lubie������nie
Zasady pisowni i interpunkcji
[376] 90.G.1. Przecinek a spójniki: i, a (= i), oraz, tudzież, lub, albo, bądź, czy, ani, ni
[371] 90.D.2. Zdania współrzędne połączone spójnikami: łącznymi, rozłącznymi, wyłączającymi
[373] 90.E.2. Spójnik łączny, rozłączny, wyłączający (oraz partykuła czy) powtórzone na początku dwóch zdań współrzędnych
[372] 90.E.1. Spójniki łączne, rozłączne, wyłączające z przysłówkami i zaimkami
[374] 90.E.3. Spójnik lub zaimek względny upodrzędniający powtórzony po spójniku łącznym lub rozłącznym
[436] 97.6. Nawias okrągły lub kwadratowy i dane bibliograficzne cytatu lub źródła
[21] 7.5. Pisownia -ji, -i lub -ii w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników żeńskich zakończonych na -ja lub -ia
[33] 12.1. Pisownia oboczna s lub sz, c lub cz
[208] 55.4. Skrót nazwy dwu- lub wielowyrazowej, gdy drugi wyraz lub któryś z następnych rozpoczyna się od samogłoski
[54] 15.3. Zakończenia form bezokolicznika
[365] 90.B.2. Połączenia przysłówków, zaimków lub wyrażeń przyimkowych ze spójnikami
[429] 96.6. Dwukropek i zdania, przynoszące wyjaśnienie lub uzasadnienie zdania poprzedzającego
[424] 96.1. Dwukropek używany do przytoczenia czyichś lub własnych słów
[342] 87.6. Kropkę po liczbach (arabskich lub rzymskich) oraz literach wprowadzających wyliczenia
[408] 93.12. Myślnik wyznaczający relacje między dwoma wyrazami lub wartościami
[431] 97.1. Nawiasy i wypowiedzi uzupełniające lub objaśniające tekst główny
[248] 66.6. Nazwiska kończące się w wymowie na -y lub -i po spółgłosce
[243] 66.1. Nazwiska zakończone w piśmie na spółgłoski lub -y po samogłosce
[71] 18.14. Nazwy imprez międzynarodowych lub krajowych, którym organizatorzy chcą nadać specjalny tytuł
[105] 20.6. Nazwy wydarzeń lub aktów dziejowych
[123] 20.24. Niejednostkowe nazwy istot będących wytworem fantazji lub przedmiotem wierzeń religijnych
[360] 90.1. Przecinek używany pojedynczo lub podwójnie
[205] 55.1. Skrót, który jest początkową literą lub początkowymi literami skróconego wyrazu
[207] 55.3. Skrót nazwy dwu- lub wielowyrazowej, gdy wyrazy następne rozpoczynają się od spółgłoski
[339] 87.3. Skrót z kropką lub wielokropek na końcu zdania
21.4. Stosowanie lub pomijanie spacji między literami a znakami interpunkcyjnymi
V. Pisownia łączna lub rozdzielna
[191] 53.3. W wyrazach złożonych z liczbą lub literą w pierwszej części
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego