Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
��artem
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... orzeczeniu kar dodatkowych oraz nawiązki na podstawie innych naruszonych przepisów.
  Art. 10. § 1. Jeżeli czyn będący wykroczeniem wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa...
 • ... postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany.
  Art. 237. § 1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę...
 • ... albo dopóki może nią rozporządzać za pomocą dokumentów.
  § 2. (skreślony).
  Art. 803. § 1. Roszczenia z umowy spedycji przedawniają się z upływem...
 • ... są następstwem naruszenia przepisów o sposobie wytwarzania rzeczy danego rodzaju.
  Art. 563. § 1. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady...
 • ... mocy obowiązującej normy art. 106 k.p.a., w przepisie art. 36 a ust. 5.
  Zmiany te są sprzeczne z warunkami...
 • ... których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył.
  Art. 225. Obowiązki samoistnego posiadacza w złej wierze względem właściciela są...
 • ... 1) zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa o pracę, 2) nie...
 • ... organizacja związkowa - pracodawca, po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników.
  § 4. (skreślony).
  Art. 245. W trybie przewidzianym w art. 244 § 3 ustala się...
 • ... zachowaniami są nie tylko wymienione z jednej strony wyraźnie w art. 82 §1 pkt 7 k.w., z drugiej - w art...
 • ... dniem 31 grudnia 1994 r.
  111) Art. 233 zmieniony przez
  art. 1 pkt 33 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r...
 • ... dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem.
  Art. 644. Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej...
 • ... dotyczy wypadku, gdy dłużnik stał się niewypłacalny wskutek dokonania darowizny.
  Art. 530. Przepisy artykułów poprzedzających stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy...
 • ... pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nie przekraczający 6 miesięcy.
  Art. 231. Pracodawca jest obowiązany - na podstawie orzeczenia lekarskiego - przenieść do...
 • ... Art. 1053. Nabywca spadku wstępuje w prawa i obowiązki spadkobiercy.
  Art. 1054. § 1. Zbywca spadku zobowiązany jest do wydania tego, co...
 • ... przepisy o postępowaniu w sprawach zobowiązań podatkowych jednostek gospodarki uspołecznionej.
  Art. 180. § 1. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych stosuje się...
 • ... albo grzywny.

  Rozdział XXVIII.
  Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania.

  Art. 192. Kto ogranicza obywatela w jego prawach ze względu na...
 • ... załączniku nr 1 do niniejszej umowy .
  § 3
  Stosownie do treści
  art. 9 ust. 2 Ustawy z 24.06.1994 r. o...
 • ... Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
  § 4. Jeżeli podstawą sprzeciwu jest naruszenie przepisu
  art. 145 § 1 pkt. 4, wniesienie sprzeciwu wymaga zgody strony.
  Art...
 • ... do lat 5.

  Rozdział XXVI.
  Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum.

  Art. 189. (90) § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub nadużywając...
 • ... okresu wymaganego, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy.
  Art. 50. § 1. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego