narodowy

Słownik języka polskiego

naród
1. «ogół mieszkańców pewnego terytorium mówiących jednym językiem, związanych wspólną przeszłością oraz kulturą, mających wspólne interesy polityczne i gospodarcze»
2. daw. «duża grupa ludzi»

• narodowy • narodowo
dochód narodowy «wartość wszystkich dóbr ekonomicznych wytworzonych przez społeczeństwo, po odliczeniu kosztów poniesionych w toku produkcji»
majątek narodowy «zasób dóbr materialnych nagromadzonych w danym kraju»
narodowy socjalizm zob. nazizm
• narodowosocjalistyczny
park narodowy «duży obszar zachowany w stanie naturalnym, podlegający ścisłej ochronie ze względu na szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe»
barwy narodowe, państwowe «połączenie kolorów w ściśle określonym porządku, będące symbolem danego państwa, występujące na flagach i innych znakach państwowych»
biegi narodowe «masowe biegi terenowe»
energochłonność dochodu narodowego «stosunek zużycia energii do wartości dochodu narodowego»
gospodarka narodowa «całokształt zasobów oraz działalności prowadzonej w sferze produkcji, obiegu i konsumpcji w danym kraju»
kadra narodowa «zespół zawodników reprezentujący swój kraj w spotkaniach międzynarodowych»
• kadrowicz • kadrowiczka
klauzula narodowa «postanowienie w umowie międzynarodowej przewidujące, że obywatele danego państwa będą traktowani w innym państwie na równi z jego obywatelami»
rada narodowa «w Polsce Ludowej: terenowy organ władzy państwowej, działający we wszystkich jednostkach administracyjno-terytorialnych»
święto narodowe «święto upamiętniające wydarzenia ważne dla jakiegoś narodu»
żałoba narodowa «oficjalna żałoba, ogłaszana przez władze państwowe z powodu śmierci wybitnej osobistości lub wielkiej katastrofy»

Wielki słownik ortograficzny

narodowy; -wi: park narodowy, ale: Kampinoski Park Narodowy; Narodowe Siły Zbrojne, Narodowy Bank Polski
Tatrzań•ski Park Narodowy Tatrzań•skiego Par•ku Narodowego, Tatrzań•skim Par•kiem Narodowym (skrót: TPN)
Tuszów Narodowy Tuszowa Narodowego, Tuszowie Narodowym; przym.: tuszowski
Padew Narodowa Padwi Narodowej, Padew Narodową; przym.: padewski
Tym•czasowy Rząd Jed•ności Narodowej Tym•czasowego Rządu Jed•ności Narodowej, Tym•czasowym Rządzie Jed•ności Narodowej (skrót: TRJN)

Wielki słownik W. Doroszewskiego

Porady językowe

Dzień Edukacji Narodowej
21.11.2005
W związku z niedawnym nauczycielskim świętem spotykam w prasie takie jego nazwy: Święto Edukacji Narodowej oraz Święto KOMISJI Edukacji Narodowej. Właściwa wydaje mi się tylko pierwsza nazwa. Czy mam rację? Będę wdzięczna za odpowiedź.
spisy powszechne i banki danych
18.07.2003
Proszę o odpowiedź na pytanie, jakimi literami piszemy następujące rodzaje danych statystycznych:
1a. Narodowy Spis Powszechny 1988,
1b. ostatni narodowy spis powszechny,
2. Kartoteka podmiotów gospodarczych,
3. Bank Danych Lokalnych.
Serdecznie dziękuję za pomoc.
W służbie narodu
25.12.2011
Szanowni Państwo,
czy tytuł W służbie narodu jest zbudowany poprawnie? Wydaje mi się, że służy się komuś lub czemuś, a więc powinien on brzmieć raczej W służbie narodowi.
Z wyrazami szacunku,
Zbigniew

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... jest uwikłany w politykę, ale również dlatego, że zagrażają mu narodowe i personalne ambicje. Kto większy, silniejszy, bardziej doświadczony? Kto powinien...
  • ... września 2001 r., która chce przesłuchać doradczynię prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Condoleezzę Rice. Komisja chce przesłuchać panią Rice publicznie. Nalegają na...
  • ... razem z radzieckimi, węgierskimi, bułgarskimi i NRD-owskimi. Ministrem obrony narodowej był wówczas Wojciech Jaruzelski, II Armią WP, nacierającą m.in...
  • ... własności czasowej do odebranej nieruchomości. Po 13 latach Prezydium Rady Narodowej odmówiło. Powód? Plan miejscowego zagospodarowania przewidywał w tym miejscu obiekty...
  • ... innych dużych, ale mniej wpływowych firm widzą w przystąpieniu do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, bowiem "w przeciwieństwie do proponowanego Ministerstwa Skarbu, Fundusze...

Encyklopedia

centralny bank Słowacji, założony 1 I 1993, z siedzibą w Bratysławie;
Narodowy Front Wyzwolenia Angoli, portug. Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA),
partia polit. w Angoli;
ruch polit., zainicjowany 1960 przez opozycyjne wobec reżimu Ngo Dinh Diema partie polit. i organizacje społeczne;
Narodowy Balet Holenderski, niderl. Het Nationale Ballet,
powstał 1961 w Amsterdamie z połączenia zespołów S. Gaskell i M. Weerme;