znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Lista haseł

 • liberalizm
  1. «tolerancyjny stosunek wobec poglądów lub czynów innych ludzi»
  2. «kierunek polityczny opowiadający się za zagwarantowaniem wolności jednostki, mniejszości narodowych, wyznaniowych itp.»
  • liberalistyczny
 • liberalizm gospodarczy «kierunek ekonomiczny głoszący, że państwo powinno pozostawić wszystkim podmiotom gospodarczym swobodę działania»
 • liberalno-demokratyczny «zgodny z zasadami liberalizmu i demokracji»
 • liberalny
  1. «niestosujący przymusu, tolerancyjny»
  2. «mający związek z liberalizmem w polityce lub gospodarce»
  • liberalnie • liberalność
 • liberał
  1. «osoba mająca tolerancyjny stosunek do cudzych poglądów i zachowań, nawet jeśli nie uważa ich za słuszne»
  2. «zwolennik liberalizmu w polityce lub w gospodarce»
  3. «członek partii liberalnej»
 • liber catenatus [wym. liber katenatus] «w średniowiecznych bibliotekach: książka przytwierdzona łańcuchem do pulpitu lub szafy w celu ochrony przed zaginięciem»
 • liberia «pierwotnie oficjalny ubiór służby królewskiej lub magnackiej, obecnie używany głównie przez służbę hotelową»
  • liberyjny
 • libero «w siatkówce: zawodnik grający w obronie, odbierający zagrywki»
 • libertacja
  1. «w dawnej Polsce: uwolnienie chłopa od poddaństwa»
  2. daw. «zwolnienie od świadczeń publicznych lub podatków»
  • libertować
 • libertalizm, libertarianizm «doktryna polityczno-społeczna przeciwna jakimkolwiek ograniczeniom swobody działania jednostek oraz interwencjonizmowi państwowemu»
 • liberté, égalité, fraternité «wolność, równość, braterstwo – hasło Wielkiej Rewolucji Francuskiej w 1793 r.»
 • libertynizm, libertyństwo
  1. «ruch umysłowy w XVII w. we Francji, skierowany przeciwko autorytarności religii i tradycyjnej obyczajowości»
  2. «amoralność poglądów»
  • libertyński • libertyn
 • liberum veto [wym. liberum weto] «w dawnej Polsce: zasada umożliwiająca na skutek protestu jednego posła zerwanie sejmu i uchylenie podjętych uchwał»
 • libido «popęd seksualny»
 • libra
  1. «miara papieru równa 100 arkuszom»
  2. «w starożytnym Rzymie: podstawowa jednostka masy równa 12 uncjom»
  3. «w średniowiecznej Europie: jednostka masy równa funtowi»
  4. «dawna waga składająca się z dwóch szal przytwierdzonych do poprzecznej belki»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88