teizm

 
Słownik języka polskiego
teizm «pogląd filozoficzno-religijny głoszący istnienie jedynego osobowego Boga, będącego stwórcą świata i rządzącego nim»
• teistyczny • teista