nihilizm

 
Słownik języka polskiego
nihilizm
1. «całkowita relatywizacja ogólnie przyjętych norm i wartości»
2. «poglądy i oparte na nich postawy występujące w drugiej połowie XIX w. w filozofii niemieckiej i rosyjskiej, odrzucające przyjęte normy»
3. «w prawodawstwie: tendencja do pomniejszania lub całkowitego negowania roli norm prawnych w działalności sądów i organów administracyjnych»
4.  «nurt społeczny w drugiej połowie XIX w. w Rosji, nieuznający tradycji i obyczajów szlacheckich»

• nihilistyczny • nihilista • nihilistka
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego