zda������
Zasady pisowni i interpunkcji
[213] 55.9. Skróty składające się z pierwszej i ostatniej litery wyrazu skracanego
[429] 96.6. Dwukropek i zdania, przynoszące wyjaśnienie lub uzasadnienie zdania poprzedzającego
[362] 90.A.1. Oddzielanie zdania podrzędnego (określającego)
90.A. Przecinek pomiędzy zdaniami podrzędnymi i nadrzędnymi. Zasady ogólne
[363] 90.A.2. Wyrazy wprowadzające zdanie podrzędne
90.B. Przecinek pomiędzy zdaniami podrzędnymi i nadrzędnymi. Zasady szczegółowe
90.C. Przecinek pomiędzy zdaniami współrzędnymi połączonymi bezspójnikowo
[368] 90.C.1. Sposoby łączenia zdań złożonych współrzędnie
[369] 90.C.2. Zdania współrzędne bezspójnikowe
[370] 90.D.1. Zdania współrzędne połączone spójnikami: przeciwstawnymi, wynikowymi, synonimicznymi
[371] 90.D.2. Zdania współrzędne połączone spójnikami: łącznymi, rozłącznymi, wyłączającymi
90.D. Zdania współrzędne spójnikowe. Reguły ogólne
90.E. Zdania współrzędne spójnikowe. Reguły szczegółowe
[375] 90.F. Przecinek między częściami zdania pojedynczego
[139] 27.3. Gdy występujące w zdaniu dwa wyrazy z cząstką pół służą określeniu jednego pojęcia
90.G. Przecinek między częściami zdania pojedynczego połączonymi spójnikowo
90.I. Przecinek między częściami zdania pojedynczego połączonymi bezspójnikowo
[383] 90.I.1. Przecinek między połączonymi bezspójnikowo jednorodnymi częściami zdania
[388] 90.J.4. Krótkie wyrażenia mające formę zdań głównych
[390] 90.J.6. Wtrącone człony zdań złożonych i pojedynczych
[389] 90.J.5. Wyrazy i wyrażenia niebędące częściami zdania
[402] 93.6. Myślnik po bardziej rozbudowanych członach zdania
[397] 93.1. Myślnik używany do zaznaczenia domyślnego członu zdania
[141] 27.5. Przyimek w z liczebnikiem pół ma dwojaką pisownię – łączną lub rozdzielną:
[416] 94.7. Pytajnik na końcu i w środku zdania
[410] 94.1. Pytajnik na końcu zdań pytających
[411] 94.2. Pytajnik w zdaniach pytajnych rozłącznych
[412] 94.3. Pytajnik w zdaniach złożonych
[339] 87.3. Skrót z kropką lub wielokropek na końcu zdania
[359] 89.3. Średnik w zdaniach zawierających rozbudowane wyliczenia
[358] 89.2. Średnik zastosowany do oddzielania pojedynczych zdań
[419] 95.3. Znak wykrzyknienia w zdaniach rozpoczynających się od wołacza (...)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego