gleba

Wielki słownik ortograficzny PWN

gleba -bie, -bę; gleb

Słownik języka polskiego PWN

gleba
1. «biologicznie czynna powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, stanowiąca podłoże życia roślin»
2. «o zjawiskach kulturowych lub społecznych: zespół czynników sprawczych»

• glebowy
erozja gleby «niszczenie warstwy uprawnej gleby wskutek zmywania i wywiewania jej górnych warstw»
gleby aluwialne, napływowe «gleby powstałe z osadów rzecznych, jeziornych lub morskich»
gleby bagienne «gleby powstałe na bagnach, odznaczające się dużym nagromadzeniem substancji organicznych»
gleby bielicowe «gleby krzemionkowe, charakteryzujące się kwaśnym odczynem i małą zawartością próchnicy»
gleby brunatne «żyzne, dość bogate w próchnicę gleby barwy brunatnej»
gleby ciężkie «gleby gliniaste»
gleby glejowe «gleby nadmiernie nasycone wodą»
gleby kwaśne «gleby mało urodzajne o odczynie kwaśnym»
gleby laterytowe «niezbyt urodzajne, kwaśne, czerwono zabarwione gleby, występujące w klimacie gorącym i wilogotnym»
gleby lekkie «gleby piaszczyste»
gleby lessowe «gleby różnych typów wytworzone z lessu»
gleby poligonalne «typowe dla klimatu polarnego gleby strukturalne, powstające na skutek powtarzającego się zamarzania i odmarzania gruntu»
gleby preriowe «gleby o głębokiej, ciemnej warstwie próchniczej, występujące w klimacie wilgotnym Ameryki Północnej, Indii i Afryki Wschodniej»
gleby stepowe «gleby powstałe z rozkładu bujnej roślinności w suchym klimacie kontynentalnym strefy umiarkowanej»
gleby wapienne «gleby powstałe ze skał zawierających znaczne ilości wapnia»
gleby zasadowe «gleby o odczynie zasadowym»
regradacja gleby «przywracanie glebie utraconej żyzności»
sorpcja gleby «zdolność zatrzymywania przez stałe cząstki gleby jonów albo cząsteczek chemicznych rozpuszczonych w powietrzu lub w roztworze glebowym»
zmęczenie gleby «obniżenie się urodzajności gleby wskutek częstej uprawy jednego gatunku rośliny w tym samym miejscu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

gleba, rola i ziemia
6.10.2003
Dzień dobry,
mam pytanie dotyczące trzech słów: gleba, rola i ziemia. Czy mają one różne znaczenia, czy są synonimiczne? Kiedy (jeśli w ogóle) można używać ich zamiennie? Skąd wzięło się określenie zaliczyć glebę 'upaść, przewrócić się'? Gleba kojarzy mi się z uprawą, a więc polem uprawnym (rolą?), a ja ostatnio zaliczyłam glebę na chodniku w centrum miasta. Pozdrawiam.
stosunek
2.03.2009
Szanowni Państwo,
czy stosunek (w znaczeniu matematycznym) może być szeroki bądź wąski? W literaturze spotkać można np. zdania: „Gleby charakteryzują się zbyt szerokim stosunkiem Ca:Mg”, „Wyrazem intensywności procesu mineralizacji azotu jest wąski stosunek C:N”. Ostatnio spotkałam się z zarzutem, że jest to połączenie niepoprawne. Ponadto, które z poniższych zdań jest poprawne?
– Gleby charakteryzują się nadmiernym nagromadzeniem Cl.
– Gleby charakteryzuje nadmierne nagromadzenie Cl.
Dziękuję,
Magda
tytuły i podpisy
24.06.2002
Szanowni Państwo,
Lektura Waszych odpowiedzi dotyczących używania małych i wielkich liter w tytułach urzędowych nie wyjaśnia w pełni moich wątpliwości. Dotyczą one nie tylko pisowni tytułu z małej lub wielkiej litery, ale też interpretacji, kiedy należy używać imienia i nazwiska przed, a kiedy po tytule. Proszę o odpowiedzi na następujące pytania poparte przykładami:
Która forma w adresie listu, np. do ministra, jest właściwa (wielkość liter i kolejność)?
1.
Szanowny Pan
Jan Kowalski
minister Gleboznawstwa
2.
Szanowny Pan
Jan Kowalski
Minister Gleboznawstwa
3.
Minister Gleboznawstwa
Szanowny Pan
Jan Kowalski

Która forma w podpisie pod listem jest właściwa?
1.
Jerzy Szczepanik
sekretarz Komisji ds. Uziarnienia Gleby
2.
Jerzy Szczepanik
Sekretarz Komisji ds. Uziarnienia Gleby
3.
Sekretarz Komisji ds. Uziarnienia Gleby
Jerzy Szczepanik

Gdzie składamy podpis?
1.
własnoręczy podpis
Jerzy Szczepanik
Sekretarz…
2.
Jerzy Szczepanik
własnoręczny podpis
Sekretarz…

Dziękuję z góry i proszę o przyjęcie wyrazów szacunku,
Jerzy Szczepanik – Dzikowski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... siedliska oligo- i mezotroficzne o duść dużej skali zmienności (od gleb piaszczystych silnie zbielicowanych, przez zdegradowane gleby brunatne, aż do kwaśnych...
  • ... typu atlantyckiego są zazwyczaj bezdrzewne. Siedlisko. Wilgotne, kwaśne i dystroficzne gleby torfiaste i torfowe zasilane, bądź to wyłącznie przez wody opadowe...
  • ... właśnie charakterystyczne dla maszyn kroczących (rys. 5.4).
    W przypadku
    gleby sypkiej lub glinki


    gdzie kg -współczynnik oraz Fu -tzw . nacisk...

Encyklopedia PWN

gleba
[łac.],
naturalny twór wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej powstały ze zwietrzeliny skalnej w wyniku oddziaływania na nią zmiennych w czasie i przestrzeni czynników glebotwórczych;
geol. warstwa glebowa utworzona w dawnych okresach geologicznych, przykryta następnie przez osady młodsze;
dział gleboznawstwa i jednocześnie geografii regionalnej, zajmujący się rozmieszczeniem gleb na kuli ziemskiej, a także badaniem prawidłowości i przyczyn (aktualnych i hist.) ich przestrzennego zróżnicowania.
dział kartografii tematycznej zajmujący się podstawami teoretycznymi oraz sporządzaniem map glebowych;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!