-unio

Wielki słownik ortograficzny PWN

Unia (pot. Unia Europejska) Unii, Unię
unia unii, unię; unii: unia lubelska, ale: plac Unii Lubelskiej ,
Unia Chrześcijań•sko-Demo•kratycz•na (partia w Niemczech; skrót: CDU) Unii Chrześcijań•sko-Demo•kratycz•nej, Unię Chrześcijań•sko-Demo•kratycz•ną

Słownik języka polskiego PWN

unia
1. «związek państw, organizacji międzynarodowych, stowarzyszeń itp.»
2. «połączenie się części Kościoła prawosławnego z Kościołem katolickim w Polsce w XVI w.»
3. «Kościół unicki powstały na mocy tego połączenia; też: ogół unitów»

• unijny
unia celna «połączenie w drodze umowy dwu lub więcej państw w jedno terytorium celne»
unia monetarna, walutowa «porozumienie kilku państw w sprawie prowadzenia wspólnej polityki pieniężnej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego