przed
Zasady pisowni i interpunkcji
[138] 27.2. Gdy liczebnik pół jest elementem wyrazu złożonego, jego pisownia jest łączna.
[286] 72.B.13. Spółgłoska t przed i, po którym następuje samogłoska
[378] 90.G.3. Przecinek przed spójnikami powtórzonymi, pełniącymi identyczną funkcję
[377] 90.G.2. Przecinek przed spójnikami przeciwstawnymi a, ale, lecz, tylko (...)
[379] 90.H.1. Przed członem porównawczym wprowadzonym przez wyrazy: jak, jakby, jako (...)
[382] 90.H.4. Przed wyrazem jako (= w charakterze, w roli)
[384] 90.I.2. Przecinek przed członami powtarzanymi
[304] 74.13. Litera k przed e, i, y
[34] 12.2. Litery s, z oraz ś, ź przed spółgłoskami wargowymi miękkimi
[399] 93.3. Myślnik przed wyrażeniem, ujmującym w sposób ogólny, to, co zostało wcześniej powiedziane szczegółowo
[200] 54.4. Oddzielanie przedrostka od rdzenia
[51] 14.2. Pisownia s, z, c, n przed spółgłoskami miękkimi
[14] 5.2. Połączenia om, on, em, en piszemy w wyrazach rodzimych przed przyrostkami -ka, -ko, np.
[170] 46.1. Przed czasownikami
[172] 46.3. Przed imiesłowami przysłówkowymi zakończonymi na -ąc i -łszy, -wszy oraz formami nieosobowymi zakończonymi na -no, -to
[194] 53.6. Przed końcówkami -(e)m, -(e)ś, -(e)śmy, -(e)ście
[173] 46.4. Przed liczebnikami
[176] 46.7. Przed partykułami byle, lada
[182] 46.13. Przed przymiotnikami i imiesłowami przymiotnikowymi
[178] 46.9. Przed przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym
[177] 46.8. Przed przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników
[179] 46.10. Przed przysłówkami wtedy, gdy partykuła nie jest nie tylko zaprzeczeniem, ale też wprowadza przeciwstawienie
[180] 46.11. Przed rzeczownikami
[181] 46.12. Przed rzeczownikami użytymi w funkcji orzecznika
[171] 46.2. Przed wyrazami brak, można, potrzeba, trzeba, warto, wiadomo, wolno, które mają znaczenie czasownikowe
[394] 92.2. Przed wyrazami, których czytelnik nie może w określonym kontekście oczekiwać
[175] 46.6. Przed wyrażeniami przyimkowymi
[174] 46.5. Przed zaimkami
21.2. Stosowanie spacji w pozostałych skrótach
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego