Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
stopie-procentowej
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Oferowane rzez państwo oprocentowanie pożyczek oddziałuje również pośrednio na poziom stopy procentowej kredytów bankowych i innych instrumentów, np. obligacji przedsiębiorstw. Tym samym...
 • ... gospodarczej i zmian na rynku pieniężnym, a zwłaszcza od zmian stopy procentowej pełniącej funkcję regulatora polityki pieniężnej i zmian poziomu rezerw obowiązkowych...
 • ... wytycznych i nakazów dotyczących m.in. cen na czynniki produkcji, stopy procentowej, marginalnych reguł postępowania, narzucane są jednostkom gospodarczym niższych szczebli przez...
 • ... nie podlega zwrotowi.
  ( 7.
  l. Pożyczka oprocentowana jest według zmiennej
  stopy procentowej.
  2. Wysokość stopy procentowej jest ustalana przez Bank jako suma...
 • ... od kilku czynników, a w szczególności od poziomu dochodu i stopy procentowej, przewidywanego tempa inflacji oraz istniejących zwyczajów płatniczych (omawialiśmy tę kwestię...
 • ... równej lub większej niż 0.5 p, proc. zmiany efektywnej stopy procentowej otrzymanej na przetargach pierwotnych organizowanych przez Bank Centralny w okresie...
 • ... na decyzje dotyczące deponowania oszczędności w bankach ma porównanie wysokości stopy procentowej ze stopą inflacji, czyli tempem wzrostu średniego poziomu cen w...
 • ... na książeczkę na okres 3 miesięcy oprocentowane są wg stałej stopy procentowej w okresie umownym, na okres 6 miesięcy - wg stałej lub...
 • ... krzywa LM. Gdy krzywa BP jest mniej wrażliwa na zmiany stopy procentowej od krzywej LM (krzywa BP jest bardziej stroma od krzywej...
 • ... 1. PKO-bp pobiera odsetki od dopuszczalnego salda debetowego według stopy procentowej określanej w uchwale Zarządu PKO-bp dla sald debetowych na...
 • ... w złotych polskich.
  Oprocentowanie
  PIERWSZY WKŁAD jest oprocentowany według zmiennej
  stopy procentowej. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku są naliczane i kapitalizowane...
 • ... krzywa równowagi bilansu płatniczego BP9 oznacza, że temu samemu poziomowi stopy procentowej, np. r1, odpowiada wyższy niż poprzednio poziom dochodu narodowego albo...
 • ... Dlatego też możemy mówić ogólnie o stopie procentowej. Przy wzroście stopy procentowej gospodarstwa domowe i firmy będą zazwyczaj skłonne redukować swoje zasoby...
 • ... oprocentowania w BDK SA dla danego typu lokaty.
  3 - zmiany
  stopy procentowej kredytu refinansowego Banku Centralnego.
  5) Wprowadza się nowe wzory umów...
 • ... 800 złotych. Środki zgromadzone na rachunku są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, ustalanej przez Bank w stosunku rocznym. Rachunek może być prowadzony...
 • ... razie przedterminowej zapłaty kupujący może odliczyć kwotę, która odpowiada wysokości stopy procentowej obowiązującej dla danego rodzaju kredytów Narodowego Banku Polskiego.
  Art. 586...
 • ... równowagi wewnętrznej na równowagę zewnętrzną (za pośrednictwem zmian dochodu narodowego, stopy procentowej i poziomu cen krajowych). Istnieje więc wzajemna zależność bilansu płatniczego...
 • ... procentowej (r1) w stanie równowagi wewnętrznej. Taka kombinacja dochodu i stopy procentowej oznacza powstanie nadwyżki bilansu płatniczego (założyliśmy, że krzywa LM jest...
 • ... dochód, tym wyższy nominalny popyt na pieniądz (rys. 12.1b),
  -
  stopy procentowej - im wyższa stopa procentowa, tym niższy nominalny popyt na pieniądz...
 • ... narodowego) oraz odpływu kapitałów z kraju (w związku ze spadkiem stopy procentowej). W rezultacie tych procesów gospodarka zmierza do równowagi (punktu A...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego