znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Lista haseł

 • logograf
  1. «w starożytnych Atenach: pisarz mów sądowych pisanych na zamówienie»
  2. «każdy z historyków greckich, poprzedników Herodota»
 • logogryf «zagadka polegająca na odgadnięciu zaszyfrowanych wyrazów»
 • logomachia «jałowy spór o słowa, a nie o istotę problemu»
 • logometr «przyrząd do pomiaru stosunku dwóch wielkości elektrycznych»
 • logopatia «wada mowy»
 • logopatologia «nauka o zaburzeniach mowy»
  • logopatologiczny • logopatolog
 • logopedia «nauka zajmująca się kształceniem prawidłowej wymowy oraz usuwaniem jej wad i zaburzeń»
  • logopedyczny • logopeda
 • logos
  1. «w starożytnej filozofii greckiej: powszechna prawidłowość świata (u Heraklita i stoików), rozum, pojęcie (u Arystotelesa)»
  2. «w koncepcjach przed- i wczesnochrześcijańskich: twórcza siła boska»
  3.  Logos «w teologii chrześcijańskiej: druga osoba Trójcy Świętej, Syn Boży»
  4. zob. logo w zn. 2.
 • logoteta «w cesarstwie bizantyjskim: zarządca różnych kancelarii skarbowych, od 1081 r. zwierzchnik administracji centralnej»
 • logotyp «czcionka drukarska zawierająca przyjęty skrót wyrazu»
 • logować się «rozpocząć pracę z systemem komputerowym o kontrolowanym dostępie przez podanie identyfikatora użytkownika i hasła»
 • lojalizm «postępowanie zgodne z polityką władz, także tych narzuconych przez obce mocarstwo»
  • lojalistyczny • lojalista • lojalistka
 • lojalka pot. «deklaracja lojalności wobec władzy, zwykle wymuszona»
 • lojalny
  1. «uczciwy i rzetelny w stosunkach z ludźmi»
  2. «praworządny, prawomyślny»
  • lojalnie • lojalnośćCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88