(po)patrzyć, (po)patrzeć

(po)patrzyć, (po)patrzeć

9.07.2024
9.07.2024

Dzień dobry. Przez lata jedyną poprawną formą było popatrzyć, bo on popatrzył. Dlaczego uznano również za poprawną formę popatrzeć?

Czasowniki popatrzyć – popatrzeć to formy prefiksalne od patrzyć – patrzeć (przedrostek po- tworzy czasowniki pochodne – dokonane od niedokonanych).

Czasownik patrzyć jest zapożyczeniem z języka czeskiego (tzw. bohemizmem), które pojawiło się w polszczyźnie wraz z pierwszymi przekładami Biblii. Wyraz ten zaczął być powszechnie używany i wyparł rodzime określenia typu: glądać czy źrzeć. Przekształcona forma patrzeć pojawiła się w XVII stuleciu. Stanowiła innowację z dialektów północno-wschodnich. Została utrwalona w języku pisanym, m.in. w twórczości Franciszka Zabłockiego, Elizy Orzeszkowej czy Adolfa Dygasińskiego. Tym samym trwale zagościła w polszczyźnie ogólnej. Należało ją zatem uznać za poprawną – i na mocy kryterium uzualnego (powszechny zakres użycia), i kryterium autorytetu kulturalnego (obecność formy w dziełach uznanych autorów). Podobna ocena normatywna musiała dotyczyć form pochodnych: popatrzyć – popatrzeć.

Współcześnie obu wersji czasownika używamy wymiennie, przy czym – jak pokazuje analiza korpusowa – bezokolicznik (po)patrzeć pojawia się we tekstach kilkanaście razy częściej niż forma (po)patrzyć. Natomiast kiedy posługujemy się formami osobowymi w czasie przeszłym, to dużo chętniej używamy form fleksyjnych czasownika (po)patrzyć (tj. patrzyłam, patrzyłem, patrzyliśmy, patrzyłyście, patrzyli, patrzyły) niż (po)patrzeć (tj. patrzałam, patrzałem, patrzeliśmy, patrzałyście, patrzeli, patrzały).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego