bądź

Zasady pisowni i interpunkcji

[376] 90.G.1. Przecinek a spójniki: i, a (= i), oraz, tudzież, lub, albo, bądź, czy, ani, ni
[371] 90.D.2. Zdania współrzędne połączone spójnikami: łącznymi, rozłącznymi, wyłączającymi
V. Pisownia łączna lub rozdzielna
[378] 90.G.3. Przecinek przed spójnikami powtórzonymi, pełniącymi identyczną funkcję
[125] 20.26. Nazwy absolwentów szkół, utworzone od imion własnych ludzi bądź nazw miejscowości, w której znajduje się szkoła
[153] 38. Pisownia partykuł bądź, bodaj, byle, chyba, ci, co, lada, niech, niechaj, no, oby,
[398] 93.2. Myślnik użyty zamiast domyślnych czasowników jest, przed zaimkiem to
[78] 18.21. Nazwy obiektów astronomicznych
[157] 42. Pisownia końcówek -(e)m, -(e)ś, -(e)śmy, -(e)ście
[182] 46.13. Przed przymiotnikami i imiesłowami przymiotnikowymi
[163] 44.1. Po nieosobowych formach czasownika
[213] 55.9. Skróty składające się z pierwszej i ostatniej litery wyrazu skracanego
[373] 90.E.2. Spójnik łączny, rozłączny, wyłączający (oraz partykuła czy) powtórzone na początku dwóch zdań współrzędnych
[8] 3.2. Końcówka -ą w wybranych formach deklinacyjnych
[180] 46.11. Przed rzeczownikami
[140] 27.4. Przyimki do, na, o, od, po, przez, przy, za z liczebnikiem pół piszemy rozdzielnie, np.
[93] 18.36. Skrócone nazwy instytucji i ich działów
[205] 55.1. Skrót, który jest początkową literą lub początkowymi literami skróconego wyrazu
[131] 20.32. Skrótowce używane w znaczeniu nazw pospolitych, a nie jako jednostkowe nazwy
[143] 29.1. Co to są wyrażenia przyimkowe
[144] 29.2. Dawne połączenia przyimkowe, we współczesnej polszczyźnie będące zrostami
[450] 98.D.4. Cudzysłów i wielokropek, jeśli wielokropek jest częścią cytowanego tekstu
[370] 90.D.1. Zdania współrzędne połączone spójnikami: przeciwstawnymi, wynikowymi, synonimicznymi
[377] 90.G.2. Przecinek przed spójnikami przeciwstawnymi a, ale, lecz, tylko (...)
[388] 90.J.4. Krótkie wyrażenia mające formę zdań głównych
[385] 90.J.1. Przecinek w wyrażeniach wprowadzających wyjaśnienia i wyliczenia
[433] 97.3. Nawias okrągły zamykający po liczbach i literach będących składnikami wyliczenia
[84] 18.27. Nazwy indywidualne (jednostkowe) urzędów, władz (...)
[123] 20.24. Niejednostkowe nazwy istot będących wytworem fantazji lub przedmiotem wierzeń religijnych
[170] 46.1. Przed czasownikami
[172] 46.3. Przed imiesłowami przysłówkowymi zakończonymi na -ąc i -łszy, -wszy oraz formami nieosobowymi zakończonymi na -no, -to
[194] 53.6. Przed końcówkami -(e)m, -(e)ś, -(e)śmy, -(e)ście
[176] 46.7. Przed partykułami byle, lada
21.4. Stosowanie lub pomijanie spacji między literami a znakami interpunkcyjnymi
[96] 18.39. Wielka litera wewnątrz wyrazów będących nazwą własną (...)
[192] 53.4. W przeciwstawieniach logicznych, w których człon drugi jest pisany wielką literą
[195] 53.7. W wyrazach złożonych z liczebnika pół i rzeczownika, który jest nazwą własną
[169] 45.4. Z przysłówkami utworzonymi od przymiotników

Synonimy

być (ktoś, coś)
być (w jakimś miejscu)
były (narzeczony, minister)
być do tyłu (z robotą) pot.
być w lesie (z czymś) pot.
być związanym (tematycznie z czymś)
to jest (uściślające)
to jest (korygujące)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego