masa

Wielki słownik ortograficzny PWN

masa -sie, -sę; mas
Le Mas-d’Azil ndm: jaskinia Le Mas-d’Azil; przym.: azylski
Mas-d’Azil (jaskinia) ndm; zob. Le Mas-d’Azil

Słownik języka polskiego PWN

masa
1. «bezkształtna, ciastowata substancja; też: substancja skrzepnięta lub zbita»
2. «wielka ilość czegoś; też: wielkie skupisko ludzi»
3. «wielki przedmiot lub przedmioty widziane w niewyraźnych zarysach»
4. «wielkość fizyczna określająca zachowanie się ciała pod wpływem działających na niego sił»
5. «zespół metalowych części urządzenia, które normalnie nie znajdują się pod napięciem i są połączone z obudową lub podstawą»
masa atomowa (względna) «masa atomu danego pierwiastka chemicznego, odniesiona do 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C, przyjętej za atomową jednostkę masy»
masa cząsteczkowa (względna) «masa danej cząsteczki odniesiona do 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C, przyjętej za atomową jednostkę masy, obliczana jako suma mas atomowych pierwiastków tworzących cząsteczkę»
masa krytyczna «najmniejsza ilość materiału rozszczepialnego, konieczna do tego, by mogła zajść i utrzymać się jądrowa reakcja łańcuchowa»
masa molowa «masa jednego mola atomów lub cząsteczek, liczbowo równa masie atomowej lub cząsteczkowej»
masa perłowa «wewnętrzna warstwa muszli mięczaków, mieniąca się tęczowo, używana do wyrobu przedmiotów ozdobnych i inkrustacji»
masa plastyczna «tworzywo sztuczne»
masa relatywistyczna «masa ciała znajdującego się w ruchu względem danego układu odniesienia»
masa spadkowa «mienie pozostałe po zmarłym, dzielone między spadkobierców»
masa spoczynkowa «masa ciała będącego w spoczynku względem danego układu odniesienia»
masa towarowa, rynkowa «ogólna ilość towaru na rynku»
masa upadłościowa «majątek pozostały po ogłoszeniu przez sąd niewypłacalności dłużnika, podlegający podziałowi między wierzycieli»
masami «w wielkich ilościach, masowo»
masę «bardzo dużo»
masy «szerokie kręgi społeczeństwa»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Nikt, masa
29.12.2015
Jaką „płeć” ma słowo nikt? W nocnej (28.12.2015 r.) audycji Trójki o obrzędach noworocznych w Polsce rozmówczyni red. Sosnowskiego powiedziała: W tej wsi nikt nie wyszedł za mąż w ubiegłym roku. Popieram dążenie kobiet do akcentowania płci w określeniach, ale tu chyba trudno będzie.
Razi mnie – nie wiem, czy słusznie – użycie słowa masę w zdaniu Było tam masę ludzi. Wydaje się, że jeśli już, to Była tam masa ludzi.
waga i masa
30.06.2014
Szanowna Poradnio!
Od jakiegoś czasu jedno pytanie nie daje mi spokoju: czy wyrazów waga i masa można używać zamiennie? Niektóre słowniki podają te wyrazy jako synonimy. Pani w szkole uczyła nas, że waga to przyrząd do mierzenia masy. Jednak coraz częściej spotykam się z tekstami, w których słowo masa jest zastąpione słowem waga. Stąd moje pytanie: czy wyrażenie przedmiot o wadze x kg jest poprawne, czy jednak powinniśmy mówić przedmiot o masie x kg?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Dopuszczalna masa całkowitadmc
27.11.2016
Szanowni Państwo,
jak powinnam zapisać skrót od dopuszczalnej masy całkowitej: dmc, dmc., DMC?

I jeszcze czy powinien być przecinek w zdaniu: To co napisałam, nie ma sensu.

Z poważaniem
Czytelniczka

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... służby i społecznej pedagogiki przy publikowaniu autentycznych imponujących autokronik przedstawicieli mas pracujących w celu zobrazowania ich faktycznej sytuacji i oblicza duchowego...
 • ... wynosi 94 barny. Inne reakcje w złocie pomijamy. Gęstość złota ((...)), masa atomowa ((...)).

  Można to również wykonać, korzystając ze wzoru (4.3...
 • ... przygotowanego jak wyżej przyjmuje się:
  ad 1) ustaloną wagę jako
  masę parostków;
  ad 2) ustaloną wagę pomniejsza się o 65 gramów...

Encyklopedia PWN

masa
[łac. < gr.],
fiz. wielkość fizyczna charakteryzująca obiekty fizyczne, służąca do ilościowego opisu ich bezwładności i oddziaływania grawitacyjnego.
masa
[łac. < gr.],
elektr. zespół metalowych części urządzenia, które w zwykłych warunkach nie znajdują się pod napięciem i są połączone z obudową lub podstawą.
masa atomu izotopu lub średnia masa atomu pierwiastka chemicznego (dla naturalnego składu izotopowego);
masa celulozowa, celuloza techniczna,
masa włóknista otrzymywana w wyniku chem. roztwarzania drewna (np. sosnowego, świerkowego, brzozowego, bukowego, topolowego), słomy zbożowej lub innego roślinnego surowca włóknistego; jej gł. składnikiem jest celuloza;
średnia masa cząsteczki pierwiastka lub związku chemicznego (dla naturalnego składu izotopowego);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego