Idiom w muzyce

 
Idiom w muzyce
4.02.2019
Witam,
od jakiegoś czasu coraz częściej pojawia się słowo idiom w piśmiennictwie nie językoznawczym, a muzykologicznym. W artykułach muzycznych spotykam się z nadużywaniem tego słowa w kontekście „specyficznego języka”, np. Zespół nawiązuje do idiomu klasycznego jazzu, do Cage’owskiego idiomu przypadkowości w muzyce albo idiom organowy w muzyce XX i XXI wieku.

Zastanawiam się nad słusznością zapożyczenia terminu językoznawczego do innych dziedzin. Czy jest to poprawne?
Przywołane tu znaczenie wyrazu idiom wywodzi się z języka angielskiego, w którym słowo to, oprócz sensu najbardziej powszechnego (‘stałe połączenie wyrazów o znaczeniu niewynikającym z sumy znaczeń składników’) ma jeszcze jedno, nieznane w polszczyźnie ogólnej – ‘styl występujący w literaturze, muzyce, sztuce itd., typowy dla określonych osób, grup, okresu lub miejsca’ (za: Oxford Learner’s Dictionaries, hasło idiom; https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/idiom). Najprawdopodobniej więc idiom w sensie muzycznym jest zapożyczeniem zewnętrznym (z angielszczyzny), nie zaś wewnętrznym (pochodzącym z innej odmiany języka).
Użycie takie ma charakter środowiskowy, a więc wymyka się zero-jedynkowej ocenie normatywnej. Jeśli występuje w tekstach specjalistycznych kierowanych do specjalistów, to nic mu nie można zarzucić. Jeśli jednak pojawia się w wypowiedziach (pisemnych lub mówionych) o przeznaczeniu ogólnym, to może nie spełniać funkcji komunikatywnej, gdyż będzie po prostu niezrozumiałe.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego