Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
właściwych uprawnień do kierowania pojazdem.

Postanowienia końcowe
§ 25
W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

§ 26
Spory wynikające z umowy ubezpieczenia rozpatrywane są przez sądy powszechne właściwe rzeczowo i miejscowo siedzibie oddziału TUiR PARTNER S.A., który zawarł umowę ubezpieczenia.
§ 27
Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 01 lutego 2000 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych po tym terminie.
Prezes Zarządu TUiR PARTNER S.A.
Lennart Eriksson
Członek Zarządu TUiR PARTNER S.A.
Michał Bukowicki

ISBN 83-913088-0-4

Towarzystwo Ubezpieczeń i
właściwych uprawnień do kierowania pojazdem.<br><br>Postanowienia końcowe<br>§ 25<br>W sprawach nie uregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej.<br>&lt;page nr=15&gt; <br>§ 26<br>Spory wynikające z umowy ubezpieczenia rozpatrywane są przez sądy powszechne właściwe rzeczowo i miejscowo siedzibie oddziału TUiR PARTNER S.A., który zawarł umowę ubezpieczenia.<br>§ 27<br>Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 01 lutego 2000 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych po tym terminie.<br>Prezes Zarządu TUiR PARTNER S.A.<br>Lennart Eriksson<br>Członek Zarządu TUiR PARTNER S.A.<br>Michał Bukowicki<br><br>ISBN 83-913088-0-4<br><br>Towarzystwo Ubezpieczeń i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego