nazwa

Wielki słownik ortograficzny PWN*

na•zwa -zwie, -zwę; nazw ,
Komi•sja Stan•daryza•cji Nazw Geo•graficz•nych poza Granicami RP Komi•sję Stan•daryza•cji Nazw Geo•graficz•nych poza Granicami RP (skrót: KSNG)
pod na•zwą (skrót: pn.)

Słownik języka polskiego PWN*

nazwa «wyraz albo połączenie wyrazowe oznaczające kogoś lub coś»
nazwa jednostkowa log. «nazwa mająca tylko jeden desygnat»
nazwa ogólna log. «nazwa mająca więcej niż jeden desygnat»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego