nazwa

Wielki słownik ortograficzny PWN*

na•zwa -zwie, -zwę; nazw ,
Komi•sja Stan•daryza•cji Nazw Geo•graficz•nych poza Granicami RP Komi•sję Stan•daryza•cji Nazw Geo•graficz•nych poza Granicami RP (skrót: KSNG)
pod na•zwą (skrót: pn.)

Słownik języka polskiego PWN*

nazwa «wyraz albo połączenie wyrazowe oznaczające kogoś lub coś»
nazwa jednostkowa log. «nazwa mająca tylko jeden desygnat»
nazwa ogólna log. «nazwa mająca więcej niż jeden desygnat»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego