niejawny

Wielki słownik ortograficzny

Słownik języka polskiego

niejawny «dokonywany albo odbywający się w tajemnicy»
• niejawnie • niejawność
posiedzenie niejawne «posiedzenie sądu bez udziału publiczności i bez udziału stron»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

zm. przen.
14.04.2012
Co oznacza skrót zm. przen.?
Skrót zm. przen. pochodzi od wyrażenia zmiana przeniesiona lub zmiany przeniesione i spotykany jest w normatywnych aktach prawnych. Pokażmy to na przykładzie.
Art. 91 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z dnia 1 października 2010 r.) wprowadził zmianę do art. 7 ust. 2 w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ów ustęp 2 otrzymał nowe brzmienie, w którym upoważnia się ministra właściwego do spraw administracji publicznej do wydania rozporządzenia o następującej treści:
Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, uwzględniając przy tym potrzeby ochrony informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej.
Dlatego w odpowiednim akcie prawnym odnotowane to zostało zapisem:
Dz.U.2010.193.1287 j.t. zm. przen. Dz.U.2010.182.1228 art. 91.
Oznacza to, że Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ma od teraz tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2010 r., pkt 193, poz. 1287 (Dz.U.2010.193.1287 j.t), zawierający zmianę wynikającą bądź zmianę przeniesioną z art. 91 w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, odnotowaną w Dzienniku Ustaw z 2010 r., pkt 182, poz. 1228 (Dz.U.2010.182.1228).
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ważne symetrie globalne teorii, na przykład symetria Lorentza, są zazwyczaj niejawne, co bardzo utrudnia analizę teorii.

    Choć nie do końca rozumiemy...
  • ... komputerowego. Rygorystycznie będą prowadzone obligatoryjne (roczne i kwartalne) kontrole dokumentów niejawnych.

    W dziedzinie współpracy z zagranicą

    priorytetowym zadaniem będzie przygotowanie i...
  • ... Wielkim Xięstwie?) Gazeta Codzienna dała początek potępieńczym swarom, w których niejawnym przeciwko niej argumentem była "kolaboracja z okupantem". Czyli Mackiewicz wykazał...

Encyklopedia

posiedzenie sądu bez udziału publiczności i (w zasadzie) bez udziału stron;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego