Uwagi szczegółowe do transkrypcji wyrazów ukraińskich

 
Uwagi szczegółowe do transkrypcji wyrazów ukraińskich
Literę г oddajemy przez h, np. книга — knyha. Literę ґ (przywróconą w pisowni na Ukrainie) oddajemy przez g, np. ґрунт — grunt;
Literę л oddajemy dwojako:
1) przez l przed я, є, ю, і (ї), ь, np. наллєш — nallesz, лiжко — liżko, Львiв — Lwiw;
2) przez ł przed а, е, и, о, у, spółgłoskami i na końcu wyrazu, np. Леся — Łesia, молодиця — mołodycia, вилки — wyłky, орел — oreł; obce nazwy własne pisane przez ле można oddawać przez le, np. Лейден — Lejden;
Literę и oddajemy przez y, np. лишити — łyszyty;
Literę і oddajemy przez i, np. сіль — sil;
Literę ї (występującą na początku wyrazów, po samogłoskach i po apostrofie) oddajemy przez ji, np. їхати — jichaty, мої — moji, з’їсти — zjisty;
Literę є oddajemy jako:
1) je na początku wyrazu oraz po samogłoskach i po apostrofie, np. Євген — Jewhen, моє — moje, п’є — pje;
2) e po л, np. наллєш — nallesz;
3) ie po innych spółgłoskach, np. синє — synie;
Literę я oddajemy jako:
1) ja na początku wyrazu oraz po samogłoskach i po apostrofie, np. Ярошенко — Jaroszenko, заява — zajawa, п’яний — pjanyj;
2) a po л, np. Лященко — Laszczenko;
3) ia po innych spółgłoskach, np. дякую — diakuju;
Literę ю oddajemy jako:
1) ju na początku wyrazu, po samogłoskach i po apostrofie, np. Юрченко — Jurczenko, мою — moju, в’ючити — wjuczyty;
2) u po л, np. люблю — lublu;
3) iu po innych spółgłoskach, np. сюди — siudy;
ь oddajemy przez ´ — znak zmiękczenia (nie apostrof ’), np. князь — kniaź, будьте — bud´te, грудь — hrud´.
Połączenie liter ль oddajemy przez l, np. сіль — sil;
Połączenie liter ьо oddajemy przez io, np. нього — nioho.
Jedynie połączenie liter льо oddajemy przez lo, np. льох — loch.