to jest
Zasady pisowni i interpunkcji
[370] 90.D.1. Zdania współrzędne połączone spójnikami: przeciwstawnymi, wynikowymi, synonimicznymi
[398] 93.2. Myślnik użyty zamiast domyślnych czasowników jest, przed zaimkiem to
[180] 46.11. Przed rzeczownikami
[182] 46.13. Przed przymiotnikami i imiesłowami przymiotnikowymi
21.4. Stosowanie lub pomijanie spacji między literami a znakami interpunkcyjnymi
[377] 90.G.2. Przecinek przed spójnikami przeciwstawnymi a, ale, lecz, tylko (...)
[385] 90.J.1. Przecinek w wyrażeniach wprowadzających wyjaśnienia i wyliczenia
[205] 55.1. Skrót, który jest początkową literą lub początkowymi literami skróconego wyrazu
[153] 38. Pisownia partykuł bądź, bodaj, byle, chyba, ci, co, lada, niech, niechaj, no, oby,
[213] 55.9. Skróty składające się z pierwszej i ostatniej litery wyrazu skracanego
[163] 44.1. Po nieosobowych formach czasownika
[140] 27.4. Przyimki do, na, o, od, po, przez, przy, za z liczebnikiem pół piszemy rozdzielnie, np.
[143] 29.1. Co to są wyrażenia przyimkowe
[172] 46.3. Przed imiesłowami przysłówkowymi zakończonymi na -ąc i -łszy, -wszy oraz formami nieosobowymi zakończonymi na -no, -to
[194] 53.6. Przed końcówkami -(e)m, -(e)ś, -(e)śmy, -(e)ście
[176] 46.7. Przed partykułami byle, lada
V. Pisownia łączna lub rozdzielna
[378] 90.G.3. Przecinek przed spójnikami powtórzonymi, pełniącymi identyczną funkcję
[8] 3.2. Końcówka -ą w wybranych formach deklinacyjnych
[170] 46.1. Przed czasownikami

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego