licencja SlowMed
 
Warunki używania programu – Słownik medyczny angielsko-polski, polsko-angielski
 
§ 1 Postanowienia wstępne
1.  Niniejsza umowa licencyjna jest zawierana pomiędzy PZWL Wydawnictwem Lekarskim (dalej: Licencjodawca) a Użytkownikiem (dalej: Licencjobiorca) programu Słownik medyczny angielsko-polski, polsko-angielski (dalej: Program).
2.  Licencjobiorca, uruchamiając Program, akceptuje postanowienia tej umowy.
3.  Dostęp do Programu możliwy jest za pomocą fizycznego nośnika, na którym zapisany jest plik umożliwiający instalację Programu, albo za pomocą kodu dostępu do Programu. Dostęp do Programu umożliwiony w sposób opisany powyżej oznacza możliwość użytkowania Programu przez jednego lub wielu Użytkowników – zgodnie z zakupioną wersją dostępu (wariant jedno- albo wielostanowiskowy).
4.  Umowa licencyjna określa warunki licencji udzielanej przez Licencjodawcę, na korzystanie przez Licencjobiorcę z Programu. Program jest własnością PZWL Wydawnictwa Lekarskiego i podlega ochronie prawnoautorskiej (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
5.  Program jest licencjonowany, a nie sprzedawany. Nabycie własności nośnika nie oznacza przeniesienia majątkowych praw autorskich do Programu.
§ 2 Zakres licencji
1.  Na mocy niniejszej umowy licencyjnej, Licencjodawca przyznaje Licencjobiorcy licencję, tj. prawo do korzystania z Programu przez okres wskazany podczas zakupu nośnika, na którym zapisany jest plik umożliwiający instalację Programu, lub podczas zakupu kodu dostępu do Programu, na następujących polach eksploatacji:
    a)  instalowanie i używanie Programu w zakresie zgodnym z jego przeznaczeniem oraz dołączoną dokumentacją lub instrukcją, na jednoczesnej liczbie stanowisk nie większej niż maksymalna liczba określona w momencie zakupu nośnika, na którym zapisany jest plik umożliwiający instalację Programu, albo w momencie zakupu kodu dostępu do Programu.
2.  Dodatkowe warunki licencji (jak liczba stanowisk, na których program można zainstalować oraz okres, na jaki udzielona jest licencja) są zależne od zakupionej wersji Programu i przekazywane są wraz z kodem aktywacyjnym (w przypadku Programu, do którego uruchomienia konieczne jest podanie kodu).
3.  Wynagrodzenie z tytułu udzielania licencji zawarte jest w cenie zakupu nośnika, na którym zapisany jest plik umożliwiający instalację Programu, albo w cenie zakupu kodu dostępu do Programu.
4.  Licencjobiorca nie może bez pisemnej zgody Licencjodawcy:
    a)  trwale lub czasowo zwielokrotniać Programu w całości lub w części przy wykorzystaniu jakiejkolwiek techniki;
    b)  wprowadzać Programu do pamięci komputerów w większej liczbie, niż to wynika z niniejszej umowy;
    c)  wprowadzać jakichkolwiek poprawek, modyfikacji czy zmian w strukturze Programu w wersji wynikowej lub jej części;
    d)  stosować Programu albo jego części w innym programie;
    e)  udzielać osobom trzecim sublicencji.
5.  Jakakolwiek modyfikacja, dekompilacja lub dezasemblacja, kopiowanie w części lub w całości Programu jest zabroniona.
6.  Licencjobiorca nie może bez pisemnego upoważnienia PZWL Wydawnictwa Lekarskiego udostępniać podmiotom trzecim żadnego składnika Programu, w tym również towarzyszących materiałów drukowanych.
7.  Program nie może być wynajmowany, wypożyczany, użyczany przez Użytkownika podmiotom trzecim, rozpowszechniany lub publikowany. Niniejszy zakaz odnosi się zarówno do całości Programu, jak i jego elementów składowych.
8.  Licencjobiorca może przekazać lub sprzedać innemu podmiotowi wszystkie swoje prawa, wynikające z niniejszej umowy, pod warunkiem że nie zatrzymuje dla siebie żadnych kopii Programu, a także pod warunkiem, że fizyczny nośnik, na którym zapisany jest plik umożliwiający instalację Programu lub kod dostępu do Programu jest przekazany innemu podmiotowi na stałe, w całości (łącznie ze wszystkimi elementami składowymi, nośnikami, materiałami drukowanymi, uaktualnieniami, niniejszą umową) oraz że osoba ta wyrazi zgodę na obowiązywanie warunków niniejszej licencji.
9.  Wszystkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej, dotyczące Programu (łącznie z wszelkimi fotografiami, znakami towarowymi, handlowymi i logo, rejestracjami wizyjnymi i dźwiękowymi oraz tekstem wchodzącymi w skład Programu), jak również załączonych materiałów drukowanych oraz wszelkich kopii tego Programu, stanowią własność lub przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących PZWL Wydawnictwu Lekarskiemu. Wszelkie prawa nieudzielone w sposób wyraźny w niniejszej umowie są zastrzeżone na rzecz PZWL Wydawnictwa Lekarskiego.
10.  Licencja niniejsza obowiązuje pod warunkiem posiadania przez Użytkownika dowodu potwierdzającego legalny zakup fizycznego nośnika, na którym zapisany jest plik umożliwiający instalację Programu lub posiadania przez Użytkownika dowodu potwierdzającego legalny zakup kodu dostępu do Programu oraz jego pełnego opłacenia.
§ 3 Gwarancja jakości
1.  Licencjodawca udziela Licencjobiorcy gwarancji na prawidłowe działanie Programu.
2.  Gwarancja udzielona jest na okres 90 dni od daty zakupu fizycznego nośnika, na którym zapisany jest plik umożliwiający instalację Programu, albo kodu dostępu do Programu.
3.  W przypadku dystrybucji Programu na nośniku fizycznym PZWL Wydawnictwo Lekarskie gwarantuje, że nośnik Programu jest wolny od wad. Nośnik jest rzeczą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a więc podlega z mocy prawa rękojmi za wady fizyczne.
4.  W przypadku stwierdzenia złej jakości technicznej nośnika należy skontaktować się z serwisem pod adresem serwis-pen@pwn.pl.
5.  PZWL Wydawnictwo Lekarskie nie odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie nośnika z winy Licencjobiorcy.
6.  PZWL Wydawnictwo Lekarskie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania Programu. Licencjodawca nie gwarantuje współdziałania licencjonowanego Programu z innymi programami komputerowymi.
§ 4 Ograniczenie odpowiedzialności
1.  PZWL Wydawnictwo Lekarskie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieuprawnionego korzystania z Programu, w tym w związku z naruszeniem niniejszej licencji.
§ 5 Naruszenie warunków licencji
1.  Jeżeli Licencjobiorca nie przestrzega postanowień niniejszej umowy, a w szczególności korzysta z Programu w sposób wykraczający poza zakres umowy licencyjnej, PZWL Wydawnictwo Lekarskie po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszeń ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, zachowując przy tym prawo do wynagrodzenia. W takim wypadku Licencjobiorca nie ma prawa do używania Programu i ma obowiązek zwrócić PZWL Wydawnictwu Lekarskiemu wszystkie jego elementy, a związane z nim pliki usunąć z dysku twardego komputera lub komputerów, na których były zainstalowane. Zakaz dalszego używania Programu nie zwalnia Licencjobiorcy z odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich oraz praw własności intelektualnej, w szczególności przewidzianych w art. 79 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 6 Postanowienia końcowe
1.  Niniejszym Licencjobiorca oświadcza, że zapoznał się z warunkami umowy i poprzez uruchomienie Programu wyraża na nie zgodę, traktując niniejszą umowę jako pełną i wyłączną umowę zawartą pomiędzy Licencjobiorcą a PZWL Wydawnictwem Lekarskim.
2.  Jeśli Licencjobiorca nie akceptuje warunków niniejszej umowy, powinien bezzwłocznie zaprzestać instalacji Programu i zwrócić zakupiony nośnik lub kod dostępu do Programu oraz wszystkie towarzyszące mu materiały dystrybutorowi, u którego je nabył, a jeśli Program został udostępniony do pobrania z Internetu – usunąć wszelkie pobrane pliki.
GALERIA PRODUKTU
Kod aktywacyjny PZWL
Program instalowany jest na twardym dysku użytkownika. Przy pierwszym uruchomieniu programu nastąpi jego aktywacja, podczas której należy wpisać otrzymany wraz z programem kod aktywacyjny, znajdujący się w pudełku na wkładce mocującej pendrive. Aktywacja jest jednorazowa i wymaga dostępu do Internetu, dalsze korzystanie z programu może odbywać się w trybie off-line. Kod aktywacyjny, zgodnie z licencją, należy zarchiwizować wraz z dowodem zakupu programu.