nauka

Wielki słownik ortograficzny

na•uka -uce, -ukę; nauk
quasi-na•uka quasi-na•uce, quasi-na•ukę
doktor nauk medycz•nych (skrót: dr n. med.)
kan•dydat nauk kan•dydacie nauk; kan•dydaci nauk, kan•dydatów nauk (skrót: kand. n.)
Pol•ska Akademia Nauk Pol•skiej Akademii Nauk, Pol•ską Akademię Nauk (skrót: PAN)
Towarzystwo Przyjaciół Nauk Towarzystwie Przyjaciół Nauk (skrót: TPN)
wszech nauk (np. dyplom doktora wszech nauk lekarskich)

Słownik języka polskiego

nauka
1. «ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień; też: dyscyplina badawcza odnosząca się do pewnej dziedziny rzeczywistości»
2. «zespół poglądów stanowiących usystematyzowaną całość i wchodzących w skład określonej dyscypliny badawczej»
3. «uczenie się lub uczenie kogoś»
4. «pouczenie, wskazówka»
5. «kazanie kościelne»

• naukowy • naukowo • naukowość
filozofia sztuki, nauki, kultury itp. «nauka zajmująca się ogólnymi rozważaniami na temat istoty i struktury sztuki, nauki, kultury itp.»
nauki dedukcyjne, formalne «nauki, w których uznaje się twierdzenia jedynie wówczas, gdy się je wyprowadzi metodą dedukcji z twierdzeń już uznanych»
nauki empiryczne, indukcyjne «nauki, w których główną podstawą twierdzeń są zdania bezpośrednio oparte na doświadczeniu, uzasadniane również metodą indukcji»
nauki humanistyczne «nauki, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego wytwory»
nauki idiograficzne «nauki ograniczające się do ustalania, opisu i wyjaśniania konkretnych faktów jednostkowych»
nauki nomotetyczne, nomologiczne «nauki zajmujące się wykrywaniem prawidłowości i formułowaniem ogólnych praw naukowych»
nauki normatywne «nauki, których głównym zadaniem jest ustalenie tego, co być powinno, a nie tego, co jest»
nauki przyrodnicze «nauki, których przedmiotem badań są zjawiska przyrody»
nauki społeczne «nauki zajmujące się społeczeństwem»
nauki ścisłe «nauki matematyczne i przyrodnicze»
nauki wyzwolone «w średniowieczu: gramatyka, dialektyka, retoryka, muzyka, arytmetyka, geometria i astronomia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

nauka
14.03.2003
Jak należy akcentować (więc także wymawiać) słowo nauka? Sądzę, że jest to trzysylabowe słowo polskie, więc akcent pana na u (przedostatnia sylaba). Przeważnie jednak słyszę w tym słowie akcent na na, co brzmi [nałka]. Pozdrawiam.
medycyna czy nauki medyczne?
26.05.2003
Czy piszemy w tytułach przed nazwiskiem prof. dr hab. n. med., czy tylko prof. dr hab. med.? A więc medycyny czy nauk medycznych? Od czego to zależy?
doktor medycyny czy nauk medycznych?
21.04.2010
Szanowni Państwo!
Mam pytanie odnośnie zapisu tytułów naukowych. Np. zapis doktor nauk medycznych i doktor medycyny. Czy obie formy sa poprawne? Dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem
M.D.

Ciekawostki

Mówimy „Nauka nie poszła w las”, mając na myśli osobę, która umie korzystać ze swoich doświadczeń lub z tego, czego się nauczyła.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... z realizacją projektów i kampanii, pilnowanie terminów, nadzór nad budżetem.
    Nauka zawodu: mile widziani są absolwenci kierunków związanych z marketingiem, biznesem...
  • ... lat osiemdziesiątych mówiono o prasie nielegalnej jako tzw. drugim obiegu).

    NAUKA O KOMUNIKOWANIU A BADANIE KOMUNIKOWANIA MASOWEGO
    Pod nazwą "nauka o...
  • ... Rady te zalecają roztropność, powściągliwość, uprzejmość i dobre zachowanie. Chwalą naukę i wykształcenie i sławią szczególnie umiejętność pisania jako ważną sztukę...

Encyklopedia

termin wieloznaczny, rozmaicie rozumiany i definiowany;
czasopismo poświęcone zagadnieniom kierunków rozwoju nauki pol. w różnych dziedzinach i powiązaniom między nimi, informujące o pracach PAN;
Nauka, Akadiemizdatcentr „Nauka”,
wydawnictwo Ros. Akad. Nauk (do 1992 Akad. Nauk ZSRR), zał. 1923 w Piotrogrodzie, od 1934 w Moskwie;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego