Precyzja w porozumieniu prawnym

Precyzja w porozumieniu prawnym

13.07.2021
13.07.2021

W ramach porozumień i umów często określa się zobowiązania, a sformułowania te rzutują na interpretacje prawne. Czy w zdaniu

"Pani Ania zobowiązuje się, że nie będzie dochodziła innych roszczeń niż w/w kwota tj. 29,59, za okres od 3.2007 do 30.09.2011 r." przecinek po kwocie zmienia znaczenie zdania? Czy według powyższego zapisu Pani Ania rezygnuje z wszelkich roszczeń czy tylko z dodatkowych dotyczących wskazanego przedziału czasowego?

Na początku należy bezwzględnie stwierdzić, że jedynym organem mogącym jednoznacznie zinterpretować kontrowersyjne zapisy porozumień pracowniczych, biznesowych itp. jest sąd. Gdybym miał przed takim sądem wystąpić w roli biegłego z zakresu językoznawstwa, to stwierdziłbym, że przywołany w pytaniu zapis nie ma cech właściwych dla języka prawnego (brak precyzji) i jest w kilku miejscach niepoprawny pisowniowo, lecz fakt ten nie wpływa na ogólne znaczenie całego wypowiedzenia. A oznacza ono, że wymieniona osoba nie może oczekiwać odszkodowania innego niż kwota 29,59 za okres od marca 2007 r. do 30 września 2011 r., może natomiast wnosić o odszkodowanie dowolnej wielkości za okres poprzedzający wskazany zakres czasowy, jak również następujący po nim.

Jeśli intencją autora omawianego tu zapisu jest to, aby pani Ania zrezygnowała z wszelkich roszczeń, należy to po prostu napisać. Np. tak:


Strony ustaliły, że dla zaspokojenia wszelkich roszczeń Pani Ani (!) wynikających z opisanych wcześniej tytułów Pani Ania otrzyma od XYZ kwotę 29,59 zł w terminie do DD.MM.RRRR tytułem całkowitego zaspokojenia roszczeń. Pani Ania oświadcza, że nie będzie dochodziła od XYZ żadnych dalszych kwot wobec całkowitego zaspokojenia swoich roszczeń.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego