specjalista

Wielki słownik ortograficzny PWN*

spe•cjalista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN*

specjalista
1. «człowiek odznaczający się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny»
2. «członek giełdy zobowiązany do zakupu lub sprzedaży na własny rachunek akcji wyznaczonej spółki w celu równoważenia popytu i podaży»

• specjalistyczny • specjalistka
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego