z-późn-zm

Porady językowe

„Ze zmianami” czy „z późniejszymi zmianami”?
24.11.2005
W pismach urzędowych, powołując przepis prawny, wskazuje się miejsce jego publikacji. Dyskusja w gronie przyjaciół skupiła się wokół tematu wskazywania w pismach urzędowych miejsc publikacji ustaw i rozporządzeń. Stąd pytanie, która forma zapisu jest właściwa: „Dz.U. nr xx poz. xx z póżniejszymi zmianami” czy „Dz.U. nr xx poz. xx ze zmianami”?
Pozdrawiam,
Barbara Biegańska
Jeszcze raz o słowie D(d)yrektywa
25.06.2018
Chciałem dopytać o: https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Ddyrektywa-Rady-92-43-EWG-z-dnia-21-maja-1992-r-w-sprawie-ochrony-siedlisk-przyrodniczych-oraz-dzikiej-fauny-i-flory;18211.html. Chodzi o fragment: „(…) kiedy słowo »Dyrektywa« nie rozpoczyna zdania, oddaje się je w druku małą literą (np. »zawarte (…) w dyrektywie Rady (…)«)”. Ale przecież „dyrektywa” jest tu początkiem nazwy własnej, a podany w nawiasie przykład to ten sam, który właśnie z tego powodu został zapisany wyżej wielką literą.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r., nr 9, poz. 43 z późn. zm.), przedsiębiorstwa komunalne powinny przestać istnieć z dniem 1 lipca 1997r...
  • ... obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U. nr 110, poz. 718 z późn. zm.) w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad...
  • ... w sprawie regulaminów pracy...(Dz. U. nr 49, poz. 299 z późn. zm. ) pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego