masy

Wielki słownik ortograficzny PWN

masa -sie, -sę; mas
Le Mas-d’Azil ndm: jaskinia Le Mas-d’Azil; przym.: azylski
Mas-d’Azil (jaskinia) ndm; zob. Le Mas-d’Azil

Słownik języka polskiego PWN

masy «szerokie kręgi społeczeństwa»
masami «w wielkich ilościach, masowo»
masa
1. «bezkształtna, ciastowata substancja; też: substancja skrzepnięta lub zbita»
2. «wielka ilość czegoś; też: wielkie skupisko ludzi»
3. «wielki przedmiot lub przedmioty widziane w niewyraźnych zarysach»
4. «wielkość fizyczna określająca zachowanie się ciała pod wpływem działających na niego sił»
5. «zespół metalowych części urządzenia, które normalnie nie znajdują się pod napięciem i są połączone z obudową lub podstawą»
masę «bardzo dużo»
masa atomowa (względna) «masa atomu danego pierwiastka chemicznego, odniesiona do 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C, przyjętej za atomową jednostkę masy»
masa cząsteczkowa (względna) «masa danej cząsteczki odniesiona do 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C, przyjętej za atomową jednostkę masy, obliczana jako suma mas atomowych pierwiastków tworzących cząsteczkę»
masa krytyczna «najmniejsza ilość materiału rozszczepialnego, konieczna do tego, by mogła zajść i utrzymać się jądrowa reakcja łańcuchowa»
masa molowa «masa jednego mola atomów lub cząsteczek, liczbowo równa masie atomowej lub cząsteczkowej»
masa perłowa «wewnętrzna warstwa muszli mięczaków, mieniąca się tęczowo, używana do wyrobu przedmiotów ozdobnych i inkrustacji»
masa plastyczna «tworzywo sztuczne»
masa relatywistyczna «masa ciała znajdującego się w ruchu względem danego układu odniesienia»
masa spadkowa «mienie pozostałe po zmarłym, dzielone między spadkobierców»
masa spoczynkowa «masa ciała będącego w spoczynku względem danego układu odniesienia»
masa towarowa, rynkowa «ogólna ilość towaru na rynku»
masa upadłościowa «majątek pozostały po ogłoszeniu przez sąd niewypłacalności dłużnika, podlegający podziałowi między wierzycieli»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Nikt, masa
29.12.2015
Jaką „płeć” ma słowo nikt? W nocnej (28.12.2015 r.) audycji Trójki o obrzędach noworocznych w Polsce rozmówczyni red. Sosnowskiego powiedziała: W tej wsi nikt nie wyszedł za mąż w ubiegłym roku. Popieram dążenie kobiet do akcentowania płci w określeniach, ale tu chyba trudno będzie.
Razi mnie – nie wiem, czy słusznie – użycie słowa masę w zdaniu Było tam masę ludzi. Wydaje się, że jeśli już, to Była tam masa ludzi.
spektrometria – mas czy masowa?
19.12.2005
Szanowni Państwo!
Mam pytanie w kwestii być może odrobinę nieżyciowej, niemniej jednak mnie osobiście zajmującej. Spektrometria – nauka z pogranicza chemii i fizyki – zajmuje się głównie określaniem masy badanej substancji. Moje pytanie brzmi: czy mówić bedziemy o spektrometrii mas, czy też spektrometrii masowej? Analogicznie: czy instrument niezbędny do takego badania nazwiemy spektrometrem masowym, czy spektrometrem mas?
Z góry ogromnie dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.
waga i masa
30.06.2014
Szanowna Poradnio!
Od jakiegoś czasu jedno pytanie nie daje mi spokoju: czy wyrazów waga i masa można używać zamiennie? Niektóre słowniki podają te wyrazy jako synonimy. Pani w szkole uczyła nas, że waga to przyrząd do mierzenia masy. Jednak coraz częściej spotykam się z tekstami, w których słowo masa jest zastąpione słowem waga. Stąd moje pytanie: czy wyrażenie przedmiot o wadze x kg jest poprawne, czy jednak powinniśmy mówić przedmiot o masie x kg?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... służby i społecznej pedagogiki przy publikowaniu autentycznych imponujących autokronik przedstawicieli mas pracujących w celu zobrazowania ich faktycznej sytuacji i oblicza duchowego...
 • ... wynosi 94 barny. Inne reakcje w złocie pomijamy. Gęstość złota ((...)), masa atomowa ((...)).

  Można to również wykonać, korzystając ze wzoru (4.3...
 • ... przygotowanego jak wyżej przyjmuje się:
  ad 1) ustaloną wagę jako
  masę parostków;
  ad 2) ustaloną wagę pomniejsza się o 65 gramów...

Encyklopedia PWN

jednostka masy, legalna, nie należąca do układu SI;
masy zachowania zasada, prawo zachowania masy,
prawo stwierdzające, że suma mas (spoczynkowych; masa) ciał biorących udział w procesie nie zmienia się;
niedobór masy, deficyt masy,
fiz. różnica między sumą mas poszczególnych składników układu fiz. a masą tego układu;
fiz. punkt geom., względem którego moment statyczny układu punktów materialnych jest równy zeru;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego