pół

Słownik języka polskiego PWN

pół- «pierwszy człon wyrazów złożonych wnoszący znaczenie niecałkowitości lub połowiczności tego, co wyraża drugi człon złożenia»
pół I «jedna z dwóch równych części jakiejś całości, np. Zjadł pół jabłka.»
pół II «zaimek oznaczający dużą liczbę lub ilość czegoś, np. Pół życia stracił na poszukiwania. Na pogrzeb przyszło pół miasta.»
pół III «przysłówek lub składnik przysłówka złożonego komunikujący, że czynność została wykonana lub że cecha przysługuje przedmiotowi w pewnym stopniu, np. Pół czytał, pół drzemał. Wyrzucił na pół uschnięte kwiaty.»
pole
1. «obszar ziemi przeznaczony pod uprawę»
2. «teren przeznaczony na coś lub pokryty czymś»
3. «powierzchnia czegoś lub jej część wyodrębniona konturami, barwą lub w inny sposób»
4. «dziedzina, zakres czyichś działań i zainteresowań»
5. «możliwość, sposobność jakiegoś działania»
6. «część boiska broniona przez zawodnika lub drużynę»
7. fiz. «obszar, w którym każdemu punktowi przyporządkowuje się pewną wartość określonej wielkości»
8. mat. «nieujemna liczba rzeczywista, wyrażająca powierzchnię danej figury»

• pólko, poletko • poletkowy
poła «dolny fragment jednej z dwóch części ubioru rozpinającego się z przodu»
martwe pole «część terenu znajdująca się w zasięgu broni, lecz zasłonięta od jej ognia ukształtowaniem terenu»
na poły «niecałkowicie lub niezupełnie»
pole elektromagnetyczne «obszar, w którym na obiekty o właściwościach elektrycznych lub magnetycznych działa określona siła»
pole elektryczne «przestrzeń otaczająca naładowane elektrycznie ciało, w której istnieje siła elektrostatyczna działająca na nieruchomy ładunek elektryczny»
pole grawitacyjne «przestrzeń otaczająca każde ciało materialne, w której działają siły przyciągania»
pole karne «w piłce nożnej: specjalnie wyznaczony fragment boiska, na którym przewinienia popełnione przez drużynę broniącą karane są rzutem karnym»
pole magnetyczne «przestrzeń, w której występuje działanie sił magnetycznych»
pole minowe «zapora z min rozmieszczonych na pewnej przestrzeni na lądzie lub w morzu»
pole naftowe «obszar występowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, objęty tą samą strukturą geologiczną»
pole operacyjne «miejsce na ciele pacjenta będące przedmiotem operacji, zabiegu»
pole position [wym. pol poziszyn] «w wyścigach samochodowych lub motocyklowych: pierwsza pozycja startowa»
pole rażenia «miejsce, w którym zdolność oddziaływania amunicji na cel jest największa»
pole widzenia «obszar, który może zobaczyć dana osoba w określonym momencie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego