zm. przen.

zm. przen.
14.04.2012
14.04.2012
Co oznacza skrót zm. przen.?
Skrót zm. przen. pochodzi od wyrażenia zmiana przeniesiona lub zmiany przeniesione i spotykany jest w normatywnych aktach prawnych. Pokażmy to na przykładzie.
Art. 91 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z dnia 1 października 2010 r.) wprowadził zmianę do art. 7 ust. 2 w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ów ustęp 2 otrzymał nowe brzmienie, w którym upoważnia się ministra właściwego do spraw administracji publicznej do wydania rozporządzenia o następującej treści:
Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, uwzględniając przy tym potrzeby ochrony informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej.

Dlatego w odpowiednim akcie prawnym odnotowane to zostało zapisem:
Dz.U.2010.193.1287 j.t. zm. przen. Dz.U.2010.182.1228 art. 91.

Oznacza to, że Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ma od teraz tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2010 r., pkt 193, poz. 1287 (Dz.U.2010.193.1287 j.t), zawierający zmianę wynikającą bądź zmianę przeniesioną z art. 91 w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, odnotowaną w Dzienniku Ustaw z 2010 r., pkt 182, poz. 1228 (Dz.U.2010.182.1228).
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego