komercja

 
Słownik języka polskiego
komercja
1. «działalność nastawiona jedynie na osiągnięcie zysku; też: produkty takiej działalności»
2. daw. «handel»

• komercyjny, komercjalny • komercyjnie • komercjalność