habitat

 
Słownik języka polskiego
habitat «środowisko, w którym osobniki danego gatunku znajdują najdogodniejsze warunki do życia»