dochód

Wielki słownik ortograficzny PWN

dochód -chodu, -chodzie; -chodów

Słownik języka polskiego PWN

dochód «suma wpływów pieniężnych w gospodarce państwa, przedsiębiorstwa, jednostki w określonym czasie pomniejszona o koszty ich uzyskania»
czysty dochód, zysk «dochód po potrąceniu wydatków»
dochód brutto «różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu lub suma zarobionych prowizji, odsetek, bez uwzględnienia kosztów handlowych, administracyjnych, podatków itp.»
dochód narodowy «wartość wszystkich dóbr ekonomicznych wytworzonych przez społeczeństwo, po odliczeniu kosztów poniesionych w toku produkcji»
dochód netto «dochód pozostający po odliczeniu wszelkich kosztów związanych z jego realizacją»
energochłonność dochodu narodowego «stosunek zużycia energii do wartości dochodu narodowego»
redystrybucja dochodów «ingerowanie przez państwo w podział dochodów uzyskiwanych przez obywateli»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Co się robi z dochodami?
8.06.2008
Dzień dobry!
Czy poprawny jest zwrot wydawać dochody na coś?
Pozdrawiam
budżet
29.05.2007
Czy poprawna jest powszechnie używana fraza dochody budżetu państwa? Z definicji budżetu wynika raczej, że należałoby mówić dochody państwa lub wpływy do budżetu państwa.
gminy, powiaty, województwa i itp.
26.04.2008
Czy przywołując w protokole kontroli lub w wystąpieniu pokontrolnym jednostki samorządu terytorialnego, piszemy je wielką, czy też małą literą? Na przykład: „W gminie Lisia Góra w 2007 r. wykonano wodociąg”, „Województwo małopolskie otrzymało dotację”, „Dochody powiatu Nowotarskiego wyniosły”.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... utrzymania i kształtowania się minimum socjalnego.
    W polityce płac i
    dochodów należy wprowadzić zasadę pełnej jawności zarobków, tak w odniesieniu do...
  • ... Jednak, żeby skorzystać z rat trzeba mieć stałe udokumentowane źródło dochodu. Bezrobotni nie mają szans na skorzystanie z tego dobrodziejstwa. Na...
  • ... branych zaliczkach na podatek dochodowy (formularz PIT-11). Informację. o dochodzie rocznym członka
    spółdzielni, rolnicza spółdzielnia produkcyjna jest zobowiązana przekazać podatnikowi...

Encyklopedia PWN

ekon. wszelkie wpływy osiągane w oznaczonym czasie przez jednostkę gospodarującą po potrąceniu kosztów ich uzyskania.
ekon. miara produkcji wytworzonej w danym czasie za pomocą czynników produkcji należących do obywateli danego kraju (niezależnie od miejsca ich użycia), wyrażona w cenach tych czynników; inaczej — produkt narodowy netto (PNN) w cenach czynników produkcji.
dochód gwarantowany, minimalny dochód gwarantowany,
pojęcie stosowane w polityce społecznej do określenia prawnych i finansowych rozwiązań, które polegają na uzupełnianiu dochodów osób (gospodarstw domowych) do poziomu pewnego minimum ustalanego przez rząd, gwarantowanego przez państwo, a realizowanego głównie przez instytucje pomocy społecznej;
ekon. ta część przychodów państwa, tzn. środków zasilających sektor budżetowy, w której skład nie wchodzą wpływy będące źródłami finansowania deficytu budżetowego.
ekon. ta część dochodów z czynników produkcji, która trafia do gospodarstw domowych;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego