omnipotencja

 
Słownik języka polskiego
omnipotencja «wszechmoc, wszechwładza»