region

Wielki słownik ortograficzny PWN

region -nu, -nie; -nów

Słownik języka polskiego PWN

region «obszar o określonych cechach krajobrazowych, etnograficznych lub gospodarczych»
• regionalny • regionalnie • regionalność
region miejski «obszar związany z miastem pod względem gospodarczym, społecznym, kulturalnym itp.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

nazwy regionów
2.07.2007
W słownikach są: Pilskie, Płockie, Konińskie... jako ‘region pilski’ itd. Jest większość byłych województw (nie ma Ciechanowskiego, Ostrołęckiego) plus Łowickie, Augustowskie, Łęczyckie, Lwowskie. W ofercie handlowej są mapy Ziemia kłodzka, oświęcimska, chrzanowska, jednak Kłodzkiego, Oświęcimskiego, Chrzanowskiego w słowniku brak. Jaki jest klucz uwzględniania poszczególnych regionów? Czy można tworzyć takie wyrazy od każdej miejscowości (np. w Jastarniańskiem, w Piskiem)?
nazwy grup etnicznych i mieszkańców regionów
9.12.2008
Szanowni Państwo,
zwracam się z prośbą o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego pisowni – czy nazwy grup etnicznych i mieszkańców regionów, np. góral sądecki, Łemkowie, Lachy sądeckie, powinno się pisać – jak chcą niektórzy – od wielkich liter? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź i krótkie uzasadnienie.
Z poważaniem
Patrycja Bukowska
Flandria
3.10.2008
Istnieje sobie ów taki region w Belgii jak Vlaanderen (z niderlandzka). U nas funkcjonują teoretycznie dwie nazwy tegoż regionu. Tłumaczone z angielskiego Flanders na Flandria oraz Flamandia, która wg różnych źródeł ponoć znajduje się w Słowniku ortograficznym języka polskiego Karpowicza. Moje pytanie jest następujące: Czy można tych nazw używać zamiennie i czy są one poprawnymi nazwami tego regionu?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Mira - 20-tonowych stacji orbitalnych Salut - trzy zakończyły żywot nad regionami niezamieszkanymi. Pecha miał tylko ostatni z nich, wprowadzony na orbitę...
  • ... początek czerwca.
    Władze gminy podpisały już umowę z Agencją Rozwoju
    Regionu Krakowskiego S.A., która opracuje plan rozwoju gminy na najbliższe...
  • ... się zbiórka pieniędzy na zakup mammografu, który będzie służył mieszkankom regionu.
    W dniach 12-16 listopada w MOK-u czynna będzie...

Encyklopedia PWN

region
[łac.],
prawo nazwa jednostki podziału adm. najwyższego stopnia, wyodrębniona przez ustawodawcę ze względu na cechy różniące ją od innych jednostek podziału adm. tego samego stopnia; zazwyczaj ma dużą samodzielność zbliżoną do autonomii;
region
[łac.],
geogr. umownie wydzielony, względnie jednorodny obszar odróżniający się od terenów przyległych określonymi cechami naturalnymi lub nabytymi
urb. obszar związany z miastem współzależnościami funkcjonalnymi, gosp. i społecznymi.
zwarty obszar zamknięty granicą naturalną odróżniający się od terenów sąsiednich zespołem cech przyrodniczych i położeniem geograficznym.
geogr. historycznie ukształtowany przez działalność gosp. i kulturową człowieka wycinek powierzchni Ziemi, charakteryzujący się większą skalą wewn. powiązań gosp. niż powiązań zewn., lub występowaniem danej działalności gosp. w innej formie i intensywności niż na obszarach otaczających.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego