centralne

Wielki słownik ortograficzny PWN

cen•tral•ny; -ni (skrót: centr.): władze centralne, ale: Centralna Agencja Fotograficzna, Masyw Centralny
Komitet Cen•tral•ny Komitetu Cen•tral•nego (skrót: KC)

Słownik języka polskiego PWN

centralne pot. «centralne ogrzewanie»
centralne ogrzewanie «zespół urządzeń doprowadzających ciepło z jednego źródła do wielu grzejników»
centralny
1. «znajdujący się w centrum»
2. «główny»

• centralnie

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego