opis bibliograficzny publikacji zbiorowych

opis bibliograficzny publikacji zbiorowych
25.01.2008
25.01.2008
Mam kłopot z cytowaniem nazwisk autorów prac naukowych. Tam, gdzie autorów jest więcej niż jeden, w pismach naukowych pisze się np. XX et al. Podobno w przypadku pracy doktorskiej, którą obecnie piszę, posługiwanie się tym skrótem nie jest prawidłowe. Czy to prawda? A jeżeli tak, to czy istnieje może jakiś inny sposób niż pisanie po kilkadziesiąt razy xx i współpracownicy albo xx i inni? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie!
Ewa Saczuk
Zasady opisu bibliograficznego publikacji zbiorowych są następujące: jeśli publikacja została napisana wspólnie przez kilku autorów, można podać nazwiska wszystkich autorów, jeśli ich liczba nie przekracza trzech, np. [Adamski, Bieńkowski, Kowalski 2000: 124]. Można również podać nazwisko pierwszego z autorów z dodatkiem skrótu: i in. 'i inni' lub et al. 'et alii', np. [Adamski i in. 2000: 124] lub [Adamski et al. 2000: 124]. Jeśli natomiast publikację przygotowało więcej niż trzech autorów, zawsze podaje się tylko nazwisko pierwszego z nich z dodatkiem skrótu: i in. lub et al. Zarówno skrót polskojęzyczny, jak i łacińskojęzyczny są poprawne. Język skrótu powinien być tożsamy z językiem innych edytorskich oznaczeń i skrótów stosowanych w publikacji, por. Tamże albo Ibidem; dz. cyt. 'dzieło cytowane' albo op. cit. 'opus citatum'; b.m. 'bez miejsca' albo s.l. 'sine loco'; b.r. 'bez roku' albo s.a. 'sine anno' itd. Forma xx i współpracownicy nie jest godna polecenia, ponieważ autorzy wymienieni na stronie tytułowej publikacji na dalszych miejscach nie muszą być wcale współpracownikami osoby podanej na początku. O kolejności nazwisk na stronie tytułowej decyduje zazwyczaj (choć nie bez wyjątków) kolejność alfabetyczna nazwisk.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego