  18.11.2015
  Skąd wzięła się polska nazwa zwierzęcia znanego jako szop (np. szop pracz)? Z tego, co udało mi się wyszperać w Internecie, jedyne języki europejskie poza naszym, w których to stworzenie jest nazywane podobnie, to dolnołużycki i górnołużycki (šup). Poza tym w indiańskim języku czoktaw (będącym lingua franca na pocz. XIX w. w pdn.-wsch. części USA) jest nazywane shaui. Czyżby badacz, który wprowadził polską nazwę szopa, mógł sugerować się jego nazwą w tym lub pokrewnym mu języku indiańskim?
  Hipoteza o „indiańskim” pochodzeniu polskiej nazwy szopa jest wprawdzie ciekawa, ale mało prawdopodobna, po pierwsze ze względu na nieistniejące właściwie bezpośrednie kontakty między tymi dwoma językami, po drugie zaś – z uwagi na to, że mamy podobny rzeczownik w innym języku europejskim, z którym na przełomie XIX i XX wieku (a wtedy szopy pojawiły się w Polsce) pozostawaliśmy w ścisłych kontaktach.
  Nazwa pracz szop funkcjonowała na pewno w latach sześćdziesiątych XIX wieku, ponieważ pod nią Procyon loto został opisany w Zoologii obrazowej dla klas niższych szkół średnich Maksymiliana Nowickiego. Co ciekawe, autor stosuje ją wymiennie z inną: ssawiec niedźwiedziowaty. Nie udało mi się niestety ustalić, kto wprowadził do polszczyzny rzeczownik szop, jednak fakty językowe (i leksykograficzne) przemawiają za jego niemiecką etymologią. Wprawdzie dziś w języku niemieckim szop pracz (Procyon lotor) to Waschbär, jednak dawniej (co poświadcza między innymi Aleksander Brückner) nazywano go Schupp. Rzeczownik szop to zatem fonetyczno-ortograficzna adaptacja niemieckiego Schupp, który z kolei pochodzi od czasownika schuppen w znaczeniu ‘złuszczać, pozbywać się łusek’ i nawiązuje zapewne do sposobu, w jaki szopy jedzą. Łuskanie pokarmu umożliwia im bardzo sprawny kciuk, będący cechą charakterystyczną, wyróżniającą je spośród innych drapieżników – a to właśnie cechy dyferencyjne stają zwykle u podstaw mechanizmów nazwotwórczych. Tak było zapewne i w tym wypadku.
  Monika Kresa
 • Dopełniacz czy biernik?
  16.11.2015
  Bardzo proszę o rozstrzygniecie moich wątpliwości: wniosek o uznanie za zmarłą Janinę Kowalską, czy wniosek o uznanie za zmarłą Janiny Kowalskiej? Jak prawidłowo powinno być odmienione imię i nazwisko w tym wyrażeniu?
  Pozdrawiam
  Marcin Sołtysiak
  Kwestia, którą Pan porusza, nie dotyczy odmiany, lecz składni, czyli związków gramatycznych między wyrazami w zdaniu. Przywołane wyrażenie ma następującą budowę: „wniosek (jaki? o co?) o uznanie (kogo?) Janiny Kowalskiej (za kogo?, za co?) za zmarłą.
  Jak widać, imię i nazwisko musi wystąpić tu w dopełniaczu, wymaganym przez rzeczownik uznanie. Poprawna zatem jest forma: wniosek o uznanie za zmarłą Janiny Kowalskiej, a jeszcze lepiej: wniosek o uznanie Janiny Kowalskiej za zmarłą.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Basy, tenory
  15.11.2015
  Czy zwracanie się do basów w chórze per basowie to duży błąd? Muszę przyznać, że końcówka -owie brzmi elegancko i dowartościowująco w stosunku do formy basy, jednak słownik podaje tylko tę ostatnią. Zastanawiam się też nad rozróżnieniem między formą tenory a tenorzy. Jak powinniśmy ich używać? Intuicja mówi mi, że tenorzy odnosi się do wielu solistów, podczas gdy w kontekście całego głosu w chórze powiemy raczej: Tenory powinny popracować nad swoją partią.
  To prawda, końcówka -owie przez wielu ludzi jest uważana za dowartościowującą, kiedyś nawet była nazywana „godnościową”. Jednak formy M. lm z innymi końcówkami nie są wcale deprecjonujące. Forma (ci) premierzy nie jest przecież mniej „godna” niż ci ministrowie.
  Nazwy: bas, tenor, baryton itp. mają takie same końcówki M. lm zarówno wówczas, gdy odnoszą się do osób, jak i wtedy, gdy dotyczą głosu (można zresztą mieć wątpliwości, czy w tym znaczeniu używa się liczby mnogiej; muszę uwierzyć słownikom, że tak jest). Tak więc o śpiewakach mówimy: basy, tenory, barytony, alty.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • zastali go zdrowym
  15.11.2015
  Szanowni Państwo,
  chciałbym zapytać, czy dopuszczalne jest użycie zdania Zastali go zdrowym zamiast Zastali go zdrowego, jak ma to miejsce w niektórych przekładach Biblii (Łukasz, 7:10): A ci, którzy byli posłani, po powrocie do domu zastali sługę zdrowym.
  Język Biblii rządzi się swoimi prawami – zawiera m.in. wiele archaizmów. I właśnie archaizmem jest konstrukcja zastali go zdrowym, w której czasownik zastać łączy się z narzędnikiem. Zgodnie ze współczesnymi regułami łączymy go z biernikiem, a więc: Zastali go zdrowego.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Vianney
  15.11.2015
  Szanowni Państwo,
  chciałabym zapytać, jak należy poprawnie odmieniać nazwisko Vianney. W znanych mi tekstach odmieniano je tak, jak nazwisko Disney, choć wydaje mi się, że właściwsza byłaby deklinacja przymiotnikowa, bo, o ile wiem, ostatnią wymawianą głoską jest „e”, a nie „j”.
  Z wyrazami szacunku
  Joanna

  Sposób odmiany nazwiska zależy przede wszystkim od tego, jak jest wymawiane jego zakończenie. Zakończenie ey w nazwiskach anglojęzycznych wymawiane jest przez Brytyjczyków i Amerykanów jako głoska zbliżona do naszego i lub y. Amerykanin powie: „dyzny”, „prezli” na osoby noszące nazwiska Disney, Presley. Tymczasem my wymawiamy to końcowe ey jako „ej” – zastosowaliśmy tu analogię do nazwisk Polaków (np. Baley), w których y wymawiane jest jako „j”. W ten sposób spolszczamy wymowę anglojęzycznych nazwisk już od dawna – żyjący w XIX wieku, zasłużony dla Warszawy twórca wodociągów, brytyjski inżynier Lindley, dla nas jest „lindlejem”, a nie – jak dla swoich rodaków – panem „lindli”.
  Podobnie (jak rzeczownik: Vianneya, Vianneyowi, Vianneyem itd.) należałoby traktować nazwisko Vianney, pod warunkiem że jest ono anglojęzyczne.
  Vianney to jednak także nazwisko francuskie. W języku francuskim zaś połączenie liter ey wymawia się jak „e”, w związku z czym nazwisko to brzmi: „wiane”. Wówczas należy je potraktować jak każde nazwisko zakończone w wymowie na „e” (np. Mallarmé, Rabelais, Lange itd.) i odmieniać przymiotnikowo &ndash: Vianney’go, Vianney’mu, Vianney’m itd.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego