nauka

Wielki słownik ortograficzny

na•uka -uce, -ukę; nauk
quasi-na•uka quasi-na•uce, quasi-na•ukę
doktor nauk medycz•nych (skrót: dr n. med.)
kan•dydat nauk kan•dydacie nauk; kan•dydaci nauk, kan•dydatów nauk (skrót: kand. n.)
Pol•ska Akademia Nauk Pol•skiej Akademii Nauk, Pol•ską Akademię Nauk (skrót: PAN)
Towarzystwo Przyjaciół Nauk Towarzystwie Przyjaciół Nauk (skrót: TPN)
wszech nauk (np. dyplom doktora wszech nauk lekarskich)

Słownik języka polskiego

nauka
1. «ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień; też: dyscyplina badawcza odnosząca się do pewnej dziedziny rzeczywistości»
2. «zespół poglądów stanowiących usystematyzowaną całość i wchodzących w skład określonej dyscypliny badawczej»
3. «uczenie się lub uczenie kogoś»
4. «pouczenie, wskazówka»
5. «kazanie kościelne»

• naukowy • naukowo • naukowość
filozofia sztuki, nauki, kultury itp. «nauka zajmująca się ogólnymi rozważaniami na temat istoty i struktury sztuki, nauki, kultury itp.»
nauki dedukcyjne, formalne «nauki, w których uznaje się twierdzenia jedynie wówczas, gdy się je wyprowadzi metodą dedukcji z twierdzeń już uznanych»
nauki empiryczne, indukcyjne «nauki, w których główną podstawą twierdzeń są zdania bezpośrednio oparte na doświadczeniu, uzasadniane również metodą indukcji»
nauki humanistyczne «nauki, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego wytwory»
nauki idiograficzne «nauki ograniczające się do ustalania, opisu i wyjaśniania konkretnych faktów jednostkowych»
nauki nomotetyczne, nomologiczne «nauki zajmujące się wykrywaniem prawidłowości i formułowaniem ogólnych praw naukowych»
nauki normatywne «nauki, których głównym zadaniem jest ustalenie tego, co być powinno, a nie tego, co jest»
nauki przyrodnicze «nauki, których przedmiotem badań są zjawiska przyrody»
nauki społeczne «nauki zajmujące się społeczeństwem»
nauki ścisłe «nauki matematyczne i przyrodnicze»
nauki wyzwolone «w średniowieczu: gramatyka, dialektyka, retoryka, muzyka, arytmetyka, geometria i astronomia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

nauka
14.03.2003
Jak należy akcentować (więc także wymawiać) słowo nauka? Sądzę, że jest to trzysylabowe słowo polskie, więc akcent pana na u (przedostatnia sylaba). Przeważnie jednak słyszę w tym słowie akcent na na, co brzmi [nałka]. Pozdrawiam.
medycyna czy nauki medyczne?
26.05.2003
Czy piszemy w tytułach przed nazwiskiem prof. dr hab. n. med., czy tylko prof. dr hab. med.? A więc medycyny czy nauk medycznych? Od czego to zależy?
doktor medycyny czy nauk medycznych?
21.04.2010
Szanowni Państwo!
Mam pytanie odnośnie zapisu tytułów naukowych. Np. zapis doktor nauk medycznych i doktor medycyny. Czy obie formy sa poprawne? Dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem
M.D.

Ciekawostki

Mówimy „Nauka nie poszła w las”, mając na myśli osobę, która umie korzystać ze swoich doświadczeń lub z tego, czego się nauczyła.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... z realizacją projektów i kampanii, pilnowanie terminów, nadzór nad budżetem.
    Nauka zawodu: mile widziani są absolwenci kierunków związanych z marketingiem, biznesem...
  • ... lat osiemdziesiątych mówiono o prasie nielegalnej jako tzw. drugim obiegu).

    NAUKA O KOMUNIKOWANIU A BADANIE KOMUNIKOWANIA MASOWEGO
    Pod nazwą "nauka o...
  • ... Rady te zalecają roztropność, powściągliwość, uprzejmość i dobre zachowanie. Chwalą naukę i wykształcenie i sławią szczególnie umiejętność pisania jako ważną sztukę...

Encyklopedia

termin wieloznaczny, rozmaicie rozumiany i definiowany;
czasopismo poświęcone zagadnieniom kierunków rozwoju nauki pol. w różnych dziedzinach i powiązaniom między nimi, informujące o pracach PAN;
Nauka, Akadiemizdatcentr „Nauka”,
wydawnictwo Ros. Akad. Nauk (do 1992 Akad. Nauk ZSRR), zał. 1923 w Piotrogrodzie, od 1934 w Moskwie;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

SŁOWO ROKU 2017

Uniwersytet Warszawski organizuje już po raz siódmy plebiscyt na najważniejsze słowo roku. Będziemy je wybierać wszyscy w głosowaniu internetowym, a niezależnie dokona wyboru ogólnopolska kapituła profesorów językoznawstwa. Ponieważ trudno przypomnieć sobie cały rok, poniżej zamieszczamy listę słów kluczowych kolejnych miesięcy mijającego roku. Można także zgłosić swoją propozycję słów – zgłoś


Które słowo okaże się najważniejsze w Polsce w roku 2017? To Państwo zdecydują.

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

10 najciekawszych obrazów świata

Wyślij

Zagłosuj na SŁOWO ROKU 2017 i odbierz darmowy e-book!