o-
Zasady pisowni i interpunkcji
Niektóre orzeczenia Rady Języka Polskiego
[201] 54.5. Przenoszenie wyrazów złożonych
[417] 95.1. Znak wykrzyknienia po wszelkich okrzykach, zawołaniach (...)
[240] 61.2. Imiona obce
[245] 66.3. Jeśli w którymś przypadku gramatycznym brzmienie głoski (...)
[259] 69.2. Nazwiska kończące się na -i oraz -y
[243] 66.1. Nazwiska zakończone w piśmie na spółgłoski lub -y po samogłosce
[38] 13.2. Zakres użycia spółgłosek podwojonych
[248] 66.6. Nazwiska kończące się w wymowie na -y lub -i po spółgłosce
[255] 68.1. Nazwiska zakończone na -i
[257] 68.3. Nazwiska zakończone na -o
[227] 56.B.6. Skrótowce zakończone na T i Ł (...)
[34] 12.2. Litery s, z oraz ś, ź przed spółgłoskami wargowymi miękkimi
[310] 77.B.1. Nazwiska na -ский, -цкий, -ий, -ый
[200] 54.4. Oddzielanie przedrostka od rdzenia
[73] 18.16. Pierwszy wyraz w jedno- i wielowyrazowych tytułach
[251] 67.1. W zakończeniu -er pozostawiamy w przypadkach zależnych samogłoskę e
[246] 66.4. Nazwiska zakończone na -a
[253] 67.3. Nazwiska zakończone na -e, -i
[30] 10.2. Połączenie liter rz piszemy, gdy:
[208] 55.4. Skrót nazwy dwu- lub wielowyrazowej, gdy drugi wyraz lub któryś z następnych rozpoczyna się od samogłoski
[314] 77.B.5. Nazwiska na -ин, -ов, -ев
[321] 78.C.2. Nazwiska na -ий, -ський, -цький
[247] 66.5. Nazwiska kończące się w wymowie na e
[252] 67.2. Zakończenie -el zawiera e ruchome
[221] 56.A.2. Jeśli skrótowiec ma charakter rzeczownika i kończy się małą literą
[223] 56.B.2. Po spółgłoskach miękkich oznaczanych dwuznakami, np. mi, ni, fi (...)
[226] 56.B.5. Skrótowce zakończone literą Z wymawianą jako [zet] (...)
[256] 68.2. Nazwiska zakończone na -e
[258] 69.1. Nazwiska zakończone na spółgłoskę
[254] 67.5. Nazwiska zakończone na -th
[180] 46.11. Przed rzeczownikami
[205] 55.1. Skrót, który jest początkową literą lub początkowymi literami skróconego wyrazu
[213] 55.9. Skróty składające się z pierwszej i ostatniej litery wyrazu skracanego
[266] 71.1. Znaki diakrytyczne w zakończeniach nazwisk
[363] 90.A.2. Wyrazy wprowadzające zdanie podrzędne
[277] 72.B.4. Litera o
[311] 77.B.2. Nazwiska na -ой:
[323] 78.C.4. Przyrostek -iв
[31] 11.1. Dwuznak ch piszemy, gdy:
[371] 90.D.2. Zdania współrzędne połączone spójnikami: łącznymi, rozłącznymi, wyłączającymi
[381] 90.H.3. Porównania paralelne (o konstrukcji tak, jak; równie, jak; taki, jaki; tyle, co)
[269] 71.4. Końcowe - w nazwiskach serbskich i chorwackich
[8] 3.2. Końcówka -ą w wybranych formach deklinacyjnych
[15] 5.3. Końcówkę -om piszemy w celowniku liczby mnogiej rzeczowników wszystkich rodzajów, np.
[300] 74.9. Litera ω (długie o) w zakończeniach imion żeńskich (...)
[249] 66.7. Nazwiska na -o, -oi, -au, -ou
[263] 70.3. Nazwy zakończone na -o
5. Pisownia połączeń literowych o, e + spółgłoska nosowa
[51] 14.2. Pisownia s, z, c, n przed spółgłoskami miękkimi
[134] 24. Pisownia wyrażeń typu dziko rosnący, lekko strawny, nowo otwarty
[175] 46.6. Przed wyrażeniami przyimkowymi
[140] 27.4. Przyimki do, na, o, od, po, przez, przy, za z liczebnikiem pół piszemy rozdzielnie, np.
[209] 55.5. Skrót obcych nazw wielowyrazowych
21.2. Stosowanie spacji w pozostałych skrótach
[72] 18.15. Tytuły czasopism i cykli wydawniczych oraz nazwy wydawnictw seryjnych
[57] 17. Użycie wielkiej litery w poezji oraz ze względów graficznych
[90] 18.33. Wielką literą piszemy niektóre skróty:
[270] 71.5. W nazwiskach słoweńskich końcowe -ič
[234] 59.3. Wymagania systemu językowego.
Zestawienie haseł równobrzmiących o różnej pisowni

Synonimy

o (czymś mówić)
o (wykrzyknik)
o ile (warunkowe)
o ile (przeciwstawne)
o suchym pysku (bez jedzenia) pot.
o suchym pysku (bez alkoholu) pot.
o włos (by się coś stało)
o włos (minąć kogoś)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego