Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
opłacenia składki PZU SA za szkody powstałe w wymienionym okresie odpowiada na warunkach dotychczas zawartej umowy.
8. Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia, nie później jednak niż w terminie 30 dni licząc od daty jej zawarcia. Odstąpienie od umowy nie zwalnia ubezpieczającego od obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej
9. Każda ze stron może w ciągu miesiąca od daty doręczenia ubezpieczającemu odmowy lub wypłaty odszkodowania wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
W razie wypowiedzenia umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy
opłacenia składki PZU SA za szkody powstałe w wymienionym okresie odpowiada na warunkach dotychczas zawartej umowy.<br>8. Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia, nie później jednak niż w terminie 30 dni licząc od daty jej zawarcia. Odstąpienie od umowy nie zwalnia ubezpieczającego od obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej<br>9. Każda ze stron może w ciągu miesiąca od daty doręczenia ubezpieczającemu odmowy lub wypłaty odszkodowania wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.<br>W razie wypowiedzenia umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego