Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Gazeta Pomorska
Nr: 31.1
Miejsce wydania: Bydgoszcz
Rok: 1997
i miejscach wywieszenia listy oraz uprawnieniach rolników do składania reklamacji.

Jeśli plantator nie znajdzie swojego nazwiska na liście uprawnionych, przysługuje mu prawo do złożenia w terminie 14 dni w siedzibie spółki lub przesłania listem poleconym pisemnej reklamacji. Rozpatruje się ją w terminie 30 dni od dnia złożenia lub doręczenia, po uprzednim powiadomieniu reklamującego (listem poleconym!) o terminie i miejscu rozpatrzenia. W skład komisji rozpatrującej wchodzi przedstawiciel spółki, członek jej rady nadzorczej wybrany przez plantatorów oraz właściwej terenowo izby rolniczej. O sposobie rozpatrzenia reklamacji spółka musi niezwłocznie powiadomić reklamującego.

Rozporządzenie stanowi, że po zakończeniu postępowania reklamacyjnego spółka listem poleconym powiadomi plantatorów o
i miejscach wywieszenia listy oraz uprawnieniach rolników do składania reklamacji.<br><br> Jeśli plantator nie znajdzie swojego nazwiska na liście uprawnionych, przysługuje mu prawo do złożenia w terminie 14 dni w siedzibie spółki lub przesłania listem poleconym pisemnej reklamacji. Rozpatruje się ją w terminie 30 dni od dnia złożenia lub doręczenia, po uprzednim powiadomieniu reklamującego (listem poleconym!) o terminie i miejscu rozpatrzenia. W skład komisji rozpatrującej wchodzi przedstawiciel spółki, członek jej rady nadzorczej wybrany przez plantatorów oraz właściwej terenowo izby rolniczej. O sposobie rozpatrzenia reklamacji spółka musi niezwłocznie powiadomić reklamującego.<br><br> Rozporządzenie stanowi, że po zakończeniu postępowania reklamacyjnego spółka listem poleconym powiadomi plantatorów o
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego