Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
ubezpieczeniem w ciągu 7 dni od daty powrotu do Polski przedstawiające dokumenty lekarskie oraz dowody poniesionych wydatków,
5) na zlecenie TUiR WARTA poddać się badaniu przez lekarza wskazanego przez TUiR WARTA lub obserwacji klinicznej, celem ustalenia trwałego uszczerbku na zdrowiu.
2. W przypadku śmierci ubezpieczonego osoba uprawniona jest zobowiązana dostarczyć dodatkowo wyciąg z aktu zgonu. Jeżeli nie wyznaczono osoby uprawnionej. członkowie rodziny zobowiązani są do przedłożenia dokumentu stwierdzającego pokrewieństwo lub powinowactwo.
3. Jeżeli ubezpieczony nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1, a ma to wpływ na ustalenie okoliczności wypadku i rozmiaru szkody, TUiR WARTA może odmówić odszkodowania lub je
ubezpieczeniem w ciągu 7 dni od daty powrotu do Polski przedstawiające dokumenty lekarskie oraz dowody poniesionych wydatków,<br>5) na zlecenie TUiR WARTA poddać się badaniu przez lekarza wskazanego przez TUiR WARTA lub obserwacji klinicznej, celem ustalenia trwałego uszczerbku na zdrowiu.<br>2. W przypadku śmierci ubezpieczonego osoba uprawniona jest zobowiązana dostarczyć dodatkowo wyciąg z aktu zgonu. Jeżeli nie wyznaczono osoby uprawnionej. członkowie rodziny zobowiązani są do przedłożenia dokumentu stwierdzającego pokrewieństwo lub powinowactwo.<br>3. Jeżeli ubezpieczony nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1, a ma to wpływ na ustalenie okoliczności wypadku i rozmiaru szkody, TUiR WARTA może odmówić odszkodowania lub je
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego