[308] 76.B. Transkrypcja współczesnego alfabetu rosyjskiego

76.B. [308] Transkrypcja współczesnego alfabetu rosyjskiego
Literę а oddajemy przez a, np. адрес – adries.
Literę б oddajemy przez b, np. баба – baba.
Literę в oddajemy przez w, np. вoда – woda.
Literę г oddajemy przez g, np. Гоголь – Gogol, книга – kniga; także gdy г jest wymawiane jako w: его – jego.
Literę д oddajemy przez d, np. дорога – doroga.
Literę е oddajemy przez:
1) je – na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь, np. Елена – Jelena; дует – dujet; объехал – objechał, фельетон – fieljeton;
2) e – po ж, л, ц, ч, ш, щ, np. жена – żena, Лермонтов – Lermontow, цена – cena, Чернышевский – Czernyszewskij, шелест – szelest, щека – szczeka; w nazwiskach obcego pochodzenia е po wszystkich spółgłoskach transkrybujemy jako e, np. Еренбург – Erenburg, Мендельсон – Mendelson;
3) ie – po wszystkich innych spółgłoskach, np. дед – died, семь – siem´, земледелец – ziemledielec.
Literę ё oddajemy przez:
1) jo – na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь, np. ёлка – jołka, её – jejo, объём – objom, Соловьёв – Sołowjow;
2) o – po ж, л, ч, ш, щ, np. жёлтый – żołtyj, лёд – lod, Пугачёв – Pugaczow, шёл – szoł, щёлкать – szczołkat’;
3) io – po wszystkich innych spółgłoskach, np. нёс – nios, орёл – orioł, пёс – pios.
Literę ж oddajemy przez ż, np. жалко – żałko.
Literę з oddajemy przez z, np. залог – załog.
Literę и oddajemy przez:
1) i, np. игра – igra, Никита – Nikita; również po ч, щ, np. чиcтый – czistyj, щиток – szczitok;
2) ji – po ь, np. Коробьин – Korobjin;
3) y – po ж, ц, ш, np. жила – żyła, цитра – cytra, шило – szyło.
Literę й oddajemy przez j, np. май – maj.
Literę к oddajemy przez k, np. как – kak.
Literę л oddajemy przez:
1) l – przed е, ё, и, ь, ю, я, np. левый – lewyj, лёд – lod, липa – lipa, моль – mol, любой – luboj, Ляля – Lala;
2) ł – przed spółgłoskami, przed samogłoskami а, о, у, ы oraz na końcu wyrazu, np. долгий – dołgij, лaпa – łapa, лоза – łoza, лук – łuk, лысый – łysyj, стол – stoł.
Literę м oddajemy przez m, np. монарх – monarch.
Literę н oddajemy przez n, np. народ – narod.
Literę о oddajemy przez o, np. городской – gorodskoj.
Literę п oddajemy przez p, np. полно – połno.
Literę р oddajemy przez r, np. речь – riecz.
Literę с oddajemy przez s, np. caни – sani.
Literę т oddajemy przez t, np. труд – trud.
Literę у oddajemy przez u, np. укроп – ukrop.
Literę ф oddajemy przez f, np. факт – fakt.
Literę х oddajemy przez ch, np. хорошо – choroszo.
Literę ц oddajemy przez c, np. цена – cena.
Literę ч oddajemy przez cz, np. чудесно – czudiesno.
Literę ш oddajemy przez sz, np. шаг – szag.
Literę щ oddajemy przez szcz, np. щука – szczuka.
Literę ъ pomija się, np. объём – objom.
Literę ы oddajemy przez y, np. пышка – pyszka.
Literę ь oddajemy przez ´ – znak zmiękczenia, np. будьте – bud´tie, словарь – słowar´; znak jest pomijany, gdy występuje po л, ж, ш, ч, щ oraz przed samogłoską.
Literę э oddajemy przez e, np. поэт – poet.
Literę ю oddajemy przez:
1) ju – na początku wyrazu oraz po samogłoskach i po ъ, ь, np. южный – jużnyj, даю – daju, адъютант – adjutant, бью – bju;
2) u – po л, np. люблю – lublu;
3) iu – po innych spółgłoskach, np. Тютчев – Tiutczew, сюда – siuda.
Literę я oddajemy przez:
1) ja – na początku wyrazu oraz po samogłoskach i po ъ, ь, np. Яковлев – Jakowlew, моя – moja, oбъяcнить – objasnit´, семья – siemja;
2) a – po л, np. Коля – Kola;
3) ia – po innych spółgłoskach, np. нося – nosia, мясо – miaso.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego