nauka

Wielki słownik ortograficzny PWN

na•uka -uce, -ukę; nauk
quasi-na•uka quasi-na•uce, quasi-na•ukę
doktor nauk medycz•nych (skrót: dr n. med.)
kan•dydat nauk kan•dydacie nauk; kan•dydaci nauk, kan•dydatów nauk (skrót: kand. n.)
Pol•ska Akademia Nauk Pol•skiej Akademii Nauk, Pol•ską Akademię Nauk (skrót: PAN)
Towarzystwo Przyjaciół Nauk Towarzystwie Przyjaciół Nauk (skrót: TPN)
wszech nauk (np. dyplom doktora wszech nauk lekarskich)

Słownik języka polskiego PWN

nauka
1. «ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień; też: dyscyplina badawcza odnosząca się do pewnej dziedziny rzeczywistości»
2. «zespół poglądów stanowiących usystematyzowaną całość i wchodzących w skład określonej dyscypliny badawczej»
3. «uczenie się lub uczenie kogoś»
4. «pouczenie, wskazówka»
5. «kazanie kościelne»

• naukowy • naukowo • naukowość
filozofia sztuki, nauki, kultury itp. «nauka zajmująca się ogólnymi rozważaniami na temat istoty i struktury sztuki, nauki, kultury itp.»
nauki dedukcyjne, formalne «nauki, w których uznaje się twierdzenia jedynie wówczas, gdy się je wyprowadzi metodą dedukcji z twierdzeń już uznanych»
nauki empiryczne, indukcyjne «nauki, w których główną podstawą twierdzeń są zdania bezpośrednio oparte na doświadczeniu, uzasadniane również metodą indukcji»
nauki humanistyczne «nauki, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego wytwory»
nauki idiograficzne «nauki ograniczające się do ustalania, opisu i wyjaśniania konkretnych faktów jednostkowych»
nauki nomotetyczne, nomologiczne «nauki zajmujące się wykrywaniem prawidłowości i formułowaniem ogólnych praw naukowych»
nauki normatywne «nauki, których głównym zadaniem jest ustalenie tego, co być powinno, a nie tego, co jest»
nauki przyrodnicze «nauki, których przedmiotem badań są zjawiska przyrody»
nauki społeczne «nauki zajmujące się społeczeństwem»
nauki ścisłe «nauki matematyczne i przyrodnicze»
nauki wyzwolone «w średniowieczu: gramatyka, dialektyka, retoryka, muzyka, arytmetyka, geometria i astronomia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

nauka
14.03.2003
Jak należy akcentować (więc także wymawiać) słowo nauka? Sądzę, że jest to trzysylabowe słowo polskie, więc akcent pana na u (przedostatnia sylaba). Przeważnie jednak słyszę w tym słowie akcent na na, co brzmi [nałka]. Pozdrawiam.
Nauka i feudał
23.01.2019
Dzień dobry
Ostatnio dręczy mnie problem dyftongów. Najpierw usłyszałam, jak znajoma mówi nałka (w znaczeniu ‘nauka’). Tu byłam (jestem?) pewna, że wymawiamy każdą samogłoskę oddzielnie, bo jest uczyć, na-uczać, na-uka. Ale potem ktoś przy mnie powiedział fełdał i zwątpiłam. W moim języku jest fe-udał, ale już nie wiem, czy te samogłoski wymawiamy rozdzielnie, czy jednak tworzą dyftong (w znaczeniu czytamy je jak jeden dźwięk eł). Pozdrawiam, Ela Mijewska
Nauka o człowieku
8.01.2020
Witam ,
czy sformułowanie Nauka nad człowiekiem jest poprawną formą?
Pozdrawiam

Ciekawostki

Mówimy „Nauka nie poszła w las”, mając na myśli osobę, która umie korzystać ze swoich doświadczeń lub z tego, czego się nauczyła.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... z realizacją projektów i kampanii, pilnowanie terminów, nadzór nad budżetem.
    Nauka zawodu: mile widziani są absolwenci kierunków związanych z marketingiem, biznesem...
  • ... lat osiemdziesiątych mówiono o prasie nielegalnej jako tzw. drugim obiegu).

    NAUKA O KOMUNIKOWANIU A BADANIE KOMUNIKOWANIA MASOWEGO
    Pod nazwą "nauka o...
  • ... Rady te zalecają roztropność, powściągliwość, uprzejmość i dobre zachowanie. Chwalą naukę i wykształcenie i sławią szczególnie umiejętność pisania jako ważną sztukę...

Encyklopedia PWN

termin wieloznaczny, rozmaicie rozumiany i definiowany;
czasopismo poświęcone zagadnieniom kierunków rozwoju nauki pol. w różnych dziedzinach i powiązaniom między nimi, informujące o pracach PAN;
Nauka, Akadiemizdatcentr „Nauka”,
wydawnictwo Ros. Akad. Nauk (do 1992 Akad. Nauk ZSRR), zał. 1923 w Piotrogrodzie, od 1934 w Moskwie;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego