przed

Słownik języka polskiego PWN*

przed
1. «przyimek komunikujący, że osoba lub rzecz znajduje się lub została umieszczona po tej samej stronie danego obiektu co obserwator albo bliżej przodu tego obiektu niż tyłu, np. Samochód zatrzymał się przed gmachem.»
2. «przyimek komunikujący, że osoba lub rzecz znajduje się lub została umieszczona bliżej początku czegoś albo wyżej w jakiejś hierarchii niż obiekt, o którym mowa, np. Piotr stał w kolejce przed Adamem.»
3. «przyimek wraz z użytym po nim rzeczownikiem nazywający zdarzenie, względem którego stan rzeczy, o którym mowa w zdaniu, nastąpił wcześniej, np. Wszystkie ptaki gromadziły się tu przed odlotem.»
4. «przyimek wprowadzający określenie czasu, jaki upłynął od momentu zajścia danego zdarzenia, np. Statek odpłynął przed godziną.»
5. «przyimek wprowadzający nazwę osoby, rzeczy lub zjawiska, z którymi ktoś chce uniknąć kontaktu, np. Zasłoniła twarz przed wiatrem.»
6. «przyimek wprowadzający określenie adresata lub świadka czyjejś wypowiedzi, np. Wyżaliła się przed babcią.»
7. «przyimek komunikujący, że dane zdarzenie ma miejsce w obecności ważnej osoby lub grupy osób, np. Rozprawa odbyła się przed kolegium do spraw wykroczeń.»
przed-
1. «pierwszy człon wyrazów złożonych, których podstawą jest połączenie przyimka przed z rzeczownikiem, np. przedrozbiorowy, przedmieście»
2. «przedrostek tworzący od innych czasowników czasowniki pochodne, zwykle z odcieniem znaczeniowym czynienia czegoś wobec kogoś, np. przedłożyć, przedstawić»
3. «przedrostek tworzący rzeczowniki, przymiotniki i przysłówki pochodne, zwykle z odcieniem znaczeniowym wyprzedzania w przestrzeni, w czasie, w kolejności, np. przedmówca, przedostatni, przedwczoraj»
przed naszą erą «przed narodzeniem Chrystusa»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego