gronować kontra klastrować

 
gronować kontra klastrować
12.03.2020
Dzień dobry. Czy poprawnym słowotwórczo, byłby czasownik gronować – tworzyć ze zbioru, podzbiory wg podobieństwa czyli „grona”. Język angielski Clustering z rzeczownika Cluster. W opracowaniach z dziedziny statystyki nieliczni naukowcy stosują ten czasownik. W dziedzinie IT chciałbym użyć go w zastępstwie klastrowania.
Sufiks -ować – produktywny we współczesnej polszczyźnie – tworzy regularnie czasowniki odrzeczownikowe. Pod względem słowotwórczym (systemowym) trudno więc czasownikowi gronować cokolwiek zarzucić. Podobnie zresztą jak i czasownikowi klastrować, który jest przykładem tzw. czasownikowych derywatów tautologicznych, czyli obcych czasowników dostosowanych do form polskich bezokoliczników za pomocą formantów paradygmatycznych (najczęściej flektywu -ować, rzadziej -, -), por. też np. haltować (od niem. halten ‘zatrzymywać’), coachować (od. ang. coach ‘trenować’), lajkować (od ang. like ‘lubić’) czy szprechać (od niem. sprechen ‘rozmawiać, gadać’).
Niemniej należy rozważyć, czy wprowadzony do tekstu neologizm gronować będzie właściwie rozumiany przez czytelników, którzy dotychczas w podobnym kontekście znaczeniowym spotykali czasownik klastrować. Jeśli analiza ta wypadnie pozytywnie, warto przy pierwszym wystąpieniu czasownika gronować napisać – np. w przypisie lub nawiasie – że jest on użyty w znaczeniu klastrowania.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego