homologacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

homologa•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

homologacja «sprawdzenie urządzenia przed udzieleniem zezwolenia na jego produkcję, eksploatację i sprzedaż; też: zezwolenie wydane po takim sprawdzeniu»
• homologacyjny • homologować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Czy rząd premiera Buzka?...
23.03.2001
Szanowny Panie Profesorze,

Czy byłby Pan łaskaw odpowiedzieć na pytanie: "Czy rząd Premiera Buzka jest dobrym rządem", posiłkując się następującą definicją dobrego rządu: "Dobrym rządem jest każdy rząd, który nie posiada opinii w kraju lub za granicą wydawanej rządom innym niż dobre oraz którego skład nie przekracza 20 osób". Mam nadzieję, że orzeknie Pan, iż posługuję się bełkotliwą definicją, która nie pozwala odpowiedzieć na zadane pytanie. Mam zwłaszcza nadzieję, że uzasadni Pan powody, dla których ta definicja nie może być uznana za cokolwiek innego niż bełkot (bo zaprzecza wszelkim zasadom budowy definicji... itd.). Uzyskawszy to będę miał pewność, że nie odmówi Pan podpowiedzi milionowi z okładem podatników, jak mają odpowiedzieć na pytanie: "czy mój samochód jest samochodem osobowym?", jeśli ustawa definiuje go kubek w kubek tak, jak zdefiniowaliśmy pojęcie dobrego rządu, uznane za bełkot.

Przytaczam in extenso definicję samochodu osobowego wpisaną do ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych (...) Oto ta definicja:
"Ilekroć w ust. 1 jest mowa o samochodzie osobowym, rozumie się przez to każdy samochód, który nie posiada homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodów innych niż osobowe oraz którego dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kilogramów".

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... numer wydanego certyfikatu zgodności. Obecnie, Porozumienie dotyczące przyjęcia jednolitych warunków homologacji oraz wzajemnego uznawania homologacji wyposażenia i części pojazdów samochodowych, wraz...
  • ... na ciężarowy, jednak wydziały komunikacji beztrosko rejestrowały pojazdy, nie wymagając homologacji, a skarbówka na podstawie samego dowodu rejestracyjnego zwracała podatek VAT...
  • ... Nabywający te pojazdy po tej dacie będą musieli posiadać świadectwo homologacji lub jego potwierdzenie ze stacji diagnostycznej. Zdaniem MF, przedsiębiorcy znali...

Encyklopedia PWN

homologacja
[gr. homólogos ‘zgodny’],
procedura polegająca na przeprowadzeniu badania urządzenia (wyrobu) pod względem zgodności z normami i przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego