przed

Słownik języka polskiego PWN

przed
1. «przyimek komunikujący, że osoba lub rzecz znajduje się lub została umieszczona po tej samej stronie danego obiektu co obserwator albo bliżej przodu tego obiektu niż tyłu, np. Samochód zatrzymał się przed gmachem.»
2. «przyimek komunikujący, że osoba lub rzecz znajduje się lub została umieszczona bliżej początku czegoś albo wyżej w jakiejś hierarchii niż obiekt, o którym mowa, np. Piotr stał w kolejce przed Adamem.»
3. «przyimek wraz z użytym po nim rzeczownikiem nazywający zdarzenie, względem którego stan rzeczy, o którym mowa w zdaniu, nastąpił wcześniej, np. Wszystkie ptaki gromadziły się tu przed odlotem.»
4. «przyimek wprowadzający określenie czasu, jaki upłynął od momentu zajścia danego zdarzenia, np. Statek odpłynął przed godziną.»
5. «przyimek wprowadzający nazwę osoby, rzeczy lub zjawiska, z którymi ktoś chce uniknąć kontaktu, np. Zasłoniła twarz przed wiatrem.»
6. «przyimek wprowadzający określenie adresata lub świadka czyjejś wypowiedzi, np. Wyżaliła się przed babcią.»
7. «przyimek komunikujący, że dane zdarzenie ma miejsce w obecności ważnej osoby lub grupy osób, np. Rozprawa odbyła się przed kolegium do spraw wykroczeń.»
przed-
1. «pierwszy człon wyrazów złożonych, których podstawą jest połączenie przyimka przed z rzeczownikiem, np. przedrozbiorowy, przedmieście»
2. «przedrostek tworzący od innych czasowników czasowniki pochodne, zwykle z odcieniem znaczeniowym czynienia czegoś wobec kogoś, np. przedłożyć, przedstawić»
3. «przedrostek tworzący rzeczowniki, przymiotniki i przysłówki pochodne, zwykle z odcieniem znaczeniowym wyprzedzania w przestrzeni, w czasie, w kolejności, np. przedmówca, przedostatni, przedwczoraj»
przed naszą erą «przed narodzeniem Chrystusa»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zasady pisowni i interpunkcji

[138] 27.2. Gdy liczebnik pół jest elementem wyrazu złożonego, jego pisownia jest łączna.
[286] 72.B.13. Spółgłoska t przed i, po którym następuje samogłoska
[378] 90.G.3. Przecinek przed spójnikami powtórzonymi, pełniącymi identyczną funkcję
[377] 90.G.2. Przecinek przed spójnikami przeciwstawnymi a, ale, lecz, tylko (...)
[379] 90.H.1. Przed członem porównawczym wprowadzonym przez wyrazy: jak, jakby, jako (...)
[382] 90.H.4. Przed wyrazem jako (= w charakterze, w roli)
[384] 90.I.2. Przecinek przed członami powtarzanymi
[304] 74.13. Litera k przed e, i, y
[34] 12.2. Litery s, z oraz ś, ź przed spółgłoskami wargowymi miękkimi
[399] 93.3. Myślnik przed wyrażeniem, ujmującym w sposób ogólny, to, co zostało wcześniej powiedziane szczegółowo
[200] 54.4. Oddzielanie przedrostka od rdzenia
[51] 14.2. Pisownia s, z, c, n przed spółgłoskami miękkimi
[14] 5.2. Połączenia om, on, em, en piszemy w wyrazach rodzimych przed przyrostkami -ka, -ko, np.
[170] 46.1. Przed czasownikami
[172] 46.3. Przed imiesłowami przysłówkowymi zakończonymi na -ąc i -łszy, -wszy oraz formami nieosobowymi zakończonymi na -no, -to
[194] 53.6. Przed końcówkami -(e)m, -(e)ś, -(e)śmy, -(e)ście
[173] 46.4. Przed liczebnikami
[176] 46.7. Przed partykułami byle, lada
[182] 46.13. Przed przymiotnikami i imiesłowami przymiotnikowymi
[178] 46.9. Przed przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym
[177] 46.8. Przed przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników
[179] 46.10. Przed przysłówkami wtedy, gdy partykuła nie jest nie tylko zaprzeczeniem, ale też wprowadza przeciwstawienie
[180] 46.11. Przed rzeczownikami
[181] 46.12. Przed rzeczownikami użytymi w funkcji orzecznika
[171] 46.2. Przed wyrazami brak, można, potrzeba, trzeba, warto, wiadomo, wolno, które mają znaczenie czasownikowe
[394] 92.2. Przed wyrazami, których czytelnik nie może w określonym kontekście oczekiwać
[175] 46.6. Przed wyrażeniami przyimkowymi
[174] 46.5. Przed zaimkami
21.2. Stosowanie spacji w pozostałych skrótach

Porady językowe

Przed samym sobą czy przed samymi nimi?
12.06.2017
Szanowni Państwo,
jak będzie brzmiało zdanie Bronił ich przed samym sobą w wersji z podmiotem w liczbie mnogiej – Bronili ich przed samymi nimi?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
przed tym, zanim czy przed tym, jak?
2.02.2007
Które wyrażenie jest poprawne: przed tym, zanim czy przed tym, jak? Wydaje mi się, że przed tym, zanim jest tautologią. Przykładowe zdania: „Pożar wybuchł dwie godziny przed tym, zanim Nowakowie wrócili do domu”, „Pożar wybuchł dwie godziny przed tym, jak Nowakowie wrócili do domu”.
przed wiekami
13.06.2014
Dzień dobry.
Jeżeli coś wydarzyło się w XIX wieku, to można napisać, że wydarzyło się przed wiekami?
Pozdrawiam,
Maciej Mączyński

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... siebie w tych kolosalnych wykwitach, w tych fantastycznych spiętrzeniach, które przed jego wzrokiem wewnętrznym dojrzewały. Jedno jego oko lekko wtedy zbaczało...
 • ... że katolicy mogą liczyć na opatrznościową opiekę, która ochroni ich przed złem, a towarzystwo przed wypłatą odszkodowań.

  Poświadczenie nieprawdy po angielsku...
 • ... kartograficznego opisu świata.
  Teraz problem się odwraca i stawia nas
  przed pytaniem, czy miejsce
  geograficzne, rozumiane jako naturalna część powierzchni ziemi...

Encyklopedia PWN

działanie mające na celu ograniczenie ilości energii akustycznej wytwarzanej przez źródła hałasu, rozprzestrzeniania się jej, jak i przenikania do otoczenia człowieka.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego