• Ukośnik
  31.01.2017
  Czy poniższy zapis jest prawidłowy, czy powinny być spacje po znaku dolara i przed m kw.?
  20 $ / m²

  W zapisie ceny między skrótem lub symbolem jednostki monetarnej a skrótowo zapisaną jednostką sprzedaży (zamiast wyrazu za) ukośnik składa się bez spacji z obu stron, np. 10 zł/m², 150 zł/os., 15 zł/godz., 5 $/egz.

  Adam Wolański
 • Oznaczanie monologów niewypowiedzianych
  31.01.2017
  Szanowna Poradnio,
  jaka jest graficzna konwencja zapisu myśli bohatera? Oddzielenie myślnikiem sprawia mylące wrażenie, że to część dialogu. A kursywa potrzebna jest często (przynajmniej w tłumaczonych przeze mnie książkach) to obcych nazw.

  Z góry serdecznie dziękuję
  Dorota

  We współczesnej prozie powieściowej, w której mamy do czynienia ze stałym przechodzeniem od wypowiedzi narratora wszechwiedzącego do tzw. monologów niewypowiedzianych (wewnętrznych, pomyślanych) bohaterów, właściwie tego drugiego rodzaju elementu tekstowego nie wyróżnia się ani interpunkcyjnie (np. myślnikami, cudzysłowem), ani typograficznie (np. kursywą), por.

  – A, dziękuję – odpowiedziała i sięgnęła po wino. Miała na sobie letnią sukienkę. Dyskretny makijaż podkreślał jej urodę.
  Elegancka gospodyni, pomyślał. Przygotowała przepyszną potrawę i dobrała do niej odpowiednie wino.

  Oczywiście, nie ma przeciwskazań, by tak jak w powieściach z XIX wieku monologi wewnętrzne bohatera ujmować w cudzysłów lub jak w powieściach z początków XXI stulecia składać je kursywą, por.

  „Czy ja, do licha, nie wpadłem w jaką awanturę?” – pomyślał Wokulski.

  Drżąc z wysiłku, uniósł lewą rękę i wyprostował palce. Spójrzcie na moją rękę! Ludzie wbili wzrok w jego rękę, ale Tankanado wiedział, że nie rozumieli.

  Adam Wolański
 • Szeregowanie elementów publikacji
  31.01.2017
  Szanowni Państwo,
  w którym miejscu w podręczniku, publikacji, powinien się znajdować wykaz skrótów i słowniczek pojęć? Przed wstępem wykaz, a słowniczek na samym końcu, zakładając, że nie ma bibliografii?

  Z poważaniem
  Czytelniczka z Warszawy

  Wykazy skrótów, oznaczeń i znaków graficznych, spotykane zwykle w publikacjach naukowych, technicznych i encyklopedycznych, należy umieszczać przed pierwszą częścią tekstu, w której owe skróty, oznaczenia i/lub symbole zostały zastosowane. Jeżeli skróty i oznaczenia odnoszą się do całego dzieła, to ich wykaz umieszcza się zazwyczaj w ramach tzw. materiałów wprowadzających przed tekstem głównym. Natomiast gdy skróty dotyczą np. tylko bibliografii, to wówczas taki wykaz można umieścić tuż przed bibliografią.
  W typowych publikacjach słownik użytych terminów (glosariusz) umieszcza się zazwyczaj po bibliografii załącznikowej, a w zbiorze dzieł – po bibliografii do ostatniego dzieła w książce. Jeśli zatem nie ma bibliografii, słownik stanowi ostatni z materiałów uzupełniających tekst główny.

  Adam Wolański
 • Numerowanie elementów publikacji
  31.01.2017
  Droga Redakcjo,
  pytanie dotyczy kwestii redakcyjnych. Załóżmy, że artykuł, który ma się ukazać w czasopiśmie, został podzielony na dwie części: część pierwsza ukaże się w numerze 4, a druga w numerze 5. Czy numeracja rysunków, zdjęć i śródtytułów z części pierwszej powinna być kontynuowana w części drugiej?

  Z poważaniem
  Kasia

  Numeracja kolejnych partii tekstu oraz materiałów uzupełniających (np. tabele, schematy, rysunki, fotografie itp.) powinna być ciągła w obrębie całego tekstu, niezależnie od tego, na ile części zostanie on rozdzielony pod względem wydawniczym. Dzięki takiemu podejściu dużo łatwiej (ekonomiczniej) powoływać się na poszczególne elementy tekstu, np. por. ryc. 16 zamiast: por. ryc. 7 w części II.

  Adam Wolański
 • (Nie)przenoszenie wieloliterowych przyimków
  29.12.2016
  Szanowni Państwo,
  mam pytanie dotyczące zasad składu tekstu. Jednowyrazowe przyimki i spójniki przenosimy do następnego wiersza, jeśli tylko szerokość kolumny na to pozwala – to dla mnie jasne. Co jednak z przyimkami i spójnikami dwuliterowymi i dłuższymi, jak np. we, ze, na, pod, lub, ani? Czy je także należy przenosić? Spotkałam się z opinią, że trzeba tak robić, co w tytułach jest dla mnie zrozumiałe, ale w tekstach ciągłych budzi wątpliwości.

  Z wyrazami szacunku
  Czytelniczka
  Liczące więcej niż jedną literę przyimki i spójniki rzeczywiście przenosimy do następnej linijki podczas tzw. rozwierszowywania tytułu. Nie ma natomiast takiej konieczności w wypadku wyrównanego obustronnie tekstu głównego publikacji, która kierowana jest do dorosłego czytelnika. Tego rodzaju wymóg utrudniałby łamanie publikacji i w wielu miejscach czyniłby kolumnę druku nieestetyczną.
  Wyjątek od powyższej zasady można uczynić np. w wypadku publikacji kierowanych do młodszych dzieci lub osób z niepełnosprawnością intelektualną. W publikacjach adresowanych do tych grup odbiorczych zaleca się, by wyrazy znajdujące się na końcu wiersza tekstu stanowiły pewną całość logiczno-treściową, tak więc wszystkie przyimki – także te wieloliterowe – powinny znajdować się razem z następującymi po nich rzeczownikami w jednym wierszu. Jeśli zatem nie jesteśmy w stanie pomieścić na końcu wiersza całego wyrażenia przyimkowego, warto przenieść do następnej linii także wieloliterowy przyimek.

  Adam Wolański
 • Zapis dialogów
  29.12.2016
  Szanowni Państwo!
  Mam dylemat interpunkcyjny odnośnie do formy zapisu dialogów ujętych w cudzysłów w obrębie jednego akapitu. Czy po cudzysłowie zawsze dajemy kropkę, nawet jeżeli wypowiedź kończy się pytajnikiem lub wykrzyknikiem?
  Przykład: „Czy widziałeś wczoraj Tomka?” „Nie widziałem.”
  Czy w ogóle taka forma zapisu dialogów jest poprawna?

  Serdecznie dziękuję za odpowiedź
  Monika Jastrząb

  Forma zapisu dialogów zależy od typu tekstu, w którym się one pojawiają. Inaczej będziemy zapisywać dialogi w powieści, a inaczej rekapitulować dialog w prywatnym e-mailu. Trudno zatem o jednoznaczną odpowiedź, czy zapis w ciągu z użyciem cudzysłowów jest poprawny. W powieści byłby raczej nie do zaakceptowania, w mailu nie budziłby wątpliwości.
  Można natomiast odpowiedzieć napytanie, jaka powinna być kolejność znaków kończących wypowiedzenie oraz cudzysłowu. Otóż po wypowiedzeniu kończącym się pytajnikiem, wykrzyknikiem oraz wielokropkiem umieszczamy cudzysłów zamykający i nie stawiamy już po nim kropki. Jeśli natomiast mamy do czynienia z wypowiedzeniem oznajmującym, to kropkę stawiamy po zamykającym cudzysłowie.

  Adam Wolański
 • Zapis liczb
  29.12.2016
  Szanowni Państwo,
  mam pytanie w związku z zapisem liczebników. Czy można mieszać zapis słowny i cyfrowy w różnych kategoriach liczebników, np. Byłem 8 razy pierwszy i 3 razy trzeci? Czy lepiej pisać zarówno liczebniki główne, jak i porządkowe albo słownie, albo cyfrowo?
  Z wyrazami szacunku

  Czytelnik
  Na tak sformułowane przez Czytelnika pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Normy edytorskie w odniesieniu do zapisu liczb nie mają charakteru – nomen omen – zero-jedynkowego. Konwencje zapisu różnego typu liczb (całkowitych, wielkich, ułamkowych itp.) są dość obszerne i nie ma możliwości na stronach poradni na ich rekapitulowanie.
  Nim podejmiemy decyzję, którą z możliwych konwencji zapisu liczb zastosować w pisanym/redagowanym przez nas tekście, warto odpowiedzieć sobie na następujące pytania: z jakimi liczbami mamy do czynienia, ile jest ich w tekście, jakiego gatunku jest to tekst, do kogo jest on adresowany i w końcu, czemu służy prezentacja określonych liczb.
  W odniesieniu do przywołanego w pytaniu przykładu (Byłem 8 razy pierwszy i 3 razy trzeci), który wygląda na zapis osobistych wspomnień zawierający – być może – okazjonalnie przytaczane liczby, warto zadać sobie pytanie, czemu miałby służyć zapis cyfrowy akurat tylko krótkich liczebników głównych. Jeśli niczemu konkretnemu (a na to wygląda), to praktyka pokazuje, iż w tego typu tekstach tego rodzaju liczby zapisuje się zazwyczaj słownie (jak w beletrystyce).

  Adam Wolański
 • Zapis tytułów seriali i piosenek
  11.11.2016
  Szanowni Państwo,
  jak powinno się poprawnie zapisywać tytuły seriali i piosenek? W cudzysłowie czy kursywą?
  Dodam, że nie chodzi mi o ogólny tytuł serialu, ale tytuły konkretnych odcinków.

  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik
  Oba sposoby są poprawne. W tekstach nienaukowych stosuje się zwykle cudzysłów.
  Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 • Dzielenie krówki
  2.11.2016
  Chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda poprawny podział wyrazu krówką. Czy można go podzielić na dwa sposoby, tj. kró-wką oraz krów-ką?
  Dziękuję za odpowiedź.

  Przenosząc wyraz niemieszczący się na końcu wiersza, należy dokonać takiego podziału, aby grupa spółgłosek umieszczona w kolejnym wierszu tekstu mogła rozpoczynać jakiś polski wyraz, np. ocem-brować, ocemb-rować, ale nie: oce-mbrować, gdyż żadne polskie słowo nie rozpoczyna się od -mbr. Dopuszczalny jest zatem podział: krów-ką.

  Adam Wolański
 • Dzielenie wyrazów
  2.11.2016
  Droga Poradnio
  Proszę o podanie poprawnego podziału przy przenoszeniu następujących słów: 1) Tyśmienica (rzeka) – Tyś-mie- czy Ty-śmie-; 2) NortumbriaNor-tumbria czy Nort-umbria; 3) RastawieckiRa-sta- czy Ras-ta-; 4) OchmanO-chman czy Och-man; 5) Ryan – słowo niepodzielne czy Ry-an (w: Meg Ryan, Ryanair). W Wielkim słowniku ortograficznym PWN z 2016 roku słowa te albo nie występują, albo nie wskazano ich podziału (Ryan, Ryanair). I na koniec: piszemy TVP1 czy TVP 1? TVN24 czy TVN 24?

  W wyrazach rodzimych i dawno w polszczyźnie przyswojonych grupę spółgłosek można w całości przenieść do następnego wiersza lub podzielić dowolnie, pamiętając jednak, że co najmniej jedna ze spółgłosek powinna znaleźć się w drugiej, przenoszonej części wyrazu, por. np. ja‑skra, jas-kra, jask‑ra, ale nie: jaskr‑a. Analogicznie: Ty-śmie-ni-ca albo Tyś-mie-ni-ca; Ra-sta-wiec-ki albo Ras-ta-wiec-ki.
  Należy dokonać takiego podziału, aby grupa spółgłosek przenoszona do następnego wiersza mogła rozpoczynać jakiś polski wyraz, np. Tur-cja, ale nie: Tu-rcja, gdyż żadne polskie słowo nie rozpoczyna się od -rcja. Dopuszczalny jest zatem podział: Och-man. Wyrazy obce należy zasadniczo dzielić zgodnie z zasadami obowiązującymi w językach, z których pochodzą, por. Ry-an. Kryterium morfologiczne nakazuje przenoszenie wyrazu w miejscu jego podzielności na rdzeń i przedrostek, a w wyrazach złożonych – w miejscu złożenia. Zasada ta na równi dotyczy wyrazów rodzimych i obcych. Dokonamy więc następującego podziału: Nort-umbria, Ryan-air.
  Nazwy stacji telewizyjnych i pochodzące od nich skrótowce – jako nazwy własne – należy zapisywać zgodnie z tym, jak zostały zarejestrowane bądź zapisane w słowno-graficznych znakach towarowych, por. np. TVP1, TVN24, 3sat, ARD 2, N24, RTL II, Sat.1, Sport1, Channel 4, Direct 8, Eurosport 2, Sky2, MTV2, VH1 Classic, TV5 Monde itp.

  Adam Wolański
 • Pismo pochyłe i proste w zapisach matematycznych
  2.11.2016
  Szanowni Państwo,
  jak wiadomo, zmienne i wyrażenia matematyczne należy składać pismem pochyłym. A co z poszczególnymi liczbami zapisanymi cyfrowo? Np. n jest postaci 3k+2 i jest mniejsza od 2000. Zastanawiam się, czy 2000 także nie złożyć kursywą, żeby było konsekwentniej. A jak sprawa się ma z ułamkami dziesiętnymi? Tutaj tym bardziej prosi się kursywa.
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik

  W matematyce, fizyce i technice litery, które oznaczają liczby, zmienne i numery bieżące oraz punkty i inne obiekty geometryczne, także w indeksach górnych i dolnych, zapisuje się pismem pochyłym (kursywą), np. sin x, an, Σi, punkt A, trójkąt XOY. Natomiast cyfry arabskie, także w postaci ułamków zwykłych i dziesiętnych itd., zawsze składamy pismem prostym, np. 4², n³, t1, k2, ¼, π ≍ 3,14159... itp. Jest to zasada konwencjonalna, uświęcona mocą tradycji.

  Adam Wolański
 • Zapis nazwy współtwórcy dzieła
  6.10.2016
  Szanowni Państwo!
  W anglojęzycznych publikacjach często pojawia się wielu redaktorów (editors). Czy przy tworzeniu pozycji bibliograficznej należy opisywać ich jako red. przy każdym nazwisku, wspólnie jako redaktorzy (przed nazwiskami/po nazwiskach w nawiasie), a może używać jakiegoś skrótu (redrzy? red-rzy? red.red. ?). W tym przypadku chodzi o sytuację, w której z określonych przyczyn nie można niestety napisać pod redakcją... , gdyż konieczne jest zapisanie nazwisk w mianowniku.

  Nazwy współtwórców dzieła – a więc również redaktorów (naukowych) – wymienia się w opisie bibliograficznym wówczas, gdy ich wkład pracy ma charakter twórczy. Udział współtwórców należy określać zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tytułowej dzieła i zapisywać za pomocą ogólnie przyjętych skrótów.
  W opisach publikacji obcojęzycznych stosuje się zwyczajowo skróty właściwe dla danego języka, np.

  Culture for the Millions? Mass Media in Modern Society, ed. N. Jacobs, Boston 1964. (ang. ed. = editor ‘redaktor’)

  H. Goodglass, A. Wingfield (eds), Anomia. Neuroanatomical and Cognitive Correlates, San Diego–Toronto 1997. (ang. eds = editors ‘redaktorzy’)

  Von der Systematischen Bibliographie zur Dokumentation, Hrsg. P. R. Frank, Darmstadt 1978. (niem. Hrsg. = Herausgegeber ‘redaktor’)

  Redagując bibliografię, należy stosować taką samą konwencję zapisu tożsamych elementów polsko- i obcojęzycznych, por.

  Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, pod red. E. Tabakowskiej, Kraków 2001.
  The euro, ed. by P. Temperton, Chichester 1997. (ang. ed. by = edited by ‘pod redakcją’)

  Język i logopedia, Z. Zaron, J. Porayski-Pomsta (red.), Warszawa 2013.
  Anomia. Neuroanatomical and Cognitive Correlates, H. Goodglass, A. Wingfield (eds), San Diego–Toronto 1997.

  Z. Zaron, J. Porayski-Pomsta (red.), Język i logopedia, Warszawa 2013.
  H. Goodglass, A. Wingfield (eds), Anomia. Neuroanatomical and Cognitive Correlates, San Diego–Toronto 1997.

  Adam Wolański
 • Oznaczenie omyłki w bibliografii
  6.10.2016
  Szanowni Państwo!
  Czy tworząc wpis w bibliografii do strony www lub do książki, należy zapisywać tytuł taki, jaki widnieje w tym źródle (nawet jeśli jest to niezgodne z zasadami typograficznymi, ortograficznymi bądź interpunkcyjnymi; oczywiście jeśli wiadomo, że taki błąd nie jest zamierzony)? Przykładowo, czy tytuł polskojęzycznej książki, w której każdy wyraz zapisany jest od dużej litery należy zapisać tak samo w bibliografii? Czy podtytuł książki należy zapisać tytuł: podtytuł, czy po kropce?

  W opisach bibliograficznych błąd w tytule dokumentu zaznacza się wykrzyknikiem ujętym w nawiasy kwadratowe i umieszczonym po wyrazie lub wyrazach z błędem, np.

  H. Kołłątaj, Wyłożenie nauk dla szkół nowodworskich krakowskich podług przepisu Przeświętnej [!] Komisji nad Edukacją Narodową w tabeli (na szkoły wojewódzkie) ułożonego, [Kraków 1777].

  Podtytuł zazwyczaj – choć nie bez wyjątków – zapisuje się w opisie bibliograficznym po kropce, np.

  W. Doroszewski, O kulturę słowa. Poradnik językowy, t. 2, Warszawa 1968.

  Adam Wolański
 • Akapit blokowy
  6.10.2016
  Szanowni Państwo,
  chciałem zapytać o najlepszą nazwę dla wyodrębnionej graficznie części wypowiedzi. Takiej jak np. w poradzie:, w której odpowiedź składa się z dwóch części. Werset? Strofa? Akapit?
  Z wyrazami szacunku
  Czytelnik

  W Poradni Językowej PWN odpowiedzi są składane w formie tzw. akapitów blokowych (ang. block paragraph), tzn. akapitów pozbawionych wcięć z powiększonym odstępem międzyakapitowym.
  Określenie werset zarezerwowane jest dla niewielkich odcinków tekstu wyodrębnionych graficznie (stanowiących całość myślową, rytmiczną i intonacyjną), które są charakterystyczne dla prozy biblijnej i innych tekstów religijnych. Z kolei strofa to wyodrębniony graficznie kilkuwierszowy układ rytmiczny o określonym rozkładzie rymów, właściwy dla utworów poetyckich.

  Adam Wolański
 • Symboliczne oznaczenia skrętności
  6.10.2016
  Szanowni Państwo,
  nurtuje mnie pytanie dotyczące pisowni związków chemicznych, które czasem bywają lewoskrętne, co zapisujemy literą l przed nazwą substancji. I tu wątpliwość – czy litera l ma być wielka (także w środku zdania) czy mała. L-leucyna czy l-leucyna?
  Przesyłam pozdrowienia,
  Anna Kaczmarek

  W piśmiennictwie naukowym wskaźniki konfiguracji przestrzennej (d-, l-), często łączone z oznaczeniem skrętności za pomocą znaku plus lub minus w nawiasie, zapisuje się pismem kapitalikowym, np. l-glukoza, d-sorbit, aldehyd d(+)-glicerynowy.
  Kapitaliki (ang. small caps) to trzecia – oprócz majuskuły (wielkich liter) i minuskuły (małych liter) – odmiana pisma typograficznego. Pismo kapitalikowe ma wygląd wersalików, lecz jego wielkość jest zbliżona do liter tekstowych bez wydłużeń górnych i dolnych.
  Jeżeli nazwa związku chemicznego, poprzedzona symbolem zapisywanym zwyczajowo pismem kapitalikowym, miałby się znaleźć na początku zdania lub równoważnika zdania, należy wówczas wielką literą zapisać pierwszy w kolejności człon słowny (niesymboliczny), np.

  l-Glukoza nie występuje naturalnie w organizmach żywych, ale można ją zsyntetyzować w laboratorium.

  Adam Wolański
 • 24 h/7
  22.09.2016
  Szanowni Państwo,
  w tabelach i ulotkach, które redaguję, często spotykam się z zapisem 24h/7, który ma sygnalizować nieprzerwaną dostępność do danej usługi. Ponieważ zalecenia nie pozwalają mi na całkowitą zmianę tego zapisu, zastanawiam się, jak odwzorować go w sposób optymalny. Mianowicie – czy stawiać spacje po obu stronach ukośnika? Tak właśnie robię, dodając też oczywiście odstęp pomiędzy wartością liczbową a symbolem godziny. NKJP nie podaje pomocnych przykładów.
  Na pewno spacja jest konieczna między cyfrą a oznaczeniem miary. Nie stosuje się jednak spacji wokół ukośnika, kiedy zastępuje on przyimek: na, np. 15 g/l (= 15 gramów na litr), za, np. 10 zł/os. (= za osobę), z, np. odc. 1/4 (= odcinek jeden z czterech) itp. A więc raczej optymalną będzie pisownia: 24 h/7 (= 24 godziny na dobę) czy 24/7/365 (= 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku).
  Adam Wolański
 • Dzielenie wyrazów obcych w polskich tekstach
  22.09.2016
  Szanowni Państwo,
  jakie zasady dzielenia wtrętów obcych w tekstach polskich należy przyjąć: polskie czy np. angielskie, niemieckie itp.? Mam na myśli np. obce cytaty, tytuły w bibliografii itp.

  Dziękuję za odpowiedź i serdecznie pozdrawiam
  Anna
  Wskazane jest dzielenie wyrazów zgodne z regułami obowiązującymi w danym języku obcym. Powodem są różnice pomiędzy systemami fonologiczno-grafemicznymi poszczególnych języków. Szereg liter, które w języku polskim tworzyłyby dwie lub trzy sylaby, na których mógłby przypaść podział wyrazu, w innym języku może stanowić pojedynczą, niepodzielną sylabę (np. ang. boat, board).
  Adam Wolański
 • Dzielenie wyrazu science
  6.07.2016
  Szanowni Państwo,
  jak poprawnie przenieść słowo science do kolejnego wiersza? Czy mogę przenosić nazwy angielskie zgodnie z podziałem w słowniku TheFreeDictionary.com?

  Z poważaniem
  Katarzyna C.
  Dzielenie wyrazów zapożyczonych występujących w polszczyźnie na prawach cytatu powinno być zgodne z regułami obowiązującymi w danym języku źródle. Dzielenie wyrazów w angielszczyźnie zależy od odmiany tego języka. Pisownia brytyjska przyjmuje zasadę etymologiczno-morfologiczną (nadrzędny jest podział na elementarne składniki morfologiczne). W odmianie amerykańskiej większą wagę przywiązuje się do podziału na sylaby. Różnice te uwydatniają się głównie przy dzieleniu nazw własnych. W wypadku wyrazów pospolitych różnice te się zacierają. Wyraz science najlepiej podzielić w sposób następujący: sci-ence [wym. ˈsaɪəns].
  Adam Wolański
 • Dzielenie wyrazu Rossija
  6.07.2016
  Szanowna Redakcjo,
  jak powinnam przenieść do następnego wiersza wyraz Rossija:
  Ros-sija czy Ro-ssija?

  Dziękuję i pozdrawiam
  Kasia
  Zarówno w języku polskim, jak i rosyjskim dzielimy grupę spółgłoskową złożoną z dwu jednakowych liter, por.: Ros-sija (Рос-сия).
  Adam Wolański
 • Elementy cytowane w cytatach składanych kursywą
  6.07.2016
  Szanowni Państwo, mam pytanie dotyczące cytowania. Cytuję poprzez kursywę i problem polega na tym, co zrobić, kiedy w cytowanym tekście pojawia się kursywa. Nie chcę wprowadzać wszystkich cytatów poprzez cudzysłów. Czy kursywę w cytowanym tekście powinnam zastąpić cudzysłowem, a może cudzysłowem ostrokątnym, a może po prostu ją zignorować...?

  Bardzo dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam ciepło
  Helena
  W cytatach składanych pismem pochyłym elementy wyróżnione w oryginale kursywą (np. tytuły dzieł) należy składać pismem prostym, np.
   Na przykład Deotyma pisze w swoim Pamiętniku: Czytałam [...] Prelekcje Mickiewicza, które mnie zdumiały, czytałam i Lillę Wenedę, ta wszakże niekorzystne wywarła na mnie wrażenie [...].
  Adam Wolański
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego


Walentynkowy e-book do pobrania

Chcesz wiedzieć, jak zwracają się do siebie Polacy w sytuacjach intymnych? Ten e-book jest dla Ciebie.

Czułe słówka, czyli… Jak zwracają się do siebie Polacy w sytuacjach intymnych?

Wyślij

POBIERZ DARMOWY WALENTYNKOWY E-BOOK!