tajny

Słownik języka polskiego PWN

tajny
1. «utrzymywany w tajemnicy»
2. «nielegalny»
3. «o pewnych służbach lub ich funkcjonariuszach: działający niejawnie»
4. «głęboko ukryty, nikomu nieznany»
5. «bardzo osobisty, intymny»

• tajnie • tajność
tajny radca «wysoki urzędnik na dworze królewskim lub w dawnej administracji państwowej»
uniwersytet podziemny, tajny «nieoficjalny uniwersytet, który funkcjonował w czasie okupacji hitlerowskiej w Polsce»
tajne głosowanie «głosowanie przeprowadzone w sposób niepozwalający ustalić, kto jak głosował»
tajne komplety, nauczanie «w okresie zaborów przed I wojną światową i podczas okupacji hitlerowskiej: nielegalne lekcje lub wykłady organizowane dla mniejszych grup uczniów lub studentów»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego